COA jongeren in Oud Den Helder

Vanuit het wijkplatform zijn er richting de gemeente omtrent de plaatsing van COA jongeren in de J. Van Heemskerckstraat de volgende vragen gesteld.

✔Welke bestemming heeft het pand in de J. van Heemskerckstraat?
Mbt:
-sociale/maatschappelijk functie?
-woon-functie?
-werk-functie?
-hoeveel cliënten van bv de brijderstichting en het GGZ zijn er momenteel al gehuisvest in deze buurt?

✔En hoe zit het met verbouwen aan dit pand, want het gaat hier immers om een monumentaal, historisch en beeldbepalend pand?

De algehele stemming vanuit het wijkplatform is dat de locatie aan de van Heemskerckstraat zeer ongelukkig gekozen is.

Namelijk:
➡Midden in een buurt waar binnen een straal van 500 meter meerdere en diverse opvang faciliteiten gevestigd zijn (Behouden huys en Beschermd wonen)
➡En daarbij naast een druk bezocht buurthuis, speeltuin en jongerencentrum.

Het Wijkplatform SBDL verzoekt met klem om de gehele buurt Oud Den Helder middels een bewonersbrief (dus huis aan huis) uit te nodigen voor de bewoners avond van aanstaande donderdag 28 september in buurthuis ’t Kraaiennest.

Bron NHD:

Protestactie buurtbewoners Oud Den Helder tegen asielzoekers opgezet

Donderdag 28 september is om 19.30 uur in Buurthuis ‘ Kraaiennest een bijeenkomst voor bewoners en betrokkenen

Een delegatie bewoners uit Oud Den Helder protesteerde woensdagavond tegen de komst van jonge asielzoekers in hun wijk. Zij menen dat de buurt al genoeg wordt belast door groepen GGZ-cliënten die er wonen.

„Het is gewoon teveel”, vat een bewoonster samen. „De wijk moet nog wel leefbaar zijn. Er is te veel drank, drugs en overlast in de buurt en bovendien worden onze huizen onverkoopbaar.”

Zo’n vijftig bewoners bezochten dinsdag het wijkspreekuur in Buurthuis ‘t Kraaiennest van wijkconciërge Netty Kolsteeg. 
Zij eisen actie van de gemeente.

Deze trekt het zich aan en organiseert op 
donderdagavond 28 september om 19.30 uur in Buurthuis ’t Kraaiennest een bijeenkomst voor bewoners en betrokkenen.


uitgelichte afbeelding:Den Helder vastgoed

 

Stelling 30 km zones

Sinds kort is het Wijkplatform een commitment aan gegaan met zowel de Fietsersbond Den Helder als VVN Den Helder 
Afgelopen bijeenkomst heeft de Fietsersbond een presentatie gegeven en d.d 22 september 2017 hebben zij hun programma gepresenteerd.

Tevens werd er kort gesproken over de Speed-Pedelec fiets, wat uitmondde in een vraag of het een goed idee zou zijn om de (gedeelte) bebouwde kom als 30 km zone in te richten. Om zo te kunnen ondervangen dat automobilisten schrikken van een fiets op de rijbaan ipv het fietspad.

 

partijprogramma 2018-2022 Fietsersbond
MEER FIETS, MEER RUIMTE
De aandacht voor de fiets zit nog steeds in de lift en is niet meer weg te denken uit het moderne
mobiliteitsbeleid. Gemeenten zijn onmisbaar bij het benutten van de mogelijkheden die we nu
nog laten liggen. In deze brief zult u lezen dat de gezamenlijke overheden samen met een brede
coalitie nog flinke groeimogelijkheden voor het fietsgebruik zien. Dat betekent wel werk aan de
winkel, zeker voor de gemeenten. Reden om in het kader van de gemeenteraadsperiode
2018-2022 u dit bericht te sturen.

Het fietsgebruik in Nederland is hoog. We doen ruim een kwart van al onze ritten met de fiets.
Op een doordeweekse dag stappen er gemiddeld ruim 5 miljoen Nederlanders op de fiets en
maken 14 miljoen fietsritten. Onder andere tussen 8.00 en 9.00 uur rijden er meer fietsen dan
auto’s. En het fietsgebruik stijgt nog steeds. Met zijn allen fietsten we in 2015 15 miljard
kilometer. Dat is bijna net zo veel als de treinreizigers bij elkaar maakten. In bijna alle 100.000
plus gemeenten worden de meeste ritten met de fiets gedaan.

Redenen voor het aanhoudend hoge fietsgebruik zijn de verbeteringen van de fietsvoorzieningen,
maar ook het feit dat de fiets goed aansluit bij grotere maatschappelijke ontwikkelingen als
individualisering, verduurzaming en flexibelere mobiliteit. Daarbij worden de economische
voordelen van fietsen, zoals een betere gezondheid, een grotere bereikbaarheid en minder
milieuvervuiling voor overheden en bedrijfsleven al maar relevanter. De steeds vaker toegepaste
maatschappelijke kosten-batenanalyses geven aan dat investeren in excellente fietsinfrastructuur
meestal zeer rendabel is.

De Fietsersbond stond vijf jaar geleden nog min of meer alleen in de mening dat de fiets een
nog grotere rol kan spelen. Afgelopen december is de Nationale Fietsagenda 2020 verschenen
(zie Tour de force 2020). Deze is samengesteld op initiatief van de gezamenlijke overheden (VNG,
IPO, Rijk, Vervoerregio’s en UvW) en in samenspraak met een zeer brede coalitie van
organisaties, marktpartijen, instituten en samenwerkingsverbanden (o.a. ANWB, Fietsersbond,
NS, VVN, RAI, BOVAG, CROW, Centrum Aanpak Voertuigcriminaliteit). Daarin staan acht
maatregelen die ertoe moeten leiden dat het aantal fietskilometers in de periode 2017-2027
met 20 procent groeit.

Een dergelijke groei lukt niet met de huidige voorzieningen. Zonder vooruitziende blik zal de
groei van het fietsgebruik stranden op de grenzen die hier en daar al zijn bereikt. Daarom moet
voor de actieve mobiliteit van fietsers en voetgangers letterlijk meer ruimte gemaakt worden,
want dat betekent een keuze voor kwaliteit en leefbaarheid in onze gemeente. Voorwaarde voor
die groei is dat de verkeersveiligheid van met name jeugdige en oudere fietsers wordt verbeterd
door het aanpakken van lokale knelpunten.

Met name vanwege die acht vastgestelde maatregelen vraagt Fietsersbond Den Helder u een
stevige fietsparagraaf in uw programma 2018-2022 op te nemen. Wij hebben voor de komende
vier jaar de volgende vier hoofdstukken met achtendertig concrete punten opgesteld.
We hopen dat deze hoofdstukken u voldoende handvatten bieden om een goede fietsparagraaf in
uw gemeenteraadsprogramma 2018-2022 op te nemen. Uiteraard zijn wij bereid vragen te
beantwoorden en nadere informatie te verstrekken.

Met vriendelijke groet,
Stefan Oudijk

Voorzitter Fietsersbond Den Helder
fietsersbonddenhelder@hotmail.com

Vier hoofdstukken met achtendertig concrete punten.

Hoofdstuk: Algemeen
1) De gemeente betrekt de fiets niet alleen bij het verkeersbeleid maar ook bij het
klimaatbeleid, actieplannen voor betere luchtkwaliteit en maatregelen tegen
bewegingsarmoede en overgewicht. Bij ruimtelijke plannen wordt uitgegaan van de fiets en
de potentie daarvan als ruimtelijke drager. De aanstaande Omgevingswet biedt een
uitgelezen mogelijkheid om al deze aspecten in een integrale omgevingsvisie op te
nemen.
2) De gemeente zet in op groei van het fietsgebruik en neemt belemmeringen daarvoor weg.
3) De gemeente regelt een eigen budget voor fietsbeleid binnen de begroting, formuleert
concrete doelen en monitort deze.
Hoofstuk: Een excellente fietsinfrastructuur
4) De gemeente zorgt voor een robuust, snel, veilig, comfortabel en fijnmazig netwerk van
geasfalteerde fietspaden, fietsstraten en andere autoluwe straten; ze houdt daarbij rekening
met groeiende aantallen fietsers, de minder vaardige fietsers en de toename van e-fietsen
en bijzondere fietsen als driewielers en transportfietsen. Bij aanleg wordt minimaal
uitgegaan van de landelijke CROW-richtlijnen.
5) De gemeente gebruikt voor de fietspaden het hoogste onderhoudsniveau en geeft bij
gladheidbestrijding prioriteit aan de (hoofd)fietsroutes.
6) De gemeente investeert in regionale snelfietsroutes voor met name het woon-werk en
woon-schoolverkeer.
7) De gemeente gaat bij nieuwbouw of herstructurering van wijken uit van “omgekeerd
ontwerpen”: fietsers en voetgangers zijn leidend en de auto-ontsluiting wordt als laatste
ontworpen. 1
8) Het ontstaan van barrières voor het fietsverkeer door aanleg van nieuwe infrastructuur voor
autoverkeer en ov wordt door de gemeente tegengegaan of optimaal gecompenseerd.
9) De gemeente draagt er zorg voor dat fietsers vanuit het centrum binnen tien minuten in de
recreatieve ruimte kunnen zijn om een ommetje te maken.

1 Aangetoond is dat in een wijk met een fiets- en kindvriendelijke inrichting er substantieel meer wordt gefietst en minder wordt
autogereden. Uit andere onderzoeken blijkt dat meer bewegen bij het dagelijks verplaatsingspatroon netto gezondheidswinst oplevert
(ingecalculeerd het gezondheidsverlies door ongevallen en blootstelling aan vuile lucht).

Hoofdstuk: Veilig fietsen en fietsgebruik
10) De gemeente zorgt ervoor dat de fietsinfrastructuur veilig is en als veilig wordt ervaren door
de minder vaardige fietsers (zoals kinderen en ouderen) en stelt een lokaal knelpuntenplan
op voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van fietsers.
11) De gemeente stelt binnen de gehele bebouwde kom een maximale snelheid van 30 km per
uur, met uitzondering van de allerdrukste verkeersaders.
12) De gemeente realiseert in de 30 km-gebieden een zelfstandig netwerk van autoluwe
fietsroutes met extra aandacht voor veilige fietsoversteken van de 50 km-wegen.
13) Op de 50 km-wegen naar en in de bedrijventerreinen krijgt het fietsverkeer een fietsstrook
of fietspad. Hoewel al 20 jaar door het CROW voorgeschreven wordt dat door de toename
van het aantal fietsende werknemers steeds belangrijker.
14) Overbodige paaltjes worden verwijderd en de locaties met noodzakelijke paaltjes worden
ingericht volgens de nieuwste CROW-richtlijnen.
15) Fietspaden zonder verlichting worden voorzien van kantbelijning als het aanbrengen van
verlichting niet mogelijk of nodig is.
16) De gemeente zorgt voor een veilige schoolomgeving en veilige fietsroutes naar de scholen.
17) De gemeente geeft fietsers binnen de bebouwde kom voorrang op rotondes (dat is de
CROW-richtlijn).
18) Verkeersregelinstallaties worden fietsvriendelijker afgesteld zodat fietsers makkelijker door
kunnen fietsen en bij regen extra groen krijgen.
19) De gemeente zorgt ervoor dat behalve de bromfietsen ook de snorscooters binnen de
bebouwde kom niet meer op het fietspad rijden, maar op de rijbaan.
20) De gemeente verbetert de inrichting van een aantal wegen zodat deze geschikt zijn voor
Hogesnelheidsfietsen ( speed pedelecs. ) 2
21) De gemeente hanteert strenge eisen op het gebied van uitstoot en geluidsoverlast van het
gemotoriseerd verkeer. Gemeenten met steden waarin de overlast groot is kunnen een
milieuzone instellen.
22) Het landbouwverkeer wordt gescheiden van het fietsverkeer en de maximumsnelheid van
het landbouwverkeer wordt binnen de bebouwde kom niet verhoogd.
23) De gemeente geeft geen toestemming aan LZV’s (lange zware vrachtwagens) om binnen de
bebouwde kom te rijden. Voor bevoorrading van binnensteden met grote vrachtwagens
bedenkt de gemeente alternatieven.
24) De gemeente gaat dodehoekongelukken tegen door het ontvlechten/scheiden van verkeer en
het aanpakken van gevaarlijke kruispunten (zoals apart groen voor fietsers en een
opstelstrook vóór de auto’s).

2 Een hogesnelheidsfiets ( speed pedelec ) is een elektrische fiets waarbij de ondersteuning pas stopt bij 45 km/u. Per 1-7- 2017 is
de HSF ( speed-pedelec ) juridisch daarom een bromfiets, voorzien van geel kenteken met helmplicht voor de berijder, die niet meer
op het fietspad is toegestaan.

25) De gemeente bevordert het fietsen naar het werk binnen de eigen organisatie, stimuleert
alle andere werkgevers in de gemeente om hetzelfde te doen en wijst daarbij op de
geschiktheid van de elektrische fiets en elektrische hogesnelheidsfietsen voor ritafstanden
tot 15 kilometer. 3
26) De gemeente stimuleert dat jongeren, ouderen en allochtonen blijven of gaan fietsen,
bijvoorbeeld door het aanbieden van fietslessen en van vaardigheidscursussen voor ouderen
(o.a. met een elektrische fiets), bijv. via de Fietsschool van de Fietsersbond.
27) In het kader van de WMO verstrekt de gemeente (aangepaste) fietsen en ondersteunt de
realisatie van het project ‘Fietsen alle jaren’ waarbij vereenzaamde en immobiele ouderen
mee naar buiten worden genomen in een moderne riksja. (zie www.fietsenallejaren.nl)
28) De gemeente stimuleert dat in elke wijk eenvoudige fietsreparaties gedaan worden en zorgt
in re-integratie- en scholingstrajecten voor opleidingen tot fietshersteller.

Hoofdstuk: Goed en veilig stallen
29) De gemeente zorgt voor voldoende en kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen (die
voldoen aan de normen van Fietsparkeur) in binnensteden en wijken, bij trein- en
busstations, sportvoorzieningen en andere publiek aantrekkende voorzieningen. Tevens
verwijdert de gemeente regelmatig de weesfietsen.
30) De gemeente zorgt bij stations, in de stadscentra en in andere gebieden met een grote
concentratie van publiek aantrekkende voorzieningen voor voldoende bewaakte
fietsparkeermogelijkheden en die gratis zijn voor minimaal de eerste 24 uur.
31) In bewaakte fietsenstallingen zijn oplaadpunten voor e-fietsen aanwezig.
32) Indien de fietsparkeercapaciteit op straat te klein is breidt de gemeente deze uit, zo nodig
ten koste van de autoparkeercapaciteit op straat. Bij een fietsparkeertekort voor de
langparkeerder wordt ruimte gemaakt in de bestaande parkeergarage(s).
33) De gemeente ziet toe op een goede uitvoering van de verplichte fietsenberging bij
nieuwbouw van woningen.
34) Voor bedrijven en voorzieningen ontwikkelt de gemeente fietsparkeernormen die in
bestemmingsplannen/omgevingsplannen en bouwplannen worden opgenomen, met als doel
in het plangebied het fietsparkeren en stallen in ruime mate te faciliteren en daarmee het
fietsen te stimuleren.
35) De gemeente maakt geen gebruik van algemene fietsparkeerverboden als die het
fietsgebruik ontmoedigen en stelt sowieso geen verbod in als binnen een afstand van 100
meter er geen fietsparkeermogelijkheid is.
36) De gemeente onderzoekt waar parkeer & fiets locaties kansrijk zijn en zorgt voor realisering
ervan.
37) Voor bezoekers én voor bewoners zonder eigen fiets(berging) investeert de gemeente in een
toegankelijk systeem van leenfietsen.

3  61% Van de werknemers in Nederland woont op maximaal 15 kilometer van het werk.
38) De gemeente pakt fietsdiefstal planmatig en integraal aan, zo nodig in regioverband

Programma in download middels volgende link: partijprogramma fietsen leden SBDL

Ingezonden brief NHD iz Coffeeshops

Ingezonden brief over ons standpunt NHD 23-09-2017

Via volgende link kan u de audio-opname (deel 2) beluisteren van de bijeenkomst van 20 september 2017, waar een hoge opkomst was van bewoners en belanghebbenden, klink op link: http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/audio-verslag-wijkplatform-sbdl-20-september-2017/

oranjebalk2

In deze download vindt u de uitkomsten van het leefbaarheid onderzoek: Rapportage-Koningstraat

Voor meer artikelen over dit onderwerp op onze website klik op onderstaande links:

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/audio-verslag-wijkplatform-sbdl-20-september-2017/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/standpunt-wijkplatform-iz-coffeeshops/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/verplaatsing-coffeeshops-koningstraat-3-coffeeshops-blijven-waarschijnlijk-sbdl/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/weer-stap-dichter-verbetering-leefbaarheid-koningstraat-e-o/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/autoverkeer-toegestaan-in-koningstraat-en-deel-spoorstraat/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/notices/leefbaarheidsonderzoek-koningstraat-en-omgeving/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/uw-wijkplatform-blijft-betrokken-bij-het-vervolg-traject-i-z-uitkomsten-leefbaarheidsonderzoek-koningstraat-e-o/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/events/2-februari-2016-presentatie-leefbaarheid-onderzoek-koningstraat-e-o/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/presentatie-resultaten-leefbaarheidsonderzoek-koningstraat-en-omgeving/

oranjebalk2
Hieronder vindt u het verslag van de bijeenkomst van het Wijkplatform SBDL va 12 augustus 2014
oranjebalk2

Vergadering WIJKPLATFORM stad BINNEN DE LINIE, 12 augustus 2014

Locatie Buurthuis Centrum

Onderwerp: overlast Koningstraat e.o

 • Plein Vomar

(Bewoners worden bewust niet met naam genoemd, omdat dit toch flink wat risico’s met zich mee kan brengen, het Wijkplatform is in aanloop naar deze vergadering door diverse bewoners uit de Koningstraat/Koningdwarsstraat/Hoogstraat telefonisch benadert, met klachten en de vermelding dat ze niet naar de vergadering komen omdat er flink wat bedreigingen worden geuit naar de bewoners in dit deel van de wijk)

Klacht

 • De klachten zijn zeer divers en hebben een grote impact op het woongenot van veel bewoners in en om de Koningstraat/Koningsdwarsstraat/Hoogstraat, de klachten zijn gerelateerd aan het feit dat er 3 coffeeshops dichtbij elkaar in de Koningstraat te vinden zijn.
 • Overlast verkeer: auto’s staan met draaiende motor stil veelal met ramen open en met flinke geluidsboxen in de kofferbak, die harde muziek met stevige bas geluiden produceren.De bestuurder van de auto is meestal een bezoeker van één van de drie coffeeshops, en haalt daar zijn product terwijl hij de auto met draaiende motor achterlaat, neemt weer plaats en rijdt de Koningdwarsstraat/Hoogstraat in om daar te keren, dit is bijzonder hinderlijk voor de bewoners  en brengt gevaarlijke situaties voor met name voetgangers/fietsers en spelende kinderen in de wijk met zich mee.
 • Er is veel geschreeuw vanuit auto’s naar langs lopende/fietsende of ook in autorijdende bekende van automobilisten. Bewoners hebben hun raamroosters dicht of zelfs laten verwijderen omdat dit het geluid dan iets tempert.
 • Er is veel overlast doordat coffeeshopbezoekers rondhangen in de Koningstraat/Koningsdwarsstraat/Hoogstraat (stegen), vaak gebeurt dit met scooters en brommers, wat dan ook veel geluidsoverlast tot gevolg heeft.
 • Er wordt geblowd in en om het Vomar gebouw in het trappenhuis/portiek/garage, tevens wordt er hier veel
 • Bewoners kunnen niet verhuizen, omdat hun woning onverkoopbaar is door de situatie in dit deel van de wijk.
 • Er zijn veel klachten over dat er op straat gedeald wordt, dit geeft een gevoel van onveiligheid, en haalt de leefbaarheid in dit deel van de wijk flink naar beneden.
 • In de Koningstraat zijn bijna alle bankjes/paaltjes en andere mogelijkheden tot hangen verwijderd, dit geeft dan direct weer gelegenheid om tot ver in de Koningstraat te kunnen komen met de auto.
 • Er wordt geparkeerd naast/achter het pand van Dekkersport, er wordt gevraagd om een hek wat afgesloten kan worden.
 • Bij langdurig handhaven op de éne plek heeft tot gevolg dat de overlast zich verplaatst, de roep om verplaatsen van de coffeeshops voert de boventoon.
 • Politie rijdt voorbij maar doet niks is een veel gehoorde klacht.
 • Bewoners zijn het melding moe, deels omdat het niks uithaalt, en deels omdat bewoners hierna bedreigd worden, er is veel stress onder de bewoners.
 • Er zijn 2 parkeervakken voor de ijssalon Aris Laan waar kort parkeren voor bezoekers aan de ijszaak is toegestaan, hier wordt niet op gehandhaafd, regelmatig staan er auto’s voor langere tijd en gaat het niet om bezoekers van de ijszaak.

Reacties/Conclusie/uitkomst/vervolgstappen:

 • Stoop geeft aan dat de situatie zoals het nu is als een magneet werkt voor allerlei vormen van overlast. Hij heeft gekeken naar het aantal meldingen dit zijn er 51 stuks, dit varieert van overlast tot winkeldiefstallen, hij is zich er van bewust dat het aantal meldingen vaak geen recht doen aan de werkelijke hoeveelheid overlast.
 • Wouters heeft een verzoek aan de wijkagent, hij haalt aan dat telkens wanneer er overleg met de Burgemeester, officier van justitie en hoofd politie is, er dan steeds naar voren wordt gebracht dat juist de drie coffeeshops bij elkaar het zo makkelijk controleerbaar zou maken, hij zou graag zien dat er binnen het politieapparaat naar boven toe het advies komt dat dit niet zo is om zo een discussie te kunnen laten plaats vinden met de burgemeester, hoofd politie  en officier van justitie omtrent  het beleid veiligheid en handhaving.
  De gemeenteraad wordt momenteel  het verhaal verteld dat, dat zoals het nu is het beste zou zijn.
 • Reenders benadrukt dat het noodzakelijk is dat bewoners bij klachten en overlast blijven melden bij de politie, en dan vooral een officiële melding er van te maken, dan moet de politie er namelijk iets mee doen, zijn ervaring met overlast naast zijn pand is dat er dan intensief gecontroleerd werd en de overlast verdween.
 • Kolsteeg geeft aan dat ze nog steeds bezig is met het hek, er wordt gewerkt aan de afsluiting van de poort in de Hoogstraat, die toegang geeft tot de straat/steeg achter de Koningstraat.
  De bedoeling is dat het grote hek definitief wordt afgesloten en er een manshoge poort in komt. Op deze wijze wordt parkeeroverlast voorkomen.
 • De Brijderstichting houdt zich niet bezig met wetgeving/beleid en handhaving, zij richten zich op hoe om te gaan met verslaafden en verslavingszorg.
  Zij zijn van mening dat ook verslaafden een onderdeel zijn van de samenleving en dat ze recht hebben op een plek en dat opjagen niet de oplossing is, wijs een plek aan waar verslaafden geen overlast bezorgen. De Brijderstichting blijft hierover in gesprek met de wijkagent.
 • Woningbeheerder Dhr. Mulder verteld dat de Vomar garage binnenkort wordt opgeknapt en dat er camerabewaking komt.  Hij zegt  dat er niet voldoende gehandhaafd wordt,  er is nog steeds geluidsoverlast al is dit minder dan voorheen door o.a. het verdwijnen van Café Noir,  en andere horeca sluitingstijden e.d.
 • Van Dongen verteld dat de gemeente geen meetapparatuur meer in huis heeft om geluidoverlast te meten dit is uitbesteed aan het RUD een bedrijf in Hoorn, dit bedrijf werkt opdracht gestuurd de gemeente doet dan een aanvraag dit moet dan 3 dagen van te voren gedaan worden, dit is een achteruitgang  vind hij en hij zou graag zien dat de gemeente Den Helder deze meet apparatuur weer zelf in huis haalt.
  Hij haalt aan dat het hem bevreemd, dat de stewards die toezicht houden in dienst zijn van de coffeeshops het is zoiets als een slager keurt zijn eigen vlees.
 • Van Dongen concludeert dat, de deelnemers van vanavond het er mee eens zijn dat de situatie in dit deel van de wijk zoals het nu is, niet beheersbaar is en dat er iets aan de gedaan dient te worden, hij vindt dan ook dat de politiek hier nu aanzet is.
 • Van Dongen zegt toe dat het Wijkplatform de intentie heeft een latere vergadering terug te komen in deze wijk en de vinger aan de pols zal houden over de zaken die vanavond aan de orde zijn gekomen.

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 20 september 2017

Voorzitter Sylvia Hamerslag

20 september 2017
Locatie:    ’t Schipperscafé
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen & updates lopende zaken,
   ’t Schapendijkje, herinrichting Polderweg, VOP Kerkplein?Willemsoord
 3. Vaststellen agenda
 4. Gesprek verslagen van  9 mei en 27 juni jl 
 5. Extra in gebracht door de deelnemers COA jongeren op de locatie J. van Heemskerckstraat 
 6. Verplaatsing Coffeeshops
  De gemeente heeft het voornemen om twee van de 3 coffeeshops te verhuizen naar de panden  Klein Kras te Koningsplein 7 & Piet Karsten te Zuidstraat 75-76. De derde coffeeshop heeft nog geen locatie op het oog, echter zal deze tevens in onze wijk gezocht worden. Wat vindt u van deze ontwikkelingen?, wij graag  met u hierover in gesprek.
 7. Hoe maken we van Den Helder een Fietsvriendelijke gemeente?
   
 8. Is onze binnenstad voldoende ingesteld op rolstoelgebruikers en slechtzienden? 
 9. Rondje deelnemers 

Audio opname klik op de  button: Deel 1, 2 & 3
Deel 1,

 • Opening
 • Mededelingen & updates lopende zaken,
   ’t Schapendijkje, herinrichting Polderweg, VOP Kerkplein?Willemsoord
 • Extra in gebracht door de deelnemers: COA jongeren op de locatie Jacob van Heemskerckstraat

Deel 2,

 • Verplaatsing Coffeeshops
  De gemeente heeft het voornemen om twee van de 3 coffeeshops te verhuizen naar de panden  Klein Kras te Koningsplein 7 & Piet Karsten te Zuidstraat 75-76. De derde coffeeshop heeft nog geen locatie op het oog, echter zal deze tevens in onze wijk gezocht worden. Wat vindt u als inwoner van onze wijjk van deze ontwikkelingen?, wij graag  met u hierover in gesprek.

Deel 3, 

 • Hoe maken we van Den Helder een Fietsvriendelijke gemeente?
 • Is onze binnenstad voldoende ingesteld op rolstoelgebruikers en slechtzienden?
 • Rondje deelnemers

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie 20 september 2017*

Dinsdag 20 september 2017             Locatie: Schippers café Willemsoord

                                                                       Voorzitter:     Sylvia Hamerslag

Agenda

 1. Opening

Voorzitter heet iedereen van harte welkom. De opkomst is groot, dit tot vreugde van de WSBDL en haar werkgroep.  Het wordt door bewoners, de belangenverenigingen en buurthuizen gedragen.

 1. Mededelingen & updates lopende zaken,
   ’t Schapendijkje, herinrichting Polderweg, VOP Kerkplein-Willemsoord

Volgende bijeenkomst is gepland op woensdag 22 november. Normaal zijn er meer raadsleden aanwezig, maar de agenda van de gemeente laat weten dat er ook een bijeenkomst betreft het stadhuis is. Er zal wel een brief richting de raad en college en media gaan betreft vanavond.

 1. Vaststellen agenda

Een bewoner geeft aan graag de problematiek in Oud Den Helder op de agenda te plaatsen. Punt komt voor agendapunt koffieshops (punt 5)

Schapendijkje: voorzitter geeft een kort verslag hoe het WPSBDL zich heeft ingezet. Dit mede door de inzet ook van bewoners, belanghebbende en belangenvereniging Huisduinen.  Laatste ontwikkeling is dat er na een onderzoek de geplaatste drempels het verkeer met 10 km/p/u heeft afgeremd. WPSBDL wil voor meer teruggang in snelheid, een drempel erbij met versmallingen en verlichting.  

Reactie wijkmanager: Natura 2000 zou haar reactie op plaatsing verlichting medio begin oktober geven.  Eind september komen de belanghebbende  weer bij elkaar en zal dit dan bespreken.

Reactie bewoner buurt Schapendijkje: wij zien graag dat de bezwaarmakers ook een brief krijgen van de gemeente. Graag nog een drempel erbij ( hoogte van jeu de boule vereniging.

Reactie bewoner: graag de drempels aan de zijkant in te korten. De fietsers krijgen in de gladheid hier wel last van.

Reactie wijkmanager: volgend jaar wordt het Schapendijkje opnieuw geasfalteerd. De bedoeling is wel de drempels te laten liggen.

Reactie bewoner: breedte graag zo houden anders gaan de automobilisten er alsnog er overheen.

Reactie voorzitter: we gaan ermee verder en we hebben inmiddels voldoende kennis in huis dir te realiseren.

Herinrichting Polderweg:  WPSBDL heeft een commitment gemaakt met VVN en de fietsersbond om gezamenlijk op te trekken omtrent herinrichting Polderweg. Eenduidigheid. Er worden via een PowerPoint verschillende situaties geschetst. Fietspad een 1 zijde en aan beide zijde. De wens WPSBDL is aan beide zijdes een fietspad. Gevaar is dat straks  het vrachtverkeer richting Mc Donalds in en uit zal rijden ( twee-richtingverkeer)

Reactie wijkmanager: er is voor de zomer door de gemeente een informatieavond gehouden waarin de bewoners over het algemeen tevreden waren.

Voorzitter: ja, mits het verkeer langs de Zustersflat van 1 richting komt en niet van 2 richtingen. Dit was volgens ons en fietsersbond een harde eis.

Ook is er een reactie per mail binnengekomen dat de oversteek vanuit de Kerkplein – Willemsoord. Het is lastig en gevaarlijk om als fietser over te steken. Met name als de auto’s net van de veerboot komen.

Reactie wijkmanager: ik leg het bij afdeling verkeer neer.

 1. Gesprek verslagen van  9 mei en 27 juni jl

Er zijn geen op- of aanmerkingen

 1. Extra in gebracht door de deelnemers COA jongeren op de locatie J. van Heemskerckstraat

Reactie bewoner Coeraad Botstraat:  wij willen protesteren tegen de komst van nieuwe asielzoekers in onze wijk. Reden is dat er al zoveel opvang is zoals “het behouden Huis” welke vol met psychiatrische mensen zit, “Berijder Stichting” die gaat uitbreiden. Er wonen  teveel mensen met problemen in dit kleine gebied. Teveel overlast waardoor mensen willen verhuizen. Hierover zijn bewoners ingelicht en was er gisteravond een grote opkomst.

Reactie bewoner: waar wilt u mee aan de slag?

Antwoord: we willen dat de lokale overheid het aantal gaat verminderen.
Reactie bewoner: dit is gebeurd allemaal in een straal van 500 meter. Wat en hoeveel  is er eigenlijk toegestaan?
Reactie bewoner: landelijk is er een toename van verwarde personen. Lokale overheid zou hierin iets kunnen doen qua aantal per wijk.

(discussie tussen bewoners)

Reactie wijkmanager: heeft samen met de wijkcongierge de wijk bezocht. Er zouden een 20-tal  asieljongeren komen, welk een maximaal is. Hij weet niet wat het maximale % is wat er mag wonen.  Volgende week worden alle partners en bewoners uitgenodigd in het Kraaiennest om dit uit te leggen waarom zij hier komen wonen.  Donderdagavond 28 september 19.30 uur.
Reactie bewoner: er wonen in deze wijk al zoveel mensen die weinig te besteden hebben. Dit zijn over het algemeen “lage huur woningen”.

Reactie wijkagent: Dit beeld is in Den Helder in elke wijk hetzelfde. Het gaat wel om het aantal meldingen. Er moeten meldingen komen waar we wat mee kunnen doen.

Reactie bewoner/ondernemer: de situatie is nu negatief. Deze doelgroep komt scheer en inslag binnen, wat voor ons overlast betekend. De ene keer zeggen ze niks en de andere keer schreeuwen ze.

Voorzitter geeft aan dat dit dan wel een landelij probleem kan zijn, maar moet je dit als samenleving maar gewoon slikken? De overheid duwt al meerdere zaken door de strot van de bewoners. Hierbij blijkt dat participatie achteraf is er is geen inspraak aan de voorkant. Er is namelijk ook een grens waarbij bewoners zeggen dat dit genoeg is.

Interruptie wijkmanager: ( wordt niet geaccepteerd )

Reactie wijkmanager:  wil  alleen nog zeggen dat deze mensen wel tot onze samenleving behoren. Graag zie ik u dan ook 28 sept.

Reactie bewoner: wij zijn echt verkeerd voorgelicht. Ook zou er een pand wel/niet door het COA aangekocht zijn. Wat is nu waar? We krijgen hier geen duidelijkheid over.

Voorzitter: sluit dit onderwerp af  met de met nogmaals de mededeling dat de bewoners graag aan de voorkant kunnen meebeslissen en niet achteraf.

 1. Verplaatsing Coffeeshops
  De gemeente heeft het voornemen om twee van de 3 coffeeshops te verhuizen naar de panden  Klein Kras te Koningsplein 7& Piet Karsten te Zuidstraat 75-76. De derde coffeeshop heeft nog geen locatie op het oog, echter zal deze tevens in onze wijk gezocht worden. Wat vindt u van deze ontwikkelingen?,wij gaan graag  met u hierover in gesprek.

De voorzitter schetst in het kort de voorgeschiedenis verplaatsing coffeeshops. Sinds de koffieshops met 3-tal naast elkaar zitten, is er onrust en onveilig gevoel in de buurt. De toenmalige voorzitter WPSBDL vond dat de lokale politiek aan zet is hier wat mee te doen. Vanuit een ingediende motie is er besloten een leefbaarheidsonderzoek in te stellen voor het geheel gebied. Uitkomst werd vorig jaar februari in het buurthuis Centrum gepresenteerd. Hoofdoorzaak bleek de aanzuigende werking van de coffeeshops. Het college heeft uiteindelijk besloten deze coffeeshops uit de Koningstraat te halen. De woningstichting heeft opdracht om de Koningstraat weer tot woongebied te verbouwen.  WPSBDL heeft zich hard gemaakt de coffeeshops naar eerlijkheid te verspreiden over de wijken, omdat er over heel Den Helder en Julianadorp afnemers van dit product zitten. WPSBDL wil namelijk dat niet alle coffeeshops weer binnen stad binnen de linie gehuisvest worden. De gemeente heeft tijdens de gemeenteraad een presentatie gehouden waarin te zien was dat er cirkels gesitueerd waren waarbinnen geen coffeeshops komen. Criteria was niet in een straal waar sportvelden, scholen, horeca is.  WPSBDL wil echter wel dat niet alles binnen stad binnen de linie komt.  WPSBDL zou ook graag zien dat er één in het winkelgebied geplaatst wordt. De winkeliersvereniging heeft echter afkeurend gereageerd. De laatste berichten zijn dat er 2 coffeeshops in de stad binnen de linie terug willen. Locatie: pand Klein Kras en in de Zuidstraat, het pand van P Karsten. Een 3e is nog op zoek naar een plek.   

 1. Hoe maken we van Den Helder een Fietsvriendelijke gemeente?

Stefan Ouddijk, voorzitter van de fietsersbond, geeft een presentatie over de fietsers bond. Problematiek en onderwerpen waar zij zich mee bezig houden.

 • Fietsvriendelijke gemeente
 • Infrastructurele innovatie doorgeven aan de gemeente ( bijv tijdinstellingen

verkeerslichten fietsers aanpassen)

 • Ruimte scheppen
 • Samenwerking met VVN, WPSBDL, afdeling verkeer gemeente en HOB
 • Achterstallig onderhoud en burgerparticipatie (voorkomen is beter dan genezen,

graag laten we de bewoners met hun kennis en kunde aan het woord).

Reactie bewoner: probleem eenrichtingsverkeer fietspad  Zuidstraat. Deze gaan via de Flaneerkade en de situatie is totaal zinloos en onduidelijk. Handhavers slingeren mensen op de bon.

Voorzitter: dit nemen we mee als actiepunt in het WPSBDL. Tevens ziet het WPSBDL graag dat fietsers op de rotonde binnen de gemeente voorrang hebben.

Bewoners: voordat er heringericht wordt graag kijken of het fietsvriendelijk is, voorbeeld Ruyghweg en Beatrixstraat. Gedrag van de verkeersdeelnemers is ook typisch Nederlands. In Duitsland gaat dit anders.

Voorzitter: wat vinden jullie van het idee om een totale maximum van 30 km/p/u binnen de bebouwde kom? Dit ook vanwege de hoge snelheidsfiets welk tegenwoordig steeds meer gebruik maakt van de rijbaan en/of fietspad. Hier is een ontwikkeling in binnen heel Nederland.

Bewoner: betekent ook dat de speedbikes maximaal 30 km/p/u mogen. Dat proces ga je nooit winnen.

Wij van de fietsersbond denkt en participeert mee door onder andere knelpunten bij de wethouder in te dienen en te visualiseren. Ook de media wordt hierin meegenomen. Meerdere voorbeelden op de presentatie zijn te zien ( Schapendijkje, Weststraat, Verfailleweg en Beatrixstraat). Den Helder loopt landelijk gezien behoorlijk achter op de innovatie m.b.t. de fietsgebiedsontwikkeling. Dit met name omdat Den Helder juist een hele mooie en schone omgeving daarvoor is. Dit is ook verder aan de plaatselijke politiek.

 1. Is onze binnenstad voldoende ingesteld op rolstoelgebruikers en slechtzienden?

De Helderse binnenstad en haar wegen zijn erg veranderd en meerdere malen opengebroken. Voorbeeld hierin is de Beatrixstraat waarbij over de gehele straat en beide zijden de overgang van straat naar trottoirte hoog is. Rolstoelgangers hebben grote moeite om bijv. vanaf de Kroonpassage naar de overkant te rijden. De stoepbanden. Het gevolg is dat je dan achterover kan klappen. Deze knelpunten zijn ook bij het station te vinden. De helling omhoog is te stijl voor rolstoelgangers.

Ook voor slechtziende en blinde mensen zijn hier te weinig of geen voorzieningen. Deze aanpassingen die achteraf moeten plaats vinden breng weer extra kosten met zich mee.

WPSBDL zal hierover een brief opstellen en deze gaat naar de wijkmanager.

 1. Rondje deelnemers

Bewoner: bij de watertoren staat er een bord einde fietspad. Onbekend is

waarom dat is.  

Bij de Keizersbrug staat een bord verboden voor fietsers in te rijden. Dit betekent dat men dan over de Flaneerkade gaat wat ook weer niet mag.

Wijkmanager geeft aan dat er nog een bijeenkomst komt om deze vele punten bij elkaar te nemen. WPSBDL wil er graag bij zijn.

Bewoner: wil graag het probleem in de Hartenstraat aangeven. De blokkade van bloembakken geeft de rolstoelers geen doorgang.  De omwonende hebben deze verschoven tot een barricade.

Wijkmanager: de gemeente heeft hierin geïnvesteerd. Dit was door mijn voorganger ingezet. Echter moeten de bakken wel verder uit elkaar.

Bewoner: eigenaar coffeeshop zou graag  een afspraak met de gemeente willen hebben betreffende de huidige overlast.

Bewoner Fabrieksgracht: zij wil graag een blauwe streep voor haar deur. Dit in verband met de onveiligheid. Ze heeft hier erg slechte ervaring mee omdat er auto’s of busjes langdurig blijven staan. Dit haalt de sociale controle op haar woning weg.

Wijkmanager: ik neem dat na de vergadering met u op.

Bewoner: het nieuwe muurtje voor het station is vaak een rotzooi. Ik mis daar afvalbakken.
Wijkmanager: we gaan daar wat aan doen.

Bewoner: buitenverlichting rondom Schipperscafe en langs het water is te weinig verlichting.
Wijkagent: er zijn nu extra wijkagenten in Den Helder en de verdeling is nu beter. Verdeeld in oost-, west-, en midden Den Helder. Noodzakelijk blijft echter wel: blijf situaties melden. Alleen dan worden ze opgepakt.

Bewoner: graag nog aandacht dat we serieus willen worden genomen. Vaak is de beslissing al door de gemeente genomen. Achteraf worden de bewoners gevraagd. Participatie achteraf.

Voorzitter: dit is herkenbaar en is inderdaad jammer dat dit gebeurd. Voorbeeld is wijkgericht werken. Hierover willen wij ook graag nog in gesprek met de gemeente.

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier de vergaderPresentatie in pdf: WPF 20 september 2017 ’t Schipperscafé

Download hier het verslag:Verslag Wijkplatform SBDL 20 september 2017

Geef uw mening over herplaatsing COFFEEshops

Graag gaat het Wijkplatform met u als inwoner van de wijk Stad Binnen de Linie in gesprek.
Dit keer willen wij graag weten wat u vindt van het voornemen van de gemeente om,
één coffeeshop te herplaatsen naar het pand Klein Kras Koningsplein
en één aan de Zuidstraat 75-76 pand van Karsten
….
Hierna blijft er dan nog één over die ook nog een plek moet krijgen.

Wij vragen u dit omdat wij als wijkplatform de situatie omtrent de 3 coffeeshops zo dichtbij elkaar in de Koningstraat hebben geslingerd in de bijeenkomst van aug 2014.

Van hieruit is er een leefbaarheid onderzoek gehouden voor de hele omgeving. Daar kwam oa uit dat het niet wenselijk is drie coffeeshops bij elkaar te plaatsen.Tevens hanteert de gemeente bepaalde voorwaarden waar de coffeeshops dan wel (of niet) geplaatst kunnen worden. Bv niet dichtbij scholen, sportvelden etc:

 • Geen scholen of jeugdvoorzieningen in een straal van 350 meter
 • Aanwezigheid sociale controle
 • Niet in de buurt van cafés
 • Niet in kwetsbare gebieden, buurten en plekken
 • Niet in (woon)gebieden die ruimtelijk / fysiek gevoelig zijn voor coffeeshop gerelateerde overlastrisico’s

Graag zouden wij van u willen weten wat u vindt van deze laatste ontwikkelingen.
U kan ons bereiken via mailadres: wijkplatformsbdl@gmail.com

Tevens kan u reageren via onze FB pagina. 
Of kom langs tijdens onze openbare bijeenkomst van woensdag 20 september as,
Loactie Schipperscafé te Willemsoord, aanvang 19.30 uur en laat daar uw stem horen.

Hieronder ziet u enkele afbeeldingen waarin zichtbaar is welke gebieden er na bovengenoemde criteria/voorwaarden overblijven


In deze download vindt u de uitkomsten van het leefbaarheid onderzoek: Rapportage-Koningstraat

Voor meer artikelen over dit onderwerp op onze website klik op onderstaande links:

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/verplaatsing-coffeeshops-koningstraat-3-coffeeshops-blijven-waarschijnlijk-sbdl/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/weer-stap-dichter-verbetering-leefbaarheid-koningstraat-e-o/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/autoverkeer-toegestaan-in-koningstraat-en-deel-spoorstraat/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/notices/leefbaarheidsonderzoek-koningstraat-en-omgeving/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/uw-wijkplatform-blijft-betrokken-bij-het-vervolg-traject-i-z-uitkomsten-leefbaarheidsonderzoek-koningstraat-e-o/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/events/2-februari-2016-presentatie-leefbaarheid-onderzoek-koningstraat-e-o/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/presentatie-resultaten-leefbaarheidsonderzoek-koningstraat-en-omgeving/

oranjebalk2
Hieronder vindt u het verslag van de bijeenkomst van het Wijkplatform SBDL va 12 augustus 2014
oranjebalk2

Vergadering WIJKPLATFORM stad BINNEN DE LINIE, 12 augustus 2014

Locatie Buurthuis Centrum

Onderwerp: overlast Koningstraat e.o

 • Plein Vomar

(Bewoners worden bewust niet met naam genoemd, omdat dit toch flink wat risico’s met zich mee kan brengen, het Wijkplatform is in aanloop naar deze vergadering door diverse bewoners uit de Koningstraat/Koningdwarsstraat/Hoogstraat telefonisch benadert, met klachten en de vermelding dat ze niet naar de vergadering komen omdat er flink wat bedreigingen worden geuit naar de bewoners in dit deel van de wijk)

Klacht

 • De klachten zijn zeer divers en hebben een grote impact op het woongenot van veel bewoners in en om de Koningstraat/Koningsdwarsstraat/Hoogstraat, de klachten zijn gerelateerd aan het feit dat er 3 coffeeshops dichtbij elkaar in de Koningstraat te vinden zijn.
 • Overlast verkeer: auto’s staan met draaiende motor stil veelal met ramen open en met flinke geluidsboxen in de kofferbak, die harde muziek met stevige bas geluiden produceren.De bestuurder van de auto is meestal een bezoeker van één van de drie coffeeshops, en haalt daar zijn product terwijl hij de auto met draaiende motor achterlaat, neemt weer plaats en rijdt de Koningdwarsstraat/Hoogstraat in om daar te keren, dit is bijzonder hinderlijk voor de bewoners  en brengt gevaarlijke situaties voor met name voetgangers/fietsers en spelende kinderen in de wijk met zich mee.
 • Er is veel geschreeuw vanuit auto’s naar langs lopende/fietsende of ook in autorijdende bekende van automobilisten. Bewoners hebben hun raamroosters dicht of zelfs laten verwijderen omdat dit het geluid dan iets tempert.
 • Er is veel overlast doordat coffeeshopbezoekers rondhangen in de Koningstraat/Koningsdwarsstraat/Hoogstraat (stegen), vaak gebeurt dit met scooters en brommers, wat dan ook veel geluidsoverlast tot gevolg heeft.
 • Er wordt geblowd in en om het Vomar gebouw in het trappenhuis/portiek/garage, tevens wordt er hier veel
 • Bewoners kunnen niet verhuizen, omdat hun woning onverkoopbaar is door de situatie in dit deel van de wijk.
 • Er zijn veel klachten over dat er op straat gedeald wordt, dit geeft een gevoel van onveiligheid, en haalt de leefbaarheid in dit deel van de wijk flink naar beneden.
 • In de Koningstraat zijn bijna alle bankjes/paaltjes en andere mogelijkheden tot hangen verwijderd, dit geeft dan direct weer gelegenheid om tot ver in de Koningstraat te kunnen komen met de auto.
 • Er wordt geparkeerd naast/achter het pand van Dekkersport, er wordt gevraagd om een hek wat afgesloten kan worden.
 • Bij langdurig handhaven op de éne plek heeft tot gevolg dat de overlast zich verplaatst, de roep om verplaatsen van de coffeeshops voert de boventoon.
 • Politie rijdt voorbij maar doet niks is een veel gehoorde klacht.
 • Bewoners zijn het melding moe, deels omdat het niks uithaalt, en deels omdat bewoners hierna bedreigd worden, er is veel stress onder de bewoners.
 • Er zijn 2 parkeervakken voor de ijssalon Aris Laan waar kort parkeren voor bezoekers aan de ijszaak is toegestaan, hier wordt niet op gehandhaafd, regelmatig staan er auto’s voor langere tijd en gaat het niet om bezoekers van de ijszaak.

