Project Samenkracht

Onder het moto
“ Iedereen kan wel iets, niemand kan alles alleen”

is het ouderwerk bij  MEE & de Wering  van start gegaan met Samenkracht !
wering1

Samenkracht  richt zich op het oplossen van vragen van kwetsbare oudere burgers,
waardoor zij zelfstandiger door het leven kunnen gaan en (langer) zelfstandig kunnen wonen.
Het accent ligt op het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk:

  • Welke keuzes maak je  om  in staat  te zijn  het leven te leiden zoals jij  dat wil.
  • Wat heb je nodig  om  je je in het dagelijks leven zelf  te kunnen redden met behulp van    familie, vrienden, buren en vrijwilligers.
  • Hoe verbreed je  je  sociaal netwerk  met meer waardevolle relationele contacten met familie, vrienden, buren en anderen.

wonenplusDe gesprekken met de deelnemers worden door specifiek in Samenkracht geschoolde vrijwilligers uitgevoerd.
Zij worden daarbij gecoacht door ervaren  Sociaal Werkers van Mee & de Wering / WonenPlus.

 

Deelnemers Samenkracht

Voor deelname aan Samenkracht gelden de volgende criteria:

  • 65 jaar en ouder
  • Ouderen met beperkte hulpbronnen, weinig of geen mantelzorg en een  klein of  geen eigen sociaal netwerk of een sociaal netwerk waarop zij geen beroep kunnen of willen doen.
  • De hulpvraag van de deelnemer kan met ondersteuning vanuit Samenkracht worden opgelost.

wering1Voor het project Samenkracht  kunnen deelnemers zich zelf aan melden  of door andere verwezen worden.
Wellicht komt u via uw organisatie in contact met mensen die behoren tot de genoemde doelgroep.

Denkt u en de betrokkene  dat zij baat zouden kunnen hebben bij ondersteuning vanuit het project ‘Samenkracht’?
………..Meld hen dan aan!

Zodra wij de aanmelding hebben ontvangen, zullen wij een afspraak maken voor een huisbezoek.
Aan de hand van een vragenlijst wordt gekeken of de betreffende persoon kan deelnemen aan het project.

Wij hopen van harte dat u met ons mee wilt denken en danken u bij voorbaat voor uw hulp.
Wij zien eventuele aanmeldingen van deelnemers met belangstelling tegemoet.
Hebt u vragen? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Annelies Stins- sociaal werker

wering 2

Contact :
WonenPlus – Mee & de Wering:
Jac.v. Heemskerckstraat 1
tel. 088-0075275

maandag t/m vrijdag van 09-00 uur tot 12.00 uur
of
ouderenadviesdenhelder@dewering.nl

 

Aanmelding van deelnemers is mogelijk door het strookje in te vullen,
welke u kan downloaden middels de volgende link:
Informatiebrief Organisaties Samenkracht 2016 Den Helder

Het strookje kan worden opgestuurd naar:

Stichting MEE &  de Wering
Jac.v. Heemskerckstraat 1
1782 XC Den Helder

 

oranjebalk2
Voor partners in de zorg klik hier

Voor meer nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier
oranjebalk2
Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2


 

 

Zwakste ouderen missen informele zorg in dorp

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gepresenteerde vandaag 8 februari 2016 het rapport ‘Kleine gebaren’

Hierin is te zien dat de informele zorg zoals door de participatie verondersteld wordt niet overal werkt. In dorpen en op het platteland treft het vooral kwetsbare ouderen die aansluiting bij hun dorpsgenoten missen.

Het onderzoeksrapport gaat dieper in op de vraag hoe oudere dorpsbewoners de participatie ervaren. Het levert een divers beeld op van de beleving van hulp door ouderen en hun omgeving.

Samenvatting
Ouderdom gaat gepaard met een toename van praktische en sociaal-emotionele problemen.
Nu steeds meer kwetsbare ouderen langer zelfstandig wonen, wordt de lokale omgeving belangrijker voor hun kwaliteit van leven.
Deze publicatie heeft als onderwerp de relatie tussen ouderen op het platteland en hun dorpsgenoten, en het belang van deze dorpsgenoten voor de mate waarin zij dagelijkse problemen ervaren. Centraal staat hierbij het verschil tussen de vele weerbare ouderen en de kwetsbare ouderen, die het meeste baat hebben bij vriendelijkheid en behulpzaamheid van dorpsgenoten.
De resultaten laten zien dat de aansluiting met dorpsgenoten op hoge leeftijd minder wordt: het aantal contacten in het dorp neemt af en ouderen krijgen een wat minder gunstig beeld van omgangsvormen in het dorp.

Dit geldt vooral voor kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld ouderen met zