Stelling 30 km zones

Sinds kort is het Wijkplatform een commitment aan gegaan met zowel de Fietsersbond Den Helder als VVN Den Helder 
Afgelopen bijeenkomst heeft de Fietsersbond een presentatie gegeven en d.d 22 september 2017 hebben zij hun programma gepresenteerd.

Tevens werd er kort gesproken over de Speed-Pedelec fiets, wat uitmondde in een vraag of het een goed idee zou zijn om de (gedeelte) bebouwde kom als 30 km zone in te richten. Om zo te kunnen ondervangen dat automobilisten schrikken van een fiets op de rijbaan ipv het fietspad.

 

partijprogramma 2018-2022 Fietsersbond
MEER FIETS, MEER RUIMTE
De aandacht voor de fiets zit nog steeds in de lift en is niet meer weg te denken uit het moderne
mobiliteitsbeleid. Gemeenten zijn onmisbaar bij het benutten van de mogelijkheden die we nu
nog laten liggen. In deze brief zult u lezen dat de gezamenlijke overheden samen met een brede
coalitie nog flinke groeimogelijkheden voor het fietsgebruik zien. Dat betekent wel werk aan de
winkel, zeker voor de gemeenten. Reden om in het kader van de gemeenteraadsperiode
2018-2022 u dit bericht te sturen.

Het fietsgebruik in Nederland is hoog. We doen ruim een kwart van al onze ritten met de fiets.
Op een doordeweekse dag stappen er gemiddeld ruim 5 miljoen Nederlanders op de fiets en
maken 14 miljoen fietsritten. Onder andere tussen 8.00 en 9.00 uur rijden er meer fietsen dan
auto’s. En het fietsgebruik stijgt nog steeds. Met zijn allen fietsten we in 2015 15 miljard
kilometer. Dat is bijna net zo veel als de treinreizigers bij elkaar maakten. In bijna alle 100.000
plus gemeenten worden de meeste ritten met de fiets gedaan.

Redenen voor het aanhoudend hoge fietsgebruik zijn de verbeteringen van de fietsvoorzieningen,
maar ook het feit dat de fiets goed aansluit bij grotere maatschappelijke ontwikkelingen als
individualisering, verduurzaming en flexibelere mobiliteit. Daarbij worden de economische
voordelen van fietsen, zoals een betere gezondheid, een grotere bereikbaarheid en minder
milieuvervuiling voor overheden en bedrijfsleven al maar relevanter. De steeds vaker toegepaste
maatschappelijke kosten-batenanalyses geven aan dat investeren in excellente fietsinfrastructuur
meestal zeer rendabel is.

De Fietsersbond stond vijf jaar geleden nog min of meer alleen in de mening dat de fiets een
nog grotere rol kan spelen. Afgelopen december is de Nationale Fietsagenda 2020 verschenen
(zie Tour de force 2020). Deze is samengesteld op initiatief van de gezamenlijke overheden (VNG,
IPO, Rijk, Vervoerregio’s en UvW) en in samenspraak met een zeer brede coalitie van
organisaties, marktpartijen, instituten en samenwerkingsverbanden (o.a. ANWB, Fietsersbond,
NS, VVN, RAI, BOVAG, CROW, Centrum Aanpak Voertuigcriminaliteit). Daarin staan acht
maatregelen die ertoe moeten leiden dat het aantal fietskilometers in de periode 2017-2027
met 20 procent groeit.

Een dergelijke groei lukt niet met de huidige voorzieningen. Zonder vooruitziende blik zal de
groei van het fietsgebruik stranden op de grenzen die hier en daar al zijn bereikt. Daarom moet
voor de actieve mobiliteit van fietsers en voetgangers letterlijk meer ruimte gemaakt worden,
want dat betekent een keuze voor kwaliteit en leefbaarheid in onze gemeente. Voorwaarde voor
die groei is dat de verkeersveiligheid van met name jeugdige en oudere fietsers wordt verbeterd
door het aanpakken van lokale knelpunten.

Met name vanwege die acht vastgestelde maatregelen vraagt Fietsersbond Den Helder u een
stevige fietsparagraaf in uw programma 2018-2022 op te nemen. Wij hebben voor de komende
vier jaar de volgende vier hoofdstukken met achtendertig concrete punten opgesteld.
We hopen dat deze hoofdstukken u voldoende handvatten bieden om een goede fietsparagraaf in
uw gemeenteraadsprogramma 2018-2022 op te nemen. Uiteraard zijn wij bereid vragen te
beantwoorden en nadere informatie te verstrekken.

Met vriendelijke groet,
Stefan Oudijk

Voorzitter Fietsersbond Den Helder
fietsersbonddenhelder@hotmail.com

Vier hoofdstukken met achtendertig concrete punten.

Hoofdstuk: Algemeen
1) De gemeente betrekt de fiets niet alleen bij het verkeersbeleid maar ook bij het
klimaatbeleid, actieplannen voor betere luchtkwaliteit en maatregelen tegen
bewegingsarmoede en overgewicht. Bij ruimtelijke plannen wordt uitgegaan van de fiets en
de potentie daarvan als ruimtelijke drager. De aanstaande Omgevingswet biedt een
uitgelezen mogelijkheid om al deze aspecten in een integrale omgevingsvisie op te
nemen.
2) De gemeente zet in op groei van het fietsgebruik en neemt belemmeringen daarvoor weg.
3) De gemeente regelt een eigen budget voor fietsbeleid binnen de begroting, formuleert
concrete doelen en monitort deze.
Hoofstuk: Een excellente fietsinfrastructuur
4) De gemeente zorgt voor een robuust, snel, veilig, comfortabel en fijnmazig netwerk van
geasfalteerde fietspaden, fietsstraten en andere autoluwe straten; ze houdt daarbij rekening
met groeiende aantallen fietsers, de minder vaardige fietsers en de toename van e-fietsen
en bijzondere fietsen als driewielers en transportfietsen. Bij aanleg wordt minimaal
uitgegaan van de landelijke CROW-richtlijnen.
5) De gemeente gebruikt voor de fietspaden het hoogste onderhoudsniveau en geeft bij
gladheidbestrijding prioriteit aan de (hoofd)fietsroutes.
6) De gemeente investeert in regionale snelfietsroutes voor met name het woon-werk en
woon-schoolverkeer.
7) De gemeente gaat bij nieuwbouw of herstructurering van wijken uit van “omgekeerd
ontwerpen”: fietsers en voetgangers zijn leidend en de auto-ontsluiting wordt als laatste
ontworpen. 1
8) Het ontstaan van barrières voor het fietsverkeer door aanleg van nieuwe infrastructuur voor
autoverkeer en ov wordt door de gemeente tegengegaan of optimaal gecompenseerd.
9) De gemeente draagt er zorg voor dat fietsers vanuit het centrum binnen tien minuten in de
recreatieve ruimte kunnen zijn om een ommetje te maken.

1 Aangetoond is dat in een wijk met een fiets- en kindvriendelijke inrichting er substantieel meer wordt gefietst en minder wordt
autogereden. Uit andere onderzoeken blijkt dat meer bewegen bij het dagelijks verplaatsingspatroon netto gezondheidswinst oplevert
(ingecalculeerd het gezondheidsverlies door ongevallen en blootstelling aan vuile lucht).

Hoofdstuk: Veilig fietsen en fietsgebruik
10) De gemeente zorgt ervoor dat de fietsinfrastructuur veilig is en als veilig wordt ervaren door
de minder vaardige fietsers (zoals kinderen en ouderen) en stelt een lokaal knelpuntenplan
op voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van fietsers.
11) De gemeente stelt binnen de gehele bebouwde kom een maximale snelheid van 30 km per
uur, met uitzondering van de allerdrukste verkeersaders.
12) De gemeente realiseert in de 30 km-gebieden een zelfstandig netwerk van autoluwe
fietsroutes met extra aandacht voor veilige fietsoversteken van de 50 km-wegen.
13) Op de 50 km-wegen naar en in de bedrijventerreinen krijgt het fietsverkeer een fietsstrook
of fietspad. Hoewel al 20 jaar door het CROW voorgeschreven wordt dat door de toename
van het aantal fietsende werknemers steeds belangrijker.
14) Overbodige paaltjes worden verwijderd en de locaties met noodzakelijke paaltjes worden
ingericht volgens de nieuwste CROW-richtlijnen.
15) Fietspaden zonder verlichting worden voorzien van kantbelijning als het aanbrengen van
verlichting niet mogelijk of nodig is.
16) De gemeente zorgt voor een veilige schoolomgeving en veilige fietsroutes naar de scholen.
17) De gemeente geeft fietsers binnen de bebouwde kom voorrang op rotondes (dat is de
CROW-richtlijn).
18) Verkeersregelinstallaties worden fietsvriendelijker afgesteld zodat fietsers makkelijker door
kunnen fietsen en bij regen extra groen krijgen.
19) De gemeente zorgt ervoor dat behalve de bromfietsen ook de snorscooters binnen de
bebouwde kom niet meer op het fietspad rijden, maar op de rijbaan.
20) De gemeente verbetert de inrichting van een aantal wegen zodat deze geschikt zijn voor
Hogesnelheidsfietsen ( speed pedelecs. ) 2
21) De gemeente hanteert strenge eisen op het gebied van uitstoot en geluidsoverlast van het
gemotoriseerd verkeer. Gemeenten met steden waarin de overlast groot is kunnen een
milieuzone instellen.
22) Het landbouwverkeer wordt gescheiden van het fietsverkeer en de maximumsnelheid van
het landbouwverkeer wordt binnen de bebouwde kom niet verhoogd.
23) De gemeente geeft geen toestemming aan LZV’s (lange zware vrachtwagens) om binnen de
bebouwde kom te rijden. Voor bevoorrading van binnensteden met grote vrachtwagens
bedenkt de gemeente alternatieven.
24) De gemeente gaat dodehoekongelukken tegen door het ontvlechten/scheiden van verkeer en
het aanpakken van gevaarlijke kruispunten (zoals apart groen voor fietsers en een
opstelstrook vóór de auto’s).

2 Een hogesnelheidsfiets ( speed pedelec ) is een elektrische fiets waarbij de ondersteuning pas stopt bij 45 km/u. Per 1-7- 2017 is
de HSF ( speed-pedelec ) juridisch daarom een bromfiets, voorzien van geel kenteken met helmplicht voor de berijder, die niet meer
op het fietspad is toegestaan.

25) De gemeente bevordert het fietsen naar het werk binnen de eigen organisatie, stimuleert
alle andere werkgevers in de gemeente om hetzelfde te doen en wijst daarbij op de
geschiktheid van de elektrische fiets en elektrische hogesnelheidsfietsen voor ritafstanden
tot 15 kilometer. 3
26) De gemeente stimuleert dat jongeren, ouderen en allochtonen blijven of gaan fietsen,
bijvoorbeeld door het aanbieden van fietslessen en van vaardigheidscursussen voor ouderen
(o.a. met een elektrische fiets), bijv. via de Fietsschool van de Fietsersbond.
27) In het kader van de WMO verstrekt de gemeente (aangepaste) fietsen en ondersteunt de
realisatie van het project ‘Fietsen alle jaren’ waarbij vereenzaamde en immobiele ouderen
mee naar buiten worden genomen in een moderne riksja. (zie www.fietsenallejaren.nl)
28) De gemeente stimuleert dat in elke wijk eenvoudige fietsreparaties gedaan worden en zorgt
in re-integratie- en scholingstrajecten voor opleidingen tot fietshersteller.

Hoofdstuk: Goed en veilig stallen
29) De gemeente zorgt voor voldoende en kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen (die
voldoen aan de normen van Fietsparkeur) in binnensteden en wijken, bij trein- en
busstations, sportvoorzieningen en andere publiek aantrekkende voorzieningen. Tevens
verwijdert de gemeente regelmatig de weesfietsen.
30) De gemeente zorgt bij stations, in de stadscentra en in andere gebieden met een grote
concentratie van publiek aantrekkende voorzieningen voor voldoende bewaakte
fietsparkeermogelijkheden en die gratis zijn voor minimaal de eerste 24 uur.
31) In bewaakte fietsenstallingen zijn oplaadpunten voor e-fietsen aanwezig.
32) Indien de fietsparkeercapaciteit op straat te klein is breidt de gemeente deze uit, zo nodig
ten koste van de autoparkeercapaciteit op straat. Bij een fietsparkeertekort voor de
langparkeerder wordt ruimte gemaakt in de bestaande parkeergarage(s).
33) De gemeente ziet toe op een goede uitvoering van de verplichte fietsenberging bij
nieuwbouw van woningen.
34) Voor bedrijven en voorzieningen ontwikkelt de gemeente fietsparkeernormen die in
bestemmingsplannen/omgevingsplannen en bouwplannen worden opgenomen, met als doel
in het plangebied het fietsparkeren en stallen in ruime mate te faciliteren en daarmee het
fietsen te stimuleren.
35) De gemeente maakt geen gebruik van algemene fietsparkeerverboden als die het
fietsgebruik ontmoedigen en stelt sowieso geen verbod in als binnen een afstand van 100
meter er geen fietsparkeermogelijkheid is.
36) De gemeente onderzoekt waar parkeer & fiets locaties kansrijk zijn en zorgt voor realisering
ervan.
37) Voor bezoekers én voor bewoners zonder eigen fiets(berging) investeert de gemeente in een
toegankelijk systeem van leenfietsen.

3  61% Van de werknemers in Nederland woont op maximaal 15 kilometer van het werk.
38) De gemeente pakt fietsdiefstal planmatig en integraal aan, zo nodig in regioverband

Programma in download middels volgende link: partijprogramma fietsen leden SBDL

Artikel in het NHD over ’t Schapendijkje

Voor eerdere artikelen over dit onderwerp klik op onderstaande links:

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/7-september-17-update-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/gemeente-pakt-op-veiliger-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/update-schapendijkje-iz-rijden-op-talud/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/asociaal-rijgedrag-op-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/stand-zaken-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/t-schapendijkje-wederom-op-landelijke-televisie/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/wijkplatform-verstuurd-mail-iz-tijdelijke-maatregelen-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/2e-bijeenkomst-m-b-t-herinrichting-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/brainstormsessie-belanghebbenden-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/motie-afsluiten-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/reactie-gemeente-op-bezwaarschrift-wpf-iz-afsluiting-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/notices/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/documents/download-bezwaarschrift-afsluiting-schapendijkje/

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

7 september 2017: Update ’t Schapendijkje

Onderstaande bewonersbrief kunnen de bewoners van de omliggende buurten vanaf maandag
op de deurmat verwachten.

Het wijkplatform stelt zich vooralsnog op het standpunt dat de veiligheid van de fietser in deze situatie nog steeds niet optimaal gewaarborgd is.

Het terug dringen van de snelheid tw, 10 km pU bij 1 van de 3 drempels stemt het Wijkplatform nog niet geheel tevreden.
Gedacht wordt om er tenminste 1 drempel extra en de reeds voorgestelde versmallingen te plaatsen.

Om te voorkomen dat de fietser in het gedrang komt bij de weg-versmallingen acht het Wijkplatform het daarbij wenselijk om voor de fietser aan weerszijden een vrije doorgang/fietspad/strook te realiseren.

De mogelijkheid om verlichting te plaatsen op deze weg is voor het Wijkplatform ook nog niet geheel van de baan, het wachten is echter nog op de uitkomsten van het Natura 2000 onderzoek.

Voor eerdere artikelen over dit onderwerp klik op onderstaande links:

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/gemeente-pakt-op-veiliger-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/update-schapendijkje-iz-rijden-op-talud/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/asociaal-rijgedrag-op-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/stand-zaken-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/t-schapendijkje-wederom-op-landelijke-televisie/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/wijkplatform-verstuurd-mail-iz-tijdelijke-maatregelen-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/2e-bijeenkomst-m-b-t-herinrichting-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/brainstormsessie-belanghebbenden-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/motie-afsluiten-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/reactie-gemeente-op-bezwaarschrift-wpf-iz-afsluiting-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/notices/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/documents/download-bezwaarschrift-afsluiting-schapendijkje/

afbeelding Cor Bijpost

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

(meer…)

Inbreng Wijkplatform SBDL iz herinrichting Polderweg

Hieronder ziet u enkele ingebrachte punten vanuit de belangenorganisaties mbt de herinrichting van de Polderweg.

Bewoners vereniging:
Hierbij willen wij bij het onderwerp Polderweg attenderen op de parkeerplaats achter onze woningen aan de Polderweg,
waar wij in/uit rijden met auto’s zowel bewoners als zakenmensen welke hun praktijk of onderneming aan het Julianaplein hebben.
Het voorstel om een dubbele fietspad daar aan te leggen zijn wij op tegen en er wordt verzocht of er spiegels opgehangen kunnen worden
zodat bij uitrijden je kan zien waar het verkeer rijdt en eraan komt. De Polderweg is druk met verkeer zeker naar en van de rotonde middenweg.(inbreng bewoners vereniging)

 oa Wijkcommissie Oud Den Helder: Geen voorstander van het dubbele fietspad. Dit idee van inrichting stamt nog uit de tijd van de noordelijke randweg. Bewoners uit de van Galenbuurt en Oud Den Helder dienen nu om rechtsaf te gaan ten aller tijden de drukke 50 km Polderweg over te steken.

Zo een zelfde euvel vind je vanaf de Kanaalweg bocht naar de Prins Hendrikslaan en de Bocht vanaf de Fabrieksgracht links af de Ruyghweg op. De fietser moet dan 2 keer oversteken om 1 bocht te nemen dit werkt in de hand dat fietsers sluiproutes gaan nemen de welbekende Olifantspaden.

Vanuit diverse:
Verzoek om ter hoogte van de kruising Polderweg Krugerstraat een verkeerslicht te plaatsen.
Na het realiseren van halter Belleveu zullen er twee stromen vanuit het centrum(Oost) richting West van Galenbuurt en Oud Den Helder zijn.
Tw langs de Zusters en tussen de protestantse Kerk en het Multi zorg complex (oa Wering en Mee voorheen Bibliotheek)
In deze bocht zullen veel mensen gaan oversteken. Juist deze bocht nodigt uit tot hard rijden. Terwijl dit voor overstekende voetgangers/fietsers/boosters  juist lastig te overzien en in te schatten is.

Hieronder ziet u een Impressie van de herinrichting:


 Oude situatie

Bron NHD:

oranjebalk2Voor alle Acties vanuit het Wijkplatform SBDL klik HIER

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Gemeente pakt door op een veiliger Schapendijkje

Vandaag zijn er ingrepen gedaan om de tijdelijke proefsituatie goed tot zijn recht te laten komen.
De gemeente heeft oa op verzoek van het Wijkplatform een voorziening getroffen langs de onderkant van de Dijk.
Om op deze manier te voorkomen dat het het verkeer om de drempels heen het dijklichaam oprijden.
Het Wijkplatform is blij met de snelle actie van de gemeente.


aanleiding voor het plaatsen van de betonblokken afbeelding Stefan Oudijk

Onderstaande bewonersbrief kunnen de bewoners van de omliggende buurten vanaf maandag
op de deurmat verwachten.

Geachte heer, mevrouw,

Afgelopen maand februari hebben wij de vijf tijdelijke drempels op deze weg geëvalueerd met de
vertegenwoordigers van Veilig Verkeer Nederland, Huisduinerbelang, wijkplatform Stad binnen de Linie en
de Fietsersbond.