Reacties/Conclusie/uitkomst/vervolgstappen:

 • Stoop geeft aan dat de situatie zoals het nu is als een magneet werkt voor allerlei vormen van overlast. Hij heeft gekeken naar het aantal meldingen dit zijn er 51 stuks, dit varieert van overlast tot winkeldiefstallen, hij is zich er van bewust dat het aantal meldingen vaak geen recht doen aan de werkelijke hoeveelheid overlast.
 • Wouters heeft een verzoek aan de wijkagent, hij haalt aan dat telkens wanneer er overleg met de Burgemeester, officier van justitie en hoofd politie is, er dan steeds naar voren wordt gebracht dat juist de drie coffeeshops bij elkaar het zo makkelijk controleerbaar zou maken, hij zou graag zien dat er binnen het politieapparaat naar boven toe het advies komt dat dit niet zo is om zo een discussie te kunnen laten plaats vinden met de burgemeester, hoofd politie  en officier van justitie omtrent  het beleid veiligheid en handhaving.
  De gemeenteraad wordt momenteel  het verhaal verteld dat, dat zoals het nu is het beste zou zijn.
 • Reenders benadrukt dat het noodzakelijk is dat bewoners bij klachten en overlast blijven melden bij de politie, en dan vooral een officiële melding er van te maken, dan moet de politie er namelijk iets mee doen, zijn ervaring met overlast naast zijn pand is dat er dan intensief gecontroleerd werd en de overlast verdween.
 • Kolsteeg geeft aan dat ze nog steeds bezig is met het hek, er wordt gewerkt aan de afsluiting van de poort in de Hoogstraat, die toegang geeft tot de straat/steeg achter de Koningstraat.
  De bedoeling is dat het grote hek definitief wordt afgesloten en er een manshoge poort in komt. Op deze wijze wordt parkeeroverlast voorkomen.
 • De Brijderstichting houdt zich niet bezig met wetgeving/beleid en handhaving, zij richten zich op hoe om te gaan met verslaafden en verslavingszorg.
  Zij zijn van mening dat ook verslaafden een onderdeel zijn van de samenleving en dat ze recht hebben op een plek en dat opjagen niet de oplossing is, wijs een plek aan waar verslaafden geen overlast bezorgen. De Brijderstichting blijft hierover in gesprek met de wijkagent.
 • Woningbeheerder Dhr. Mulder verteld dat de Vomar garage binnenkort wordt opgeknapt en dat er camerabewaking komt.  Hij zegt  dat er niet voldoende gehandhaafd wordt,  er is nog steeds geluidsoverlast al is dit minder dan voorheen door o.a. het verdwijnen van Café Noir,  en andere horeca sluitingstijden e.d.
 • Van Dongen verteld dat de gemeente geen meetapparatuur meer in huis heeft om geluidoverlast te meten dit is uitbesteed aan het BUD een bedrijf in Hoorn, dit bedrijf werkt opdracht gestuurd de gemeente doet dan een aanvraag dit moet dan 3 dagen van te voren gedaan worden, dit is een achteruitgang  vind hij en hij zou graag zien dat de gemeente Den Helder deze meet apparatuur weer zelf in huis haalt.
  Hij haalt aan dat het hem bevreemd, dat de stewards die toezicht houden in dienst zijn van de coffeeshops het is zoiets als een slager keurt zijn eigen vlees.
 • Van Dongen concludeert dat, de deelnemers van vanavond het er mee eens zijn dat de situatie in dit deel van de wijk zoals het nu is, niet beheersbaar is en dat er iets aan de gedaan dient te worden, hij vind dan ook dat de politiek hier nu aanzet is.
 • Van Dongen zegt toe dat het Wijkplatform de intentie heeft een latere vergadering terug te komen in deze wijk en de vinger aan de pols zal houden over de zaken die vanavond aan de orde zijn gekomen.

 

7 september 2017: Update ’t Schapendijkje

Onderstaande bewonersbrief kunnen de bewoners van de omliggende buurten vanaf maandag
op de deurmat verwachten.

Het wijkplatform stelt zich vooralsnog op het standpunt dat de veiligheid van de fietser in deze situatie nog steeds niet optimaal gewaarborgd is.

Het terug dringen van de snelheid tw, 10 km pU bij 1 van de 3 drempels stemt het Wijkplatform nog niet geheel tevreden.
Gedacht wordt om er tenminste 1 drempel extra en de reeds voorgestelde versmallingen te plaatsen.

Om te voorkomen dat de fietser in het gedrang komt bij de weg-versmallingen acht het Wijkplatform het daarbij wenselijk om voor de fietser aan weerszijden een vrije doorgang/fietspad/strook te realiseren.

De mogelijkheid om verlichting te plaatsen op deze weg is voor het Wijkplatform ook nog niet geheel van de baan, het wachten is echter nog op de uitkomsten van het Natura 2000 onderzoek.

Voor eerdere artikelen over dit onderwerp klik op onderstaande links:

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/gemeente-pakt-op-veiliger-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/update-schapendijkje-iz-rijden-op-talud/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/asociaal-rijgedrag-op-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/stand-zaken-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/t-schapendijkje-wederom-op-landelijke-televisie/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/wijkplatform-verstuurd-mail-iz-tijdelijke-maatregelen-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/2e-bijeenkomst-m-b-t-herinrichting-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/brainstormsessie-belanghebbenden-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/motie-afsluiten-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/reactie-gemeente-op-bezwaarschrift-wpf-iz-afsluiting-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/notices/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/documents/download-bezwaarschrift-afsluiting-schapendijkje/

afbeelding Cor Bijpost

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

(meer…)

Kanonnenproject Fort Dirksz Admiraal

Sponsors lopen niet warm voor kanonnen

BRON NHD:

Den Helder De omvorming van Fort Dirksz Admiraal tot toeristisch informatiecentrum loopt gevaar, omdat sponsors niet staan te trappelen om met 4500 euro over de brug te komen. Dat zegt projectleider Ron van Wamel. ,,Zonder de hulp van de sponsors gaat het zeker niet lukken.’’

Kanonnen

Hij lanceerde het idee in november vorig jaar. Het gebied wordt heringericht. De eerste stap is de verplaatsing van een aantal kanonnen naar het gebied tussen park Quelderduijn, Tuindorp, de Nieuweweg en het asielzoekerscentrum aan de Nieuweweg. De kanonnen liggen nu nog langs de provinciale weg N250, iets voorbij de Burgemeester Visserbrug.

Waardig

,,Dit project heeft als doel deze vier kanonnen een waardig bestaan terug te geven en de maritieme gedachte uit de tijd van Napoleon te doen herleven.’’, aldus Van Wamel. ,,De plaatsing van deze kanonnen op Fort Dirksz Admiraal is heel apart, omdat zij daar eerder hebben gestaan. Het zijn heel zware lopen, zo’n drieduizend kilo per stuk’’, weet de projectleider. 

Rolpaarden

,,Het geld is nodig voor het onderstel. We moeten duurzaam hout kopen voor het maken van de rolpaarden waar de kanonnen op komen te liggen. 

Zo’n onderstel moet natuurlijk jaren meegaan. Houthandel Jongeneel zorgt ervoor dat we voor een zo laag mogelijke prijs aan het hout komen. Stichting Esdégé Reigersdaal gaat de rolpaarden voor ons vervaardigen.’’

Port of Den Helder, onder wiens beheer de kanonnen langs de N250 vallen, vindt het plan volgens Ron van Wamel ’een fantastisch idee’. Ook bouwbedrijf Dozy en Aannemingsbedrijf Meijer hebben hun vingers opgestoken en gaan zorgen voor het uitgraven en het vervoer van de kanonnen. 

,,Als de rolpaarden bijna af zijn, gaan we een datum prikken om de kanonnen weg te halen.’’

Bedrijven die een bijdrage willen leveren kunnen zich inschrijven en een kanon adopteren. Hun naam komt op een plaatje, de sponsors worden ’mede-eigenaar’.

Hieronder krijgt u meer uitleg over het project

Aanleiding project.
Fort Dirksz Admiraal is onderdeel van het cultuur historisch erfgoed van Den Helder. De eerste geschiedenis ligt in de geest van maritiem Den Helder. Een vestiging om de rijkshaven van Napoleon te verdedigen.

De 2e is een onderdeel van de Atlanticwal. Verdedegingswerk uit de 2e wereldoorlog.
Dit fort is geheel door samenwerking van vrijwilligers en Helderse bedrijven onderhouden.

We gaan nu een fase in om het voor toeristen toegankelijk te maken en een “smoel” te geven. Een van de 3 toegangswegen van Den Helder voert langs het fort. Steeds meer toeristen en inwoners van Den Helder bezoeken deze lokatie.

In grond van de kade van Binnenhaven van Den Helder ( N250) staan meerdere kanonslopen, welke ooit fungeerde als meerpaal voor schepen. Deze kanonslopen uit 1830 kennen een hoge cultuurwaarde en worden sinds jaren niet onderhouden.

Dit project heeft als doel deze (4x) kanonslopen een waardig bestemming terug te geven en de maritieme gedachte uit de tijd van Napoleon doen herleven. De plaatsing van deze kanonslopen op lokatie Fort Dirksz Admiraal ( zie foto) is dan ook aan aanvulling en uniek te noemen. Temeer omdat deze kanonnen daar eerder hebben gestaan.

Er zullen met dit project ook financien worden gezocht om de rolpaarden voor deze kanonslopen te maken. Dit project zal geheel door samenwerking van vrijwilligers en helderse bedrijven tot stand komen. Het kan op meerdere manieren:

 1. De kosten door 1 of 2 ondernemers laten financieren waarbij zij de kanonnen eigenlijk adopteren. Er komt dan een gegraveerd bord op de kanonnen staan door welke ondernemers dit gerealiseerd is. Zij blijven dan ook “eigenaar”van de kanonnen. Onderhoud is door de Stelling en elke verandering is in gezamenlijk overleg
 2. De kosten voor alleen bestellen van het hout wordt door meerdere ondernemers gefinancierd en er zal een gegraveerd bord op de kanonnen komen met de naam van de ondernemer(s). De hoeveelheid ondernemers welk genoemd wordt is uiteraard afhankelijk hoeveel de ondernemers hierin willen investeren.
 3. Hoofdgedachte van dit project is dat de cultuurhistorische waarde van Den Helder bewaard blijft en getoont wordt aan de inwoners en toerisme. Dit door samenwerking van lokale ondernemers. Samen maken we Den Helder mooi.

Projectleider Stichting Stelling Den Helder ( FDA)
Ron van Wamel

oranjebalk2Wie zijn wij? klik HIERoranjebalk2Uw mening telt klik HIERoranjebalk2Voor alle Acties vanuit het Wijkplatform SBDL klik HIERoranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik HIERoranjebalk2Volg ons op Facebook klik  HIERoranjebalk2

 

 

Plaats ‘De Jutter’ terug aan het begin van de Beatrixstraat

Jarenlang stond het standbeeld De Jutter op de Beatrixstraat ter hoogte van de HEMA.

