Voorzitter Sylvia Hamerslag

27 juni 2017
Locatie:    Maranathakerk
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Herinrichting Polderweg 
 • Mededelingen & updates lopende zaken
 • Gesprek verslag van  9 maart 
 • Luilaknacht
  Mee door gaan of niet?
 • Bewoners aan het woord
  0a: Initiatief van bewoners uit de Brouwerstraat
  Voorrondes Fifa 17 toernooi in alle buurthuizen  (Den Helder & Julianadorp) 
 • Erfafscheidingen Sociale woningbouw
 • Omgevingswet
 • Buurtnieuws
  vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
 • Rondje deelnemers
 • Sluiting

Audio opname klik op de  button: Deel 1, 2 & 3

 

In download vindt u de vergaderPresentatie:WPF PowerPoint 27 juni 2017 Maranathakerk

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie*

Dinsdag 27 juni 2017                                           

 1. Opening

De voorzitter Mw. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in de Maranathakerk. Volgende bijeenkomst is 20 september 2017. Locatie onbekend.

 1. Vaststellen agenda

Geen problemen met de aanpassing van de agenda

 1. Herinrichting Polderweg

Thomas Rus (architectenbureau Den Helder) verteld wat over het plan van aanpak van de herinrichting Polderweg. Plan is nog niet DEFINITIEF. Er zijn al meerdere partijen zoals de fietsersbond die hier al wat over gezegd hebben. In het buurthuis de Beuk is dit plan al gepresenteerd. Omdat de Polderweg nog niet een veilige weg is, wordt dat aangepakt. Het fietspad zal aan 1 kant komen. Bij de kruising bij de Krugerstraat zal een uitvoegstrook naar Krugerstraat eruit gaan. Reacties graag via Sylvia Hamerslag. Dan komt het ook bij ons. Voor 1 nov zal er een aannemer aangeschoven zijn die dit plan gaat uitvoeren. Start uitvoering zal ongeveer 2 kwartaal 2018 plaats vinden, welke ongeveer een jaar gaat duren.

Vraag voorzitter: wat is er uit de bewonersbijeenkomst gekomen?

Antwoord: overwegend waren de meeste reacties enthousiast. Reacties zoals: Denk aan de Wetstraat, vanwege het overzicht op de Polderweg en oversteken naar het fietspad is wel een ding. Waarop is aangegeven dat het wel veiliger is dan nu.

Vraag voorzitter: staat het plan fietspad aan 1 zijde al definitief vast?

Antwoord: ja, vanwege de veiligheid staat dit wel vast. Verkeerskundig is een overgang van 1 naar gescheiden bijna niet op te lossen.

Reactie Jan Mooij: ik vind dit een fantastisch ontwerp. Een gescheiden fietspad ervaren we ook op de Middenweg. Voor de fietsers is een gescheiden fietspad uitermate vervelend omdat de weg dan smaller wordt en de auto’s vlak langs je rijden. Het ontwerp wat nu voor ligt geniet ook zeker zijn voorkeur.

Reactie bewoner: er is nu een stopligt bij de Wetstraat, blijft deze?

Antwoord: ja

Reactie voorzitter: vanuit de website kwam de vraag: parkeerplekken worden minder, hoe worden deze opgelost?

Antwoord: er zijn nu totaal 20 parkeerplekken, dat worden er 10. Die komen aan de westzijde. Oostzijde vervalt. Deze komen op Julianaplein.      

Reactie bewoner: zicht op de Krugerstraat is slecht, wordt dat beter?

Antwoord: ja, zicht wordt beter.

Reactie bewoner: waarom geen stoplicht bij de oversteek naar de Krugerstraat?

Antwoord: het zal niet wenselijk zijn dat er een stoplicht in een bocht komt.

Reactie bewoner: momenteel moet ik in de ramen van de huizen kijken of ik kan oversteken (rijd in een booster)

Antwoord: er zijn in dit plan wel al heel veel knelpunten weggehaald.

Reactie Jan Mooi: het is onwenslijk  om veel stoplichten te plaatsen. Dan krijg je meer remmend en optrekkend verkeer.