De vertegenwoordigers waren het eens over de werking van de drempels: ze hebben nauwelijks effect
gehad en vormden amper een ‘hindernis’. Daarom hebben we in overleg met deze groep
vertegenwoordigers afgesproken om de drempels een kwart slag te draaien, zodat de drempels over de
hele wegbreedte kwamen te liggen. Als snel bleek dat deze drempelvorm een stuk effectiever is. Wie nu
de snelheid niet matigt zal dit als zeer onprettig ervaren. Daarom hebben we onlangs
waarschuwingsborden neergezet met de tekst ‘Let op’- Tijdelijke verkeersdrempels – Matig uw snelheid’.

Betonblokken voorkomen ontwijken drempels
Het gedrag van menig chauffeur laat echter nog steeds te wensen over: men mijdt de drempel en rijdt door
berm of over het dijklichaam. Daarom gaan wij nu, met toestemming van het Hoogheemraadschap,
betonblokken met reflectoren naast de drempels neerzetten. Wij hopen vernielingen aan berm en dijk zo te
voorkomen.

Extra bebording – extra waarschuwing
Tot slot hebben wij afgelopen woensdag blauwe borden geplaatst met de adviessnelheid van 30 km erop.
De borden zijn aan beide kanten van de drempels geplaatst op ongeveer tien meter voor de
verkeersdrempel. Op deze manier zijn de automobilisten extra gewaarschuwd voor de drempels.

Verkeerstellingen en evaluatie
In de zomer gaan we verkeerstellingen houden, om zo het effect van de nieuwe tijdelijke situatie te meten.
In september gaan we deze aangepaste situatie weer evalueren met de vertegenwoordigers van Veilig
Verkeer Nederland, Huisduinerbelang, wijkplatform Stad binnen de Linie en de Fietsersbond

afbeelding Cor Bijpost

Voor eerdere artikelen over dit onderwerp klik op onderstaande links:

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/update-schapendijkje-iz-rijden-op-talud/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/asociaal-rijgedrag-op-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/stand-zaken-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/t-schapendijkje-wederom-op-landelijke-televisie/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/wijkplatform-verstuurd-mail-iz-tijdelijke-maatregelen-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/2e-bijeenkomst-m-b-t-herinrichting-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/brainstormsessie-belanghebbenden-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/motie-afsluiten-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/reactie-gemeente-op-bezwaarschrift-wpf-iz-afsluiting-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/notices/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/documents/download-bezwaarschrift-afsluiting-schapendijkje/

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Wijkplatform SBDL staat niet achter afsluiten fietssluisje Ruyghweg

Zoals het Wijkplatform u eerder wist te vermelden gaat de gemeente het fietssluisje op de Ruyghweg afsluiten en bij het trottoir betrekken
Zowel het Wijkplatform SBDL als de Fietsersbond staan niet achter deze ingreep omdat hierdoor de fietser wederom in de knel komt te zitten, doordat deze nu tegelijk met automobilisten door een wegversmalling moeten.

Voor meer artikelen over dit onderwerp op onze website, klik op de onderstaande links:

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/update-kruising-ruyghwegfabrieksgracht/

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Update Schapendijkje iz rijden op het talud

Middels dit artikel krijgt u een update over de laatste ontwikkelingen omtrent ’t Schapendijkje.
Na aanleiding van het artikel en mail welke verstuurd is aan de gemeente op 29 maart jl, kan ik u mededelen dat de gemeente ons advies opvolgt en rood/witte paaltjes gaat plaatsen.

Vz Sylvia Hamerslag

Hieronder vindt u het artikel en de mailwisseling tussen het Wijkplatform en de gemeente.

Hierbij ziet u op een afbeelding waarop duidelijk wielsporen langs de tijdelijke drempels op het talud van de Dijk te zien zijn.
Jammer genoeg zijn er automobilisten die het nodig vinden om hun eigen weg te kiezen.

Voor het Wijkplatform zijn deze foto’s reden te meer om door te zetten, om uiteindelijk  de wegversmallingen met drempel ongeveer zoals u op de afbeelding (situatie Medemblik) ziet te realiseren… desnoods met de rood/witte hekjes erbij.
(uiteraard wensen wij niet de gehele afrastering zoals op de foto te zien is)

 

6 april 2017
Beste mensen,

Ik informeer jullie over het volgende:  omdat sommige automobilisten toch nog hard over de drempels van het Schapendijkje rijden en zij hierdoor erg schrikken heeft de gemeente gisteravond, als signaal functie, waarschuwingsborden neergezet met de tekst ‘Let op Tijdelijke verkeersdrempels Matig uw snelheid’. Daarnaast hebben wij toestemming gekregen van het Hoogheemraadschap om enkele rood witte paaltjes op de dijk neer te zetten naast de drempels. Op deze manier verwachten wij dat er geen automobilisten meer zijn die om de drempels heen zullen rijden.