Ivm de herinrichting van het stationsplein werd het standbeeld weggehaald en dreigt deze niet meer teruggeplaatst te worden.
Samen met Stichting Afgestoft is Dhr. W. Hoekzema, voormalig burgemeester van onze stad een actie begonnen om te zorgen dat het beeld terugkeert.
Het wijkplatform SBDL is van mening dat het standbeeld gemaakt door kunstenaar Kees Doolaard thuishoort op de oude locatie nabij het station en steunt daarom ook deze actie.

Openbrief
‘De Jutter terug in de binnenstad’

Beste Nieuwediepers waar ook ter wereld, jullie weten dat we sinds dinsdag 3 juli als Stichting Afgestoft en onder aanvoering van oud-burgemeester Willem Hoekzema van Den Helder een actie zijn gestart om het verwijderde beeld ‘De Jutter’ van de kunstenaar Kees Doolaard terug te krijgen in het centrum van Den Helder! Inmiddels heeft het actie comité versterking gekregen van Elly Doolaard-Kroon.

De stand van zaken op dit moment is, dat zowel RTV NH als het SBS6 programma Hart van Nederland aandacht hebben besteed aan onze actie! En dit kunt u allemaal terug zien op www.afgestoftdenhelder.nl.

En wat ons betreft komt de ‘Beting op Kaap Hoofd’ daar heeft de gemeente al een procedure voor op gang gezet, hebben we van welingelichte kringen vernomen en komt ‘De Jutter’ weer op z’n vertrouwde plek voor visboer Boon, daar voeren we actie voor!

Tuinfeest!

Om ons doel te bereiken en extra kracht bij te zetten willen wij u uitnodigen om aanstaande zaterdag 12 augustus tussen 16.00 uur en 22.00 uur naar de tuin van de Petrus en Pauluskerk aan de Kerkgracht in Den Helder te komen. Want daar organiseert de Stichting Afgestoft een architectuur tuinfeest over het werk van de vroegere Helderse Bouwmeester Roelof Kastelijn bekend van o.a. School 7 en het voormalige gebouw van de Marineclub aan de Hoofdgracht. Voor vele zal het een sentimental journey zijn om de veelal oude gebouwen uit hun jeugd op levensgrote panelen terug te zien. De opening van het architectuur tuinfeest zal om 16.00 uur verricht worden door Berber Honing. Zij is een bekend gezicht in de Helderse kunstwereld.

En voor een natje en een droogje is ook gezorgd op het tuinfeest, er zijn consumptiebonnen à 7,50 te koop voor zowel de nasimaaltijd die verzorgd is door de MOOC als voor een drankje. De consumptiebonnen zijn te koop bij de infostand! U komt toch ook!

Slotmanifestatie!

U begrijpt dat we dit tuinfeest hebben aangegrepen als slotmanifestatie om ‘De Jutter’ weer terug in de binnenstad van Den Helder te krijgen! Daarom zullen er ook nog twee sprekers Elly Doolaard-Kroon en oud-burgemeester en Ereburger Willem Hoekzema het woord voeren, dit staat gepland tussen 18.30 uur en 19.00 uur! Na afloop zal er ook meegedeeld worden hoeveel mensen en organisaties onze actie gesteund hebben.

Namens het actie comité Willem Hoekzema, Elly Doolaard-Kroon en Cees Rondèl.

“De Stichting Afgestoft”, wij maken het verschil!

 

oranjebalk2Wie zijn wij? klik HIERoranjebalk2Uw mening telt klik HIERoranjebalk2Voor alle Acties vanuit het Wijkplatform SBDL klik HIERoranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik HIERoranjebalk2Volg ons op Facebook klik  HIERoranjebalk2

 

Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 27 juni 2017

Voorzitter Sylvia Hamerslag

27 juni 2017
Locatie:    Maranathakerk
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Herinrichting Polderweg 
 • Mededelingen & updates lopende zaken
 • Gesprek verslag van  9 maart 
 • Luilaknacht
  Mee door gaan of niet?
 • Bewoners aan het woord
  0a: Initiatief van bewoners uit de Brouwerstraat
  Voorrondes Fifa 17 toernooi in alle buurthuizen  (Den Helder & Julianadorp) 
 • Erfafscheidingen Sociale woningbouw
 • Omgevingswet
 • Buurtnieuws
  vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
 • Rondje deelnemers
 • Sluiting

Audio opname klik op de  button: Deel 1, 2 & 3

 

In download vindt u de vergaderPresentatie:WPF PowerPoint 27 juni 2017 Maranathakerk

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie*

Dinsdag 27 juni 2017                                           

 1. Opening

De voorzitter Mw. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in de Maranathakerk. Volgende bijeenkomst is 20 september 2017. Locatie onbekend.

 1. Vaststellen agenda

Geen problemen met de aanpassing van de agenda

 1. Herinrichting Polderweg

Thomas Rus (architectenbureau Den Helder) verteld wat over het plan van aanpak van de herinrichting Polderweg. Plan is nog niet DEFINITIEF. Er zijn al meerdere partijen zoals de fietsersbond die hier al wat over gezegd hebben. In het buurthuis de Beuk is dit plan al gepresenteerd. Omdat de Polderweg nog niet een veilige weg is, wordt dat aangepakt. Het fietspad zal aan 1 kant komen. Bij de kruising bij de Krugerstraat zal een uitvoegstrook naar Krugerstraat eruit gaan. Reacties graag via Sylvia Hamerslag. Dan komt het ook bij ons. Voor 1 nov zal er een aannemer aangeschoven zijn die dit plan gaat uitvoeren. Start uitvoering zal ongeveer 2 kwartaal 2018 plaats vinden, welke ongeveer een jaar gaat duren.

Vraag voorzitter: wat is er uit de bewonersbijeenkomst gekomen?

Antwoord: overwegend waren de meeste reacties enthousiast. Reacties zoals: Denk aan de Wetstraat, vanwege het overzicht op de Polderweg en oversteken naar het fietspad is wel een ding. Waarop is aangegeven dat het wel veiliger is dan nu.

Vraag voorzitter: staat het plan fietspad aan 1 zijde al definitief vast?

Antwoord: ja, vanwege de veiligheid staat dit wel vast. Verkeerskundig is een overgang van 1 naar gescheiden bijna niet op te lossen.

Reactie Jan Mooij: ik vind dit een fantastisch ontwerp. Een gescheiden fietspad ervaren we ook op de Middenweg. Voor de fietsers is een gescheiden fietspad uitermate vervelend omdat de weg dan smaller wordt en de auto’s vlak langs je rijden. Het ontwerp wat nu voor ligt geniet ook zeker zijn voorkeur.

Reactie bewoner: er is nu een stopligt bij de Wetstraat, blijft deze?

Antwoord: ja

Reactie voorzitter: vanuit de website kwam de vraag: parkeerplekken worden minder, hoe worden deze opgelost?

Antwoord: er zijn nu totaal 20 parkeerplekken, dat worden er 10. Die komen aan de westzijde. Oostzijde vervalt. Deze komen op Julianaplein.      

Reactie bewoner: zicht op de Krugerstraat is slecht, wordt dat beter?

Antwoord: ja, zicht wordt beter.

Reactie bewoner: waarom geen stoplicht bij de oversteek naar de Krugerstraat?

Antwoord: het zal niet wenselijk zijn dat er een stoplicht in een bocht komt.

Reactie bewoner: momenteel moet ik in de ramen van de huizen kijken of ik kan oversteken (rijd in een booster)

Antwoord: er zijn in dit plan wel al heel veel knelpunten weggehaald.

Reactie Jan Mooi: het is onwenslijk  om veel stoplichten te plaatsen. Dan krijg je meer remmend en optrekkend verkeer.

Reactie bewoner: 30km-zone?

Antwoord: dat zal geen gewenst effect hebben op zo een klein stukje Polderweg.

Rond aug / september zal er een definitief ontwerp zijn.

 1. Mededeling en lopende zaken

Vanavond is er ook een bijeenkomst WP Nieuw Den Helder. Wederom is er niet goed op de agenda gekeken dat ook het WPSBDL een bijeenkomst had staan.

WP Nieuw Den Helder vond dat dit geen probleem is.

Stationslocatie: er zijn vragen vanuit de bewoners omtrent rijroute fietsers. Er zijn en worden nog meer paaltjes geplaatst om dit te verduidelijken.

Reactie Tjitske: een gekleurde rijpad geeft wel veel meer verduidelijking.

Antwoord voorzitter: vraagt aan wijkconcierge of uitgezocht kan worden waarom er niet voor kleuren is gekozen.

Er is nog verwarring waarom er een boom staat op de plek waar men oversteekt.

 1. Luilaknacht

Afgelopen Luilaknacht zijn er vanuit de buurtpreventie-app de Schooten veel reacties. Grote groep(en) kinderen die vanaf 12 jaar al op straat lopen en met bloem, boter, eieren, etc door de straten lopen. Echter is dit uitgelopen op gooien van verf op auto’s. veel vernielingen, waaronder een auto op zijn kant. Dit heeft ook veel media-aandacht getrokken. Juist ook omdat het om jonge kinderen gaat. Ook in de Visbuurt was het onrustig. Vraag/stelling is of we met Luilak door moeten gaan.

Reactie bewoner: opzetten buurtwacht door bewoners die elkaar aflossen? Dit werd in Nieuw Den Helder gedaan en heeft goed gewerkt.

Reactie bewoner: Luilaknacht is in principe verboden..

Reactie wijkagent: het lijkt wel minder geworden, zeker als het gaat om verkoop van spullen voor de nacht. Echter worden de leeftijden van de kinderen die dit doen steeds jonger. Er zijn veel kinderen terug naar ouders gebracht waarvan de ouders dit vreemd vonden omdat het luilaknacht is.

Reactie bewoner: Luilak wordt door velen, vanwege de cultuur in Den Heldergezien als “normaal”.

Reactie Job Roggeveen: Luilak is ontstaan uit het fenomeen wakker maken van mensen en niet bedoeld om schade te veroorzaken. Dat begint ook al met boter tot erger. Waar waren de BOWA’s ?

Wijkagent: die waren er wel, maar kinderen die normaal “lief” zijn , zijn juist diegene die hiereen aan deelnemen.

Reactie Tjitske Biersteker: is het mogelijk dat de politie die kinderen oppakt en vastzet in een cel? Is dit mogelijk?

Antwoord: het hoeft niet direct van de politie vandaan te komen dat het tussen 01.00 uur en 05.00 uur niet veilig is, maar de ouders schijnen het “normaal” te vinden.

Reactie bewoner: scholen moeten meer voorlichting geven

Reactie voorzitter: geeft meer aandacht niet een negatie effect?

Antwoord wijkagent: ja dat kan heel goed het effect zijn. Tijdens Luilaknacht waren het allemaal kinderen rond de leeftijd van 12. Ook die van de auto die omgegooid werd.  

Er zou eigenlijk een soort ouderbrief moeten komen aan de ouders vanuit de scholen.

Reactie bewoner Visbuurt: meer handhaving zou ook helpen..

Wijkagent: de actie en bewustzijn moet echt vanuit de ouders komen.

Reactie M Wouters: de ouders de schade laten betalen kan ook helpen.

Het Wijkplatfrom zal in aanloop naar luilaknacht van volgend jaar een brief schrijven naar bv de scholen om hier aandacht voor te vragen en ook middels de website, facebook en krant

 1. Bewoners aan het woord
  Initiatief van bewoners uit de Brouwerstraat

Jerfrey van Ooijen. Aanleiding van zijn presentatie is, dat hij zich niet meer zo veilig voelt in zijn buurt. Wonende Brouwerstraat Visbuurt. Dit door overlast van jeugd, rondslingerend glas, mogelijkheid tot brandstichting van de container welk tegen zijn gevel staat (in de steeg). Hij voelt zich niet serieus genomen omdat meerdere vragen van hem uit de reacties uitblijven.

Andere bewoner uit de Brouwer straat geeft aan al geen melding meer te doen omdat er niets aan gedaan wordt. De wijkagent geeft aan dat 4 man politie in de nacht niet de problemen voor kunnen zijn.

Reactie bewoner Paula: wil graag dat de steeg alleen via een deur (voor en achter) te bereiken is, de sleutel en recht van overpad door alleen door de bewoners aan deze steeg. Een hek met spijlen is beter. Een voorbeeld hiervan is de steeg achter de Breewaterstraat.

Reactie Jan Mooij: zijn de containers die in brand staan giftig? Antwoord: ja.

Vraag is aan de politie is om achter het bureau vandaan te komen en eens langs te komen. De bewoners geven aan dat ondanks de meldingen er geen resultaat zien. Oplossing ligt volgens de wijkagent in elkaar aansporen en met elkaar.

Reactie Job Roggeveen: betreft de vandalisme aan doeltjes in de speeltuin bij de Viskom wordt hard aan gewerkt, hier is al actie op genomen wat breeduit in de media is verkondigd.

Wijkagent geeft aan dat 90% van de mensen zich moet gedragen en 10% kan de politie/handhaving oplossen. Echter misdraagt 70% zich.

Reactie M Wouters: er moeten wel meldingen komen, want zijn er geen meldingen dan is er ook geen actie, bij melding kan de kunnen we als gemeente wat.

Reactie wijkcongierge: er komt over 2 weken een breed bewonersoverleg VVH over het afsluiten van de steeg en andere knelpunten.

Jeffrey geeft aan dat de communicatie tussen de gemeente en bewoners beter kan. Meer communicatie vanuit de gemeente.

   Voorrondes Fifa 17 toernooi in alle buurthuizen  (Den Helder & Julianadorp)

Stefan geeft een presentatie. Hij heeft een voorstel om gamers bij elkaar te krijgen. Hij heeft veel ervaring in gamen en doet dat alleen. Hij wil graag dat men niet alleen, maar juist elkaar opzoekt. Wie en wat is daarvoor nodig. Hij wil de Fifa 17 met meerdere spelen in wedstrijd niveau. Daar zijn locaties, TV en vaste consoles voor nodig. Hij is hier aanwezig als crowdfunding om te kijken of er input komt vanuit o.a. WPSBDL.

Als er meer buurthuizen hieraan deelnemen kunnen meerdere spelers aangetrokken worden. Ook is een ander spel als Call of Duty in aantocht.

Reactie bewoner: houd je wel rekening met gameverslaving?

Reactie bewoner: Fifa 17, is dit niet beter op school te promoten?

Antwoord meerderen: nee, je moet juist de jongeren naar de buurthuizen lokken.  

Reactie bewoner: Tina wijkhuis in Nieuw Den Helder heeft eerder dit getracht op te zetten. Is het mogelijk dat je met hun samenwerkt?

Reactie bewoner: in Nieuw Den Helder in het verleden een Lanparty georganiseerd. Dat is 48 uur achter elkaar.

Wijkagent: alle initiatieven zijn welkom, beter dan op straat zwerven of tijdens luilak.

 1. Erfafscheiding sociale woningbouw

Ivm met de positieve financiële ontwikkelingen van de woningstichting Den Helder, wordt er door WPSBDL gekeken of er geïnvesteerd kan worden in erfafscheidingen tbv sociale woningbouw. De vraag is waarom de woningstichting stelt dat de erfafscheiding van de bewoners is en niet van de woningstichting. Nu zijn de bewoners verantwoordelijk voor onderhoud en het wordt er kwalitatief  niet beter op. 

Reactie Henk vd Veen: WPSBDL dat ben jij. Als de erfafscheiding van de woningstichting is, dan zijn wij ook verantwoordelijk voor onderhoud. Maar de mensen moeten ook willen. Er heerst ook onwil. Geen geld voor verfraaiing maar wel voor een nieuwe auto voor de deur. Als men echt wil, dan kunnen we ook een kleine bijdrage vragen. Voorbeeld was Tuindorp met het schuttingproject door Noorderkwartier. Als de mensen echt willen dan is daar ook een pot voor. Ook het gedrag van de mensen is bepalend, hoe sta je zelf in de maatschappij.

Reactie voorzitter: even ter verduidelijking. In Tuindorp was het Vakwerk en niet Noorderkwartier en niet ik ben het wijkplatform, maar de bewoners en belangenverenigingen & buurthuizen zijn het wijkplatform.

 1. Omgevingswet

Omgevingswet start in 2019. Dit betekent dat er 26 wetten tot 1 worden gebracht. Er worden meer initiatieven vanuit de bewoners verwacht/samenleving. Ipv een nee/kan niet vanuit de gemeente zal er meer geluid komen van ja/mits. WPSBDL wil graag dat er een presentatie gegeven kan worden. Helaas kon er van uit de gemeente geen vertegenwoordiger komen, maar de voorzitter toont via een you-tube een filmpje waarin de minister de uitleg geeft. Deze is via de website WPSBDL nogmaals na te kijken.

Graag wil het platform bij de omgevingswet aan de voorkant mee worden genomen omdat zij vanuit en voor de bewoners spreken. Dit instrument is daar immers voor. Dat is ook met het huisvuilprocedure aan de hand geweest. Geluid was dat we nog niet aan de beurt waren voor een gesprek, maar het wordt inmiddels wel uitgevoerd.

 1. Buurtnieuws

Kraaiennest: in het naastgelegen pand komen ongeveer 20 jonge mensen begeleid in te wonen. Dit pand is door COA gekocht. Na een gesprek met de manager is gebleken dat we zouden samenwerken, echter vanuit de buurt zijn er toch protesten tegen. Kraaiennest dringt erop aan om de jongeren samen te krijgen in het buurtoverleg in het Kraaiennest. Jevak is 28 aug.

Visbuurt: vanavond is de laatste vergadering ivm Visbuurtweek. Visbuurt heeft geen beeld van de vis meer. De gemeente heeft inmiddels wel de vis gevonden. Er zijn nog steeds klachten betreft de barricaden op de stoepen en in het wandel/fietsgebied in de Visbuurt
Tuindorp: 8 en 9 juli is er een Country en Westernweekend op Fort Dirksz Admiraal. Veel te doen en zien. Graag zien we jullie daar terug.

 1. Rondje deelnemers

Mario: is weer wijktoezichthouder in Sluisdijkbuurt

Evert: wanneer is er weer een bijeenkomst in de geleerdenbuurt?
In de geleerdenbuurt zit er geen pand waar het wijkplatform kan neerstrijken.

Tjitske: er is een bijeenkomst in de Viskom geweest. Is er nadien iets concreets tot stand gekomen?

Antwoord voorzitter: men wil snel doorpakken. Hier zal een mail over worden gestuurd. Dit wordt teruggekoppeld.

Annelies van de Weering: samen met de buurthuizen en ouderenzorg is er een bijeenkomst geweest over de vrijwilligers dit betreft wat kun je doen met dementerende mensen.

Marinus Vermooten: in de van Galenbuurt was een groep mensen actief om weer iets op te starten, maar dit lijkt wat doodgebloed. Echter gaan er geluiden dat ze wel actief in de weer zijn. Ook de straatvertegenwoordiger is eigenlijk uit het beeld. 

Wijkconcierge: het Steenbreek zijn er 170 planten uitgedeeld. Steenbreek zorgt ervoor dat er minder versteende tuinen zijn. Meer groen is beter voor de afwatering en meer groen.

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag: verslag Wijkplatform SBDL27 juni 2017

oranjebalk2Wie zijn wij? klik HIERoranjebalk2Uw mening telt klik HIERoranjebalk2Voor alle Acties vanuit het Wijkplatform SBDL klik HIERoranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik HIERoranjebalk2Volg ons op Facebook klik  HIERoranjebalk2