Reactie bewoner: 30km-zone?

Antwoord: dat zal geen gewenst effect hebben op zo een klein stukje Polderweg.

Rond aug / september zal er een definitief ontwerp zijn.

 1. Mededeling en lopende zaken

Vanavond is er ook een bijeenkomst WP Nieuw Den Helder. Wederom is er niet goed op de agenda gekeken dat ook het WPSBDL een bijeenkomst had staan.

WP Nieuw Den Helder vond dat dit geen probleem is.

Stationslocatie: er zijn vragen vanuit de bewoners omtrent rijroute fietsers. Er zijn en worden nog meer paaltjes geplaatst om dit te verduidelijken.

Reactie Tjitske: een gekleurde rijpad geeft wel veel meer verduidelijking.

Antwoord voorzitter: vraagt aan wijkconcierge of uitgezocht kan worden waarom er niet voor kleuren is gekozen.

Er is nog verwarring waarom er een boom staat op de plek waar men oversteekt.

 1. Luilaknacht

Afgelopen Luilaknacht zijn er vanuit de buurtpreventie-app de Schooten veel reacties. Grote groep(en) kinderen die vanaf 12 jaar al op straat lopen en met bloem, boter, eieren, etc door de straten lopen. Echter is dit uitgelopen op gooien van verf op auto’s. veel vernielingen, waaronder een auto op zijn kant. Dit heeft ook veel media-aandacht getrokken. Juist ook omdat het om jonge kinderen gaat. Ook in de Visbuurt was het onrustig. Vraag/stelling is of we met Luilak door moeten gaan.

Reactie bewoner: opzetten buurtwacht door bewoners die elkaar aflossen? Dit werd in Nieuw Den Helder gedaan en heeft goed gewerkt.

Reactie bewoner: Luilaknacht is in principe verboden..

Reactie wijkagent: het lijkt wel minder geworden, zeker als het gaat om verkoop van spullen voor de nacht. Echter worden de leeftijden van de kinderen die dit doen steeds jonger. Er zijn veel kinderen terug naar ouders gebracht waarvan de ouders dit vreemd vonden omdat het luilaknacht is.

Reactie bewoner: Luilak wordt door velen, vanwege de cultuur in Den Heldergezien als “normaal”.

Reactie Job Roggeveen: Luilak is ontstaan uit het fenomeen wakker maken van mensen en niet bedoeld om schade te veroorzaken. Dat begint ook al met boter tot erger. Waar waren de BOWA’s ?

Wijkagent: die waren er wel, maar kinderen die normaal “lief” zijn , zijn juist diegene die hiereen aan deelnemen.

Reactie Tjitske Biersteker: is het mogelijk dat de politie die kinderen oppakt en vastzet in een cel? Is dit mogelijk?

Antwoord: het hoeft niet direct van de politie vandaan te komen dat het tussen 01.00 uur en 05.00 uur niet veilig is, maar de ouders schijnen het “normaal” te vinden.

Reactie bewoner: scholen moeten meer voorlichting geven

Reactie voorzitter: geeft meer aandacht niet een negatie effect?

Antwoord wijkagent: ja dat kan heel goed het effect zijn. Tijdens Luilaknacht waren het allemaal kinderen rond de leeftijd van 12. Ook die van de auto die omgegooid werd.  

Er zou eigenlijk een soort ouderbrief moeten komen aan de ouders vanuit de scholen.

Reactie bewoner Visbuurt: meer handhaving zou ook helpen..

Wijkagent: de actie en bewustzijn moet echt vanuit de ouders komen.

Reactie M Wouters: de ouders de schade laten betalen kan ook helpen.

Het Wijkplatfrom zal in aanloop naar luilaknacht van volgend jaar een brief schrijven naar bv de scholen om hier aandacht voor te vragen en ook middels de website, facebook en krant

 1. Bewoners aan het woord
  Initiatief van bewoners uit de Brouwerstraat

Jerfrey van Ooijen. Aanleiding van zijn presentatie is, dat hij zich niet meer zo veilig voelt in zijn buurt. Wonende Brouwerstraat Visbuurt. Dit door overlast van jeugd, rondslingerend glas, mogelijkheid tot brandstichting van de container welk tegen zijn gevel staat (in de steeg). Hij voelt zich niet serieus genomen omdat meerdere vragen van hem uit de reacties uitblijven.

Andere bewoner uit de Brouwer straat geeft aan al geen melding meer te doen omdat er niets aan gedaan wordt. De wijkagent geeft aan dat 4 man politie in de nacht niet de problemen voor kunnen zijn.

Reactie bewoner Paula: wil graag dat de steeg alleen via een deur (voor en achter) te bereiken is, de sleutel en recht van overpad door alleen door de bewoners aan deze steeg. Een hek met spijlen is beter. Een voorbeeld hiervan is de steeg achter de Breewaterstraat.

Reactie Jan Mooij: zijn de containers die in brand staan giftig? Antwoord: ja.

Vraag is aan de politie is om achter het bureau vandaan te komen en eens langs te komen. De bewoners geven aan dat ondanks de meldingen er geen resultaat zien. Oplossing ligt volgens de wijkagent in elkaar aansporen en met elkaar.

Reactie Job Roggeveen: betreft de vandalisme aan doeltjes in de speeltuin bij de Viskom wordt hard aan gewerkt, hier is al actie op genomen wat breeduit in de media is verkondigd.

Wijkagent geeft aan dat 90% van de mensen zich moet gedragen en 10% kan de politie/handhaving oplossen. Echter misdraagt 70% zich.

Reactie M Wouters: er moeten wel meldingen komen, want zijn er geen meldingen dan is er ook geen actie, bij melding kan de kunnen we als gemeente wat.

Reactie wijkcongierge: er komt over 2 weken een breed bewonersoverleg VVH over het afsluiten van de steeg en andere knelpunten.

Jeffrey geeft aan dat de communicatie tussen de gemeente en bewoners beter kan. Meer communicatie vanuit de gemeente.

   Voorrondes Fifa 17 toernooi in alle buurthuizen  (Den Helder & Julianadorp)

Stefan geeft een presentatie. Hij heeft een voorstel om gamers bij elkaar te krijgen. Hij heeft veel ervaring in gamen en doet dat alleen. Hij wil graag dat men niet alleen, maar juist elkaar opzoekt. Wie en wat is daarvoor nodig. Hij wil de Fifa 17 met meerdere spelen in wedstrijd niveau. Daar zijn locaties, TV en vaste consoles voor nodig. Hij is hier aanwezig als crowdfunding om te kijken of er input komt vanuit o.a. WPSBDL.

Als er meer buurthuizen hieraan deelnemen kunnen meerdere spelers aangetrokken worden. Ook is een ander spel als Call of Duty in aantocht.

Reactie bewoner: houd je wel rekening met gameverslaving?

Reactie bewoner: Fifa 17, is dit niet beter op school te promoten?

Antwoord meerderen: nee, je moet juist de jongeren naar de buurthuizen lokken.  

Reactie bewoner: Tina wijkhuis in Nieuw Den Helder heeft eerder dit getracht op te zetten. Is het mogelijk dat je met hun samenwerkt?

Reactie bewoner: in Nieuw Den Helder in het verleden een Lanparty georganiseerd. Dat is 48 uur achter elkaar.

Wijkagent: alle initiatieven zijn welkom, beter dan op straat zwerven of tijdens luilak.

 1. Erfafscheiding sociale woningbouw

Ivm met de positieve financiële ontwikkelingen van de woningstichting Den Helder, wordt er door WPSBDL gekeken of er geïnvesteerd kan worden in erfafscheidingen tbv sociale woningbouw. De vraag is waarom de woningstichting stelt dat de erfafscheiding van de bewoners is en niet van de woningstichting. Nu zijn de bewoners verantwoordelijk voor onderhoud en het wordt er kwalitatief  niet beter op. 

Reactie Henk vd Veen: WPSBDL dat ben jij. Als de erfafscheiding van de woningstichting is, dan zijn wij ook verantwoordelijk voor onderhoud. Maar de mensen moeten ook willen. Er heerst ook onwil. Geen geld voor verfraaiing maar wel voor een nieuwe auto voor de deur. Als men echt wil, dan kunnen we ook een kleine bijdrage vragen. Voorbeeld was Tuindorp met het schuttingproject door Noorderkwartier. Als de mensen echt willen dan is daar ook een pot voor. Ook het gedrag van de mensen is bepalend, hoe sta je zelf in de maatschappij.

Reactie voorzitter: even ter verduidelijking. In Tuindorp was het Vakwerk en niet Noorderkwartier en niet ik ben het wijkplatform, maar de bewoners en belangenverenigingen & buurthuizen zijn het wijkplatform.

 1. Omgevingswet

Omgevingswet start in 2019. Dit betekent dat er 26 wetten tot 1 worden gebracht. Er worden meer initiatieven vanuit de bewoners verwacht/samenleving. Ipv een nee/kan niet vanuit de gemeente zal er meer geluid komen van ja/mits. WPSBDL wil graag dat er een presentatie gegeven kan worden. Helaas kon er van uit de gemeente geen vertegenwoordiger komen, maar de voorzitter toont via een you-tube een filmpje waarin de minister de uitleg geeft. Deze is via de website WPSBDL nogmaals na te kijken.

Graag wil het platform bij de omgevingswet aan de voorkant mee worden genomen omdat zij vanuit en voor de bewoners spreken. Dit instrument is daar immers voor. Dat is ook met het huisvuilprocedure aan de hand geweest. Geluid was dat we nog niet aan de beurt waren voor een gesprek, maar het wordt inmiddels wel uitgevoerd.

 1. Buurtnieuws

Kraaiennest: in het naastgelegen pand komen ongeveer 20 jonge mensen begeleid in te wonen. Dit pand is door COA gekocht. Na een gesprek met de manager is gebleken dat we zouden samenwerken, echter vanuit de buurt zijn er toch protesten tegen. Kraaiennest dringt erop aan om de jongeren samen te krijgen in het buurtoverleg in het Kraaiennest. Jevak is 28 aug.

Visbuurt: vanavond is de laatste vergadering ivm Visbuurtweek. Visbuurt heeft geen beeld van de vis meer. De gemeente heeft inmiddels wel de vis gevonden. Er zijn nog steeds klachten betreft de barricaden op de stoepen en in het wandel/fietsgebied in de Visbuurt
Tuindorp: 8 en 9 juli is er een Country en Westernweekend op Fort Dirksz Admiraal. Veel te doen en zien. Graag zien we jullie daar terug.

 1. Rondje deelnemers

Mario: is weer wijktoezichthouder in Sluisdijkbuurt

Evert: wanneer is er weer een bijeenkomst in de geleerdenbuurt?
In de geleerdenbuurt zit er geen pand waar het wijkplatform kan neerstrijken.

Tjitske: er is een bijeenkomst in de Viskom geweest. Is er nadien iets concreets tot stand gekomen?

Antwoord voorzitter: men wil snel doorpakken. Hier zal een mail over worden gestuurd. Dit wordt teruggekoppeld.

Annelies van de Weering: samen met de buurthuizen en ouderenzorg is er een bijeenkomst geweest over de vrijwilligers dit betreft wat kun je doen met dementerende mensen.

Marinus Vermooten: in de van Galenbuurt was een groep mensen actief om weer iets op te starten, maar dit lijkt wat doodgebloed. Echter gaan er geluiden dat ze wel actief in de weer zijn. Ook de straatvertegenwoordiger is eigenlijk uit het beeld. 

Wijkconcierge: het Steenbreek zijn er 170 planten uitgedeeld. Steenbreek zorgt ervoor dat er minder versteende tuinen zijn. Meer groen is beter voor de afwatering en meer groen.

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag: verslag Wijkplatform SBDL27 juni 2017

oranjebalk2Wie zijn wij? klik HIERoranjebalk2Uw mening telt klik HIERoranjebalk2Voor alle Acties vanuit het Wijkplatform SBDL klik HIERoranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik HIERoranjebalk2Volg ons op Facebook klik  HIERoranjebalk2

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>