Door de waarschuwingsborden hopen wij dat de automobilisten nog langzamer zullen rijden. De drempels werken in ieder geval goed.

7 april 2017
Beste mensen,
Hierbij een laatste bericht: de gemeente plaatst komende week (waarschijnlijk woensdag) bij iedere drempel nog blauwe borden met 30 km erop. Het zijn borden die een adviessnelheid van 30 km per uur aangeven. De borden komen aan beide kanten van de drempels te staan op ongeveer 10 meter voor de verkeersdrempel. Op deze manier zijn de automobilisten extra gewaarschuwd voor de drempels. De paaltjes in de dijk laten nog heel even op zich wachten. Ze zijn besteld. Wij verwachten dat zij er binnen 2 weken staan.

Uitgelichte foto Stefan Oudijk

Voor eerdere artikelen over dit onderwerp klik op onderstaande links:

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/asociaal-rijgedrag-op-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/stand-zaken-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/t-schapendijkje-wederom-op-landelijke-televisie/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/wijkplatform-verstuurd-mail-iz-tijdelijke-maatregelen-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/2e-bijeenkomst-m-b-t-herinrichting-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/brainstormsessie-belanghebbenden-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/motie-afsluiten-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/reactie-gemeente-op-bezwaarschrift-wpf-iz-afsluiting-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/notices/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/documents/download-bezwaarschrift-afsluiting-schapendijkje/

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Asociaal rijgedrag op het ’t Schapendijkje

Hieronder ziet u enkele afbeeldingen waarop duidelijk wielsporen langs de tijdelijke drempels op het talud van de Dijk te zien zijn.
Jammer genoeg zijn er automobilisten die het nodig vinden om hun eigen weg te kiezen.

Voor het Wijkplatform zijn deze foto’s reden te meer om door te zetten, om uiteindelijk  de wegversmallingen met drempel ongeveer zoals u op de afbeelding (situatie Medemblik) ziet te realiseren… desnoods met de rood/witte hekjes erbij.
(uiteraard wensen wij niet de gehele afrastering zoals op de foto te zien is)

Voor eerdere artikelen over dit onderwerp klik op onderstaande links:

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/stand-zaken-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/t-schapendijkje-wederom-op-landelijke-televisie/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/wijkplatform-verstuurd-mail-iz-tijdelijke-maatregelen-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/2e-bijeenkomst-m-b-t-herinrichting-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/brainstormsessie-belanghebbenden-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/motie-afsluiten-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/reactie-gemeente-op-bezwaarschrift-wpf-iz-afsluiting-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/notices/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/documents/download-bezwaarschrift-afsluiting-schapendijkje/

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Update Kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht

Hieronder ziet u een update mbt de actie die uw Wijkplatform heeft ondernomen iz kruising  Ruyghweg/Fabrieksgracht

Mail verzonden aan de Gemeente iz advies VVN /kruising Ruyghweg dd 9 maart 2017

Goedemorgen allen,

Ik heb de regiegroep van het Wijkplatform SBDL op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen omtrent de kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht.

Zij zijn teleurgesteld in de behaalde resultaten en spraken hun treurnis uit over het feit dat zij vrijwel niet gehoord werden en hun input nauwelijks is terug te vinden in de nieuwe ingrepen die nu uitgevoerd gaan worden.

De regiegroep van het  Wijkplatform SBDL trekt dan ook hun verantwoording (zo we die al hadden) in deze uitvoering volledig terug.

Opsomming:

1)  Ons verzoek om terug te gaan naar de oude situatie is niet gehonoreerd.

2) Een rotonde of verkeerslichten te plaatsen is niet gehonoreerd.

3) En ook het openhouden van het fietssluisje is niet gehonoreerd.

4) De suggestie van onze kant om de zichtlijnen dmv de vluchtheuvel Fabrieksgracht tot aan de Ruyghweg te verlengen en te verbeteren zijn niet gehonoreerd, maar slechts  terug gebracht naar een optische ingreep van lijnen en vlakken.

In de ogen van de regiegroep van het Wijkplatform valt het deel burgerparticipatie en behaalde resultaat dan ook te verwaarlozen.

Namens de regiegriep WPF SBDL
Hieronder vallen alle buurthuizen & belangenverenigingen SBDL

S. Hamerslag
VZ Wijkplatform SBDL

oranjebalk2

17 februari 2017 Reactie van afdeling Verkeer op input vanuit het Wijkplatform d.d. 21 november 2016

