Voorzitter Sylvia Hamerslag

9 mei 2017
Locatie:    Buurthuis CENTRUM
Aanvang: 19.30 uur 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen & updates lopende zaken
 3. Vaststellen agenda
 4. Gesprek verslag van  16 maart
   
 5. Verslavingszorg Terwille
 6. Avondvierdaagse 2017
  samenwerking tussen FREAKY PEOPLE, Sportservice, JOGG, Bestuur AVD, Wijkplatfrom SBDL en de Buurthuizen binnen SBDL
 7. Jongeren ROC & SAIL Initiatief van jongeren mbt eenzame ouderen
 8. Presentatie Kanonnenproject Fort Dirksz Admiraal
 9. Buurtnieuws
  vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen.
 10. Rondje deelnemers
 11. Sluiting

Audio opname klik op de  button: Deel 1, 2 & 3

 In download vindt u de vergaderPresentatie: WPF PowerPoint 9 mei 2017 CENTRUM

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie*

Dinsdag  9 mei 2017                                           

 1. Opening

De voorzitter Mw. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in het Buurthuis Centrum.

 1. Mededelingen
 • Er is een nieuwe voorzitter van het buurthuis het centrum, die zich nog voor gaat stellen.
 • Afmeldingen: wegens een dubbele agenda zijn er meerdere afmeldingen. Ondanks dat dit overleg bekend was in de agenda, heeft de gemeente toch nog wat anders op de agenda gezet.
 • Schapendijkje: na het bezwaar en bijeenkomst met belanghebbende heeft dit uiteindelijk geresulteerd in een tijdelijke oplossing. Als eerste was het leggen van matten welke verkeerd om lagen. Nu zijn, na bezwaar van WPSBL, de matten (drempels) in de breedte gelegd. Desondanks zijn er toch nog lieden die het nodig vinden om nu geheel om de versmalling heen te rijden. Schuin tegen de dijk op. Laat dit hopelijk een enkeling zijn. (Het Wijkplatform heeft aangedragen om er versperringen bv hekken op het talut te plaatsen)
 • Plastic afval: I.v.m.ruimtegebrek in de tuinen bij de woningen in de stad binnen de linie wordt er door de gemeente gekeken of het plaatsen van ondergrondse mogelijk is, of een andere oplossing als bv nascheiding. Er is hierover ook in het vorige overleg in WPSBL in het Kraaiennest uitvoerig over gesproken. Het plastic wordt aan de palen gehangen welk een prooi zijn voor meeuwen en kraaien. Dit resulteert in plastic afval welk op vele plaatsen in Den Helder een overlast geeft. WPSBL pleit dat het proces afvalscheiding eerst wordt gefaciliteerd en daarna pas wordt ingevoerd. Niet andersom. Dagelijks melden bewoners hun ongerieven aan het WPSBL middels mail,facebook en website. Belangrijk is dat de bewoners dit melden aan de gemeente EN aan het HVC.
 • Reactie J Mooij. Jan wil graag dat de vervuiling van de binnenstad op de agenda komt.
 • Reactie J Kostelijk: er is in de commissievergadering SOB door de directeur HVC een presentatie gegeven over het ophaalsysteem. HVC bouwt nu ook een nieuwe oven om achteraf scheiden mogelijk te houden. Dit omdat zij inzien dat hoogbouw hierom vraagt. Echter zit er een prijskaartje aan.  Wat belangrijk op dit moment  het scheiden van GFT. Dat is het grootste probleem van scheiden. Met de pilot van Julianadorp gaan ze nu aan de gang en rolt later uit voor rest van Den Helder.

Op de site van WPSBDL staat een petitie over fabrikanten/ondernemers aan te sporen terughoudend te zijn in verpakkingen in plastic. WPSBDL vraagt u dit te ondertekenen.

 • Joke uit de klankboordgroep Julianadorp doet een mededeling: ze maakt zich zorgen dat de bakken gechipt worden. Hieraan zijn hoge kosten gemoeid die de bewoners kunnen gaan betalen. Dit in tegenstelling, dat er werd gezegd dat afvalscheiding kosten neutraal zijn.
 • Reactie Janneke Kostelijk: het is juist dat de ondergrondse containers gechipt worden en niet de nieuwe bakken.

Sylvia Hamerslag geeft aan dat in eerder overleg van het WPSBDL de gemeente heeft aangegeven dat na inlevering grijze bak er een andere terugkomt en deze wel degelijk zal worden gechipt.

 • Reactie Jan Mooij geeft aan dat dit aanleiding geeft tot meer afval dumpen.

Sylvia Hamerslag geeft aan dat ook in het proces ondergrondse containers eerst besproken moet worden, daarna gefaciliteerd en vervolgens uitgevoerd.

 • Reactie Tjetske Biersteker: is het niet verstandig in het volgende overleg iemand van de gemeente afdeling beheer uit te nodigen voor meer uitleg?

Sylvia geeft aan dat dit wel is gebeurd. Er werd aangegeven dat stad binnen de Linie nog niet aan de beurt is. Echter wordt hij opnieuw uitgenodigd.

 • Reactie Jan Mooij: het is, volgens andere gemeente juist goedkoper om achteraf te scheiden. Het lijkt mij sterk dat het in Den Helder anders is. Ook zie ik graag dat we samen het afval verzamelen. Er kunnen ook 1 bak voor 2 bewoners zijn.
 • Reactie Janneke Kostelijk: er is echt aangegeven dat er per geval gekeken wordt wat er kan.

Sylvia hamerslag sluit dit punt af met het positieve dat de gemeente dit onderwerp op pakt.

Meeuwenoverlast: er zijn vanuit bewoners veel overlastmeldingen gekomen betreft overlast meeuwen. Het is bekend dat de meeuwen een beschermend zijn, maar er wordt geadviseerd hen NIET te voeren. WPSBDL ziet graag dat er meer waarschuwingsborden komen om dit aan te geven. Gemeente Leiden is een voorbeeld voor WPSBDL dat er iets aan gedaan kan worden. Er zijn ook mogelijkheden tot het spannen van een net op daken, vlaggetjes, neproofvogels, etc.

 • Wijkmanager Simon geeft aan dat handhaving hierop zeer lastig is.
 • Reactie bewoner: juist voeren op plekken waar je ze wel wilt hebben kan een uitkomst zijn.
 • Reactie Janneke Kostelijk: juist in deze broedtijd is het normaal dat de meeuwen schreeuwen. Tip: neem contact op met Mart Schrieken, hij is een valkenier en heeft altijd wel handige tips.
 • Jan Mooij geeft aan dat meeuwen na een nest 3 jaar terug komen. Het werkt alleen om ze echt blijvend weg te jagen en nesten te ruimen.
 • Reactie/tip Cor: kunstroofvogels moet je wel steeds verplaatsen

Actie Sylvia: stuurt de poster naar Simon

 1. Vaststellen agenda

Jan Mooij geeft aan dat alle poepbakken zijn verdwenen. Wat is hiermee gebeurd? Simon geeft aan dat het legen juist geld kost. Echter zou het legen door actief talent gebeuren. Als actiepunt neemt Simon mee om te kijken waar terug te plaatsen

 1. Gesprek verslag van 25 mei

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van 24 januari en 16 maart

 1. Terwille Verslavingszorg

Rolf Shineheart, Terwille is in meerdere steden actief. Doel is om mensen uit de verslaving te halen. Verslaving is breder dan men denkt. Het betreft alle lagen van de samenleving. Er zijn meer stichtingen die dit doen, dat geeft juist een keus om te kiezen. Terwille is te vinden in de Breewaterstraat. Essentiele werkwijze van Terwille is dat zij werken als mens tot mens en niet als hulpverlener tot mens. Ook werkt Tewille nauw samen met gevangenis PI Heerhugowaard. Zij staan tevens in contact met de Opvoedpoli, Leger des Heils, veiligheidshuis, Brijderstichting, etc.

 • Reactie bewoner: er wordt hier niet gesproken hoe de gemeente zorgt draagt over zorgmijders, mensen die niet geholpen willen worden.

