Girl running in a wheat field --- Image by © Ghislain & Marie David de Lossy/cultura/Corbis

Strategische inbedding van een fusie of overname is cruciaal voor het slagen hiervan

Gedreven door sterke demografische (vergrijzing) en technologische ontwikkelingen, stijgende zorgkosten, invoering van prestatiebekostiging en overheveling van AWBZ naar de Wmo en Wlz is de zorgsector momenteel sterk in beweging.

Deze ontwikkelingen leiden tot grote druk op de financiering van de zorg, decentralisatie en extramuralisatie van de zorg. Zorgorganisaties die anno 2020 bestaansrecht willen hebben spelen in op deze ontwikkelingen; een fusie of overname (hierna ‘samengaan’) is hierbij soms noodzakelijk, soms evident.

Fusie / overname geen doel op zich
Een fusie of overname dient echter geen doel op zich te zijn. Het dient een middel te zijn om beter de toekomst in te gaan. Cruciaal hierbij is dat een samengaan een uitvloeisel is van het strategisch beleid van de zorgorganisatie(s).

In onze fusie- en overnamepraktijk zien wij echter regelmatig dat organisaties een fusie of verkoop overwegen op het moment dat vanuit financieel perspectief zelfstandig doorgaan geen optie meer is, danwel het water zelfs al aan de lippen staat.

Op zo’n moment sta je als zorgbestuurder redelijk met de rug tegen de muur en wordt een samengaan soms noodzakelijk. Bij gebrek aan alternatieven staat het overleven an sich en niet de strategische inbedding van de fusie of overname op één.

Samengaan als gevolg van strategische visie
Een samengaan dient namelijk altijd het gevolg te zijn van een strategische visie en tijdig ingezet rationeel beleid. Een fusie of overname kan dan een logisch gevolg zijn, als één van de strategische opties die beschikbaar zijn.

Cruciale vragen om een fusie of overname te overwegen zijn: wat draagt de fusie of overname bij aan de doelen van onze organisatie; wat zijn de gevolgen voor onze belangrijkste stakeholders; is een fusie of overname de meest logische samenwerkingsvorm; wat betekent dit voor de financiële positie en financierbaarheid; wat zijn schaalvoordelen en –nadelen; etc.?

Een gedegen analyse start tijdig en wordt goed gedocumenteerd. Een goed ingerichte Governance-structuur vraagt ook om heldere analyses en besluitvorming op basis van het stellen van de juiste vragen.

Organisatie van het fusie- of overnameproces
Als eenmaal is besloten tot een fusie of overname, starten betrokken partijen met de organisatie van het fusie- of overnameproces: er wordt een intentieverklaring opgesteld, een due diligence onderzoek wordt uitgevoerd, de nieuwe Governance-structuur wordt ingericht, nieuwe financieringsafspraken worden gemaakt en instemming/ goedkeuringsprocessen worden doorlopen, waarna de voorgenomen transactie wordt afgesloten.

Onze waarneming leert dat in de volgtijdelijkheid van zaken aan efficiency en effectiviteit te winnen is, onder andere door in het fusieproces de due diligence inzet gefocust te houden, de instemming/ goedkeuring van stakeholders (OR, MR, NZA, NMA) tijdig te starten en de informatieverstrekking naar de betreffende stakeholders goed in te richten.

We zien in dit proces dat de fusie- en overnamekandidaten veelal nog met de bril vanuit hun eigen organisatie kijken. Dit is goed, maar tot op zekere hoogte. Om daadwerkelijk goed te kunnen besluiten over het al dan niet doen van een transactie adviseren wij nadrukkelijk ook om:

  • Een gezamenlijke strategische visie met bijbehorende meerjarenprognose te ontwikkelen.
  • Voorafgaand aan de daadwerkelijke transactie een gedetailleerd samenwerkings-/ integratieplan gereed te hebben.
  • De schaalvoordelen en -nadelen en integratiekosten monetair te maken.

Wij signaleren dat hier in de praktijk nog winst is te behalen. Een samengaan is pas evident en zeker niet zorgelijk indien ook na zorgvuldige afweging van deze aspecten de balans positief uitslaat.

Bron: www.ey.com
Afbeeldingen: Ghislain & Marie David de Lossy cultura Corbis

download (3)

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>