Zowel de Fietsersbond als het wijkplatform Binnen de Linie hebben een reactie gegeven op het voorstel om het kruispunt Ruyghweg-
Fabrieksgracht op enkele punten aan te passen. Het voorstel van de Fietsersbond heeft ons enigszins verrast. Het aanbrengen van een scherpere hoek in de binnenbocht zal er namelijk toe leiden dat verkeer rechtsaf de Ruyghweg op verplicht is om van de fietsstrook in die binnenbocht gebruik te maken. En dat gaat ongewenste situaties opleveren.
Een punt dat al meerdere keren aan de orde is geweest is dat fietsers komende vanaf de Fabrieksgracht en linksaf willen de Ruyghweg geen goede plek op de weg schijnen te hebben. Het voorstel van de regiegroep is om een extra strook aan te brengen, zodat duidelijk is voor de fietsers waar zij zich moeten opstellen als zij linksaf willen slaan. Dit voorstel is weergegeven in de bijlage. Dit is een maatregel waarvan de werking niet helemaal gegarandeerd is, maar feitelijk ook geen nadelige gevolgen zal hebben voor het overige verkeer. In dat opzicht kunnen we deze suggestie van de Fietsersbond en het wijkplatform overnemen. De strook wordt overigens niet in rood aangeduid.
De opmerking van de regiegroep dat op de Fabrieksgracht eigenlijk geen 50 km/uur ingesteld kan worden, begrijpen wij niet. Het is een weg als vele andere in Den Helder. Op dit moment is er één zijstraat vanaf het Vinkenterrein. Er zijn nu geen plannen om extra aansluitingen te maken. Het aantal zijstraten aan de kant van de woningen blijft ongewijzigd.
De optie om eventueel ook een fietspad aan de westzijde van de Fabrieksgracht aan te leggen kan worden onderzocht: de aansluiting aan de zijde van de Spoorgracht zal echter een lastig punt blijven wat logica en verkeersveiligheid betreft.
Een rotonde aanbrengen op deze kruising is qua ruimte echt geen optie: zelfs een kleine rotonde met fietsers op de rotonde gaat hier niet passen.
Om het kruispunt in de huidige vorm te verbeteren willen wij daarom in eerste instantie het volgende voorstellen:
–           Aanbrengen maatregelen asstreep Ruyghweg; hierdoor moet het verkeer dat vanaf de rotonde komt en haar weg wil vervolgen via de Ruyghweg verplicht op de rechterbaan blijven. Een ideale rijlijn kiezen met hoge snelheid moet hiermee worden ontmoedigd; helemaal voorkomen zal waarschijnlijk niet lukken.
–           Aanbrengen extra markering ter geleiding van het fietsverkeer Fabrieksgracht la. Ruyghweg; deze optie is hierboven al aangegeven.
–           Aanpassing middeneiland incl. aanbrengen zicht-verminderend object.
Deze maatregelen uitvoeren als proef zoals Sylvia voorstelt is wat betreft de aanpassing van het middeneiland geen optie: die zal in definitieve vorm aangebracht moeten worden. De maatregelen op de asstreep kunnen waarschijnlijk wel weer worden verwijderd als mocht blijken dat dat niet goed werkt.
Wat wij verder willen onderzoeken is of het aanbrengen van een duidelijkere rode kleur op de fietsstroken in de bestaande uitvoering. Het is hierbij niet het uitgangspunt om de middenas te verwijderen en om de fietsstroken breder te maken. Of deze rode kleur technisch gezien haalbaar is (alleen een toplaag aanbrengen) moeten we dus nader laten onderzoeken.
We gaan nu het één en ander op een rijtje zetten en overleggen met een aannemer om afspraken te maken. Zodra er meer bekend is over bv. de uitvoering, dan laat ik dat jullie weten.
Tot zover voor dit moment.
Met vriendelijke groet,
Senior Beleidsmedewerker Verkeer
Ruimte en Economie / Ruimte

oranjebalk2Mail verzonden aan de Gemeente iz advies VVN /kruising Ruyghweg dd 21 december 2016

Goedemorgen allen,

Ik zou jullie nog laten weten wat de mening is van de regiegroep van het Wijkplatform Stad Binnen de Linie mbt het advies van VVN iz kruising Ruyghweg. Dit advies houdt in dat het ‘fietssluisje’ dichtgaat maar de slinger blijft bestaan (versmalling), met aanvullende ingrepen als belijning/verhogingen (op rijbaan dwingend) en op de stoep een zicht ontnemend plantenbak met bosschages.

De regiegroep is geen groot voorstander van deze ingreep, op deze locatie is een versmalling in hun ogen niet wenselijk.

De fietser komt in de verdrukking te zitten en zal nog meer hun route over het trottoir gaan kiezen.

Nog steeds heeft terugkeren naar de oude voorrangssituatie de voorkeur. Nu constateerde men terecht dat de oude T-kruising Ruyghweg-Fabrieksgracht onoverzichtelijk was en dat er te veel ongelukken plaatsvonden.
Graag zou de regiegroep hier cijfers, tevens t.o.v huidige situatie willen ontvangen.

De regiegroep verzoekt de gemeente dan ook om verkeerslichten te plaatsen, deze verhogen de veiligheid, vallen in deze situatie goed op en verlagen daarbij tevens de snelheid.