Antwoordt: intergrale aanpak. Daadwerkelijke problematiek is niet op te lossen. De persoonlijke benadering is toch nog de beste, dus het proactief handelen.

 • Reactie bewoners: is het niet handiger om de verslavingsmiddelen weg te halen.

Antwoord: is een hele lastige, juist op allerlei manieren is aan verslavingsmiddelen te komen. Vaak is het zo dat als je het één weg haalt, er een ander middel daarvoor in de plaats komt.

 • Reactie Frans Klut: wat doet u aan preventie

Antwoord: wij zijn begonnen op scholen. Daarvoor hebben we een aantal programma’s waaraan ook ouderavonden aan zijn gekoppeld en voorlichting aan docenten.

Reactie wijkagent Nancy: hoe vinden wij U?

Antwoord: WPSBDL zal dit op de site vermelden en er zijn kaartjes hier voorhanden.

 • Reactie: er zijn ook mensen die verslaving hebben om juist ergens voor te vluchten. Herkennen jullie dat?

Antwoord: ja dat herkennen we zeker. Is bij ons bekend.

 • Reactie Cor: hoe zit het met werkbesteding?

Antwoord: wij hebben geen dagbesteding.

 1. Avondvierdaagse

Andy van der Heijden (Dave de Bruin van de Avondvierdaagse op de achtergrond) geeft aan dat er een aantal scholen (7) niet meer deelnemen aan de avondvierdaagse. Wij willen vanuit Freak People en WPSBDL mensen oproepen toch deel te nemen aan de avondvierdaagse. Ook vanuit de gedachte ‘meer beweging door jongeren’. We willen de jongeren hierin niet laten vallen en het mogelijk te maken bij de buurthuizen toch in te laten schrijven on in een groep te lopen tijdens de avondvierdaagse. Den Helder is ten slotte 3e grootste avondvierdaagse van Nederland. Voorwaarde meedoen is dat er wel per 5 a 6 kinderen één ouder/vrijwilliger meeloopt. De kosten hiervan zijn 5,50 euro en begeleider 1,50 euro. Er zal een poster komen, groot in de pers en sociaal media.

 • Reactie Marinus Vermooten: is er gedacht aan de commitment met oudercommissie?

Antwoord: de volgende stap is ook om die 7 scholen te benaderen en die commitment aan te gaan.

 • Reactie Frans Klut: wellicht is het handig de gemeente te benaderen om dit bij de communicatie gemeente aan te brengen. Dan kunnen zij dit in de gemeentekrant plaatsen
 • Reactie Frans Klut: kunnen rolstoelbegeleiders/vrijwilligers meedoen?

Antwoord: dat is een goed idee om daar ook aandacht aan te geven.

Reactie Dick Laagland: neem de jongeren van het ROC hierin mee.

 1. Jongeren ROC en Sail

4 Jongeren van het ROC geven een korte presentatie. Zij vertellen wat ze met Sail willen doen en hiervoor op deze bijeenkomst onder de aandacht te brengen. Ze zijn benaderd door Sail of ze iets kunnen doen. Het gaat om vooral eenzame, oudere en immobielere mensen toch naar Sail te kunnen krijgen. Zij worden dan met een busje opgehaald en er zal een vaartocht voor ze geregeld zijn. Er is een volledig middagprogramma voor hen geregeld.

 • Sylvia Hamerslag geeftaan dat dit een oproep is voor ouderen/eenzame mensen die zich kunnen melden.

In het Kraaiennest is ook het kookproject. Hieraan doet juist deze doelgroep aan mee. Wellicht zijn deze te benaderen.

 Sail heeft voor 2/3 dagen een reddingsboot geregeld om deze mensen rond te varen.  Er kunnen ongeveer 15 mensen per dag rond te leiden. Er zijn hiervoor 11 leerlingen als vrijwilliger van het ROC hiervoor beschikbaar. Het adres om aan te melden zal op de site van WPSBDL worden gepubliceerd.  Er zijn ook geen kosten voor de deelnemers.

 • Reactie Cor: is het Inloophuis benaderd?