Daarnaast kwam wederom een rotonde ter sprake, dit is een kostbare aangelegenheid en er zouden dan zelfs 1 a 2 woningen gesloopt moeten worden.
Tijdens de bijeenkomst van het Wijkplatform van 14 december jl. was er één bewoner aanwezig die zijn woning zelfs tegen WOZ waarde aan de gemeente te koop wil aanbieden om zo ruimte te maken voor deze rotonde.

Wat tevens naar voren werd gebracht was dat, de gemeente telkens vasthoudt aan de term gebiedsontsluitings-weg. Dit is echter niet van toepassing, de Fabrieksgracht eindigt aan de kant van de Spoorgracht namelijk in een zeer smalle bocht naar links waar de ganzen recht van overpad hebben.

Wanneer het Vinkenterrein project is afgerond komen er naast die van de Jan in ‘t Veltstraat, ook in/uitritten op de Fabrieksgracht vanaf het Vinkenterrein.
Met al die in/uitritten is de Fabrieksgracht een gevaarlijke weg en zelfs niet geschikt als gebiedsontsluitings-weg en in te richten als 50 km zone.
Een punt wat ook naar voren werd gebracht en hierop aansluit is de situatie van de fietser die op de Fabrieksgracht linksaf de Ruyghweg op wil. Deze fietser moet om deze bocht te maken 2 maal oversteken.

Nogmaals wordt er verzocht om aan weerszijde van de Fabrieksgracht fietsstroken te realiseren.

De algehele toon vanuit de regiegroep is om het vooral goed op te lossen voor voetgangers en fietsers en pas op de derde plaats het gemotoriseerde verkeer.

Mocht de gemeente vast blijven houden aan de door VVN voorgestelde ingreep, dan zou de regiegroep van het Wijkplatform daaraan een proef periode van 6 maanden willen koppelen en hierna de bevindingen te evalueren.

Namens de regiegroep WPF SBDL
Hieronder vallen alle buurthuizen & belangenverenigingen SBDL

S. Hamerslag

Vz Wijkplatform SBDL

Voor meer artikelen over dit onderwerp op onze website, klik op de onderstaande links:

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Stand van zaken Schapendijkje

Als voorzitter van uw Wijkplatform was ik afgelopen woensdagavond aanwezig bij het overleg tussen vertegenwoordigers van Veilig Verkeer Nederland, Huisduinerbelang en de gemeente Den Helder.

Wij hebben hierbij geëvalueerd hoe de 5 tijdelijke drempels hebben gewerkt. Deze drempels hebben naar het idee van de aanwezigen niet goed gewerkt, zoals vele van jullie al aangaven kan je er namelijk met de auto makkelijk overheen rijden. Met een wat bredere auto raken de wielen de drempels zelfs helemaal niet. Wat uit recente tellingen bleek is dat het aantal verkeersbewegingen en de snelheid in januari 2017 wel lager dan dat van januari 2016 lag. De drempels werken blijkbaar preventief, wat op zich mooi is.

Woensdagavond hebben wij met de gemeente afgesproken om de 5 drempels een kwart slag te draaien, in de breedte richting. Op deze manier moeten auto’s wel afremmen, omdat zij ‘de hobbel met alle wielen moeten nemen’. De drempels beslaan dan de gehele breedte van de weg. De gemeente zal de drempels binnen 3 weken aanpassen.

Komende zomer zal de gemeente nogmaals verkeerstellingen gaan houden, om zo het effect van de nieuwe tijdelijke situatie te meten. In september komt het rapport van Natura 2000 uit met daarin het antwoord op onze vraag of er verlichting mogelijk is op het Schapendijkje.

In september zullen VVN, Huisduinerbelang, Wijkplatform Stad binnen de Linie, de Fietsersbond en de gemeente weer bij elkaar gaan zitten om de nieuwe tijdelijke drempels te evalueren.

De wens van Stad binnen de Linie om verlichting, wegversmallingen en fietsstroken aan te brengen blijft wat mij betreft gehandhaafd, hier is namelijk een flink stuk burgerparticipatie aan vooraf gegaan. Dit wil ik in september dan ook weer op tafel leggen. Persoonlijk ben ik blij met de aanpassingen van de tijdelijke drempels!

Vriendelijke groet,

Sylvia Hamerslag
Vz Wijkplatform SBDL

Bron NHD

9f161e03e8c096166003c49aa2bfcbc2

Voor eerdere artikelen over dit onderwerp klik op onderstaande links:

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/t-schapendijkje-wederom-op-landelijke-televisie/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/wijkplatform-verstuurd-mail-iz-tijdelijke-maatregelen-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/2e-bijeenkomst-m-b-t-herinrichting-t-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/brainstormsessie-belanghebbenden-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/motie-afsluiten-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/reactie-gemeente-op-bezwaarschrift-wpf-iz-afsluiting-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/notices/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/bezwaarschrift-mbt-het-afsluiten-van-het-schapendijkje/

http://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/documents/download-bezwaarschrift-afsluiting-schapendijkje/

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2