Antwoord vrijwilliger Sail: nee ivm de beperking van het aantal mensen dat mee kan doen.

 1. Kanonnenproject

Ron van Wamel geeft een presentatie over het kanonnenproject. Dit is één van de 3 projecten voor de Stichting Stelling Den Helder welk geheel op eigen initiatief is ontwikkeld. Er zullen 4 oude kanonslopen uit de grond van de kade net voorbij de Vissersbrug worden gehaald en op rolpaarden worden deze op Fort Dirks Admiraal. Dit zal het fort uiteindelijk meer “smoel “geven. Het geheel zal worden uitgevoerd door fa Aannemingsbedrijf  Dozy BV en aannemingsbedrijf Meijer BV. Er is toestemming vanuit Port of Den Helder. De rolpaarden zullen door Stichting Reigersdaal worden gemaakt. Dit alles door helderse ondernemers en door de samenleving. Echter wordt er nog gezocht naar financierders voor het hout tbv de rolpaarden.  De presentatie heeft als doel ideeën te verzamelen die de laatste deel financiering rond moet krijgen. Kosten hout is Ron 4500 euro.

 • Reactie Tjitske: er is toch internationale subsidie te krijgen? Tip is minder op provinciaal te richten maar meer richting Brussel.
 • Reactie Cor: is er lokale horeca bij betrokken? Antwoord nee
 1. Buurtnieuws

Job Roggeveen: Visbuurt is druk bezig met de Visbuurtweek. 13 aug t/m 20 aug. Er loopt een project om te kijken wat we met de Viskom, Marianathakerk en de buurt  gaan doen. Er is een wijkschouw geweest hetgeen positief was. Er zijn ook bloembakken geplaatst in de Hagenstraat en Vismarkt.

 •  Reactie Nel: wat opvalt is dat je als rolstoelganger niet tussen de bloembakken kunt rijden. Het is bedoeld om fietsen op de stoep tegen de gaan.
 •  Reactie Tjitske: zet de bakken gewoon iets verder uit elkaar dan werkt het ook.
 • In de toekomst zullen ze niet meer zo worden gezet.
 • Reactie Bewoner D de Bruin: zijn de bloembakken in de brandvrije routes opgenomen?

Nieuwe voorzitter Ron Smit Buurthuis Centrum heeft zich voorgesteld. Ze vallen niet onder het buurtcollectief en zijn dus genoodzaakt om voor onderhoud fondsen aan te spreken.

 • Reactie wijkmanager: in de discussie hoe gaan we de buurthuizen betalen? Er wordt wel gekeken hoe de gemeente dit gaat oppakken.  Dat geldt voor meerdere buurthuizen.

Sylvia Hamerslag geeft aan dat buurthuis de Beuk dit probleem ook kent.   

Sylvia Hamerslag geeft aan dat in Tuindorp op op Fort Dirksz Admiraal 8 en 9 juli het evenement country en western zijn 2e editie kent.

Nety Kolsteeg: Ontmoeting in het groen is 1 van de 13 groepen die een prijs van 4500 euro gewonnen heeft vanuit de provincie.

 1. Rondje deelnemers

Cor: het verhaal van de mantelzorger …..niet te verstaan

Bewoner: blij dat de Zeeleeuwen zijn gebleven en het hoekje, de speeltuin Floratraat – Anjelierstraat is door het groen erg mooi geworden.

Annelies Stins: ….niet te verstaan…over mantelzorg…presentatie in de Schouwburg..

Dave de Bruin geeft aan nog vrijwilligers te zoeken voor de avondvierdaagse.

Sylvia Hamerslag: 15 en 19 mei is er een thema-avond in het Inloophuis over prostaatkanker

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag in:verslag Wijkplatform SBDL 9 mei 2017

oranjebalk2Wie zijn wij? klik HIERoranjebalk2Uw mening telt klik HIERoranjebalk2Voor alle Acties vanuit het Wijkplatform SBDL klik HIERoranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik HIERoranjebalk2Volg ons op Facebook klik  HIERoranjebalk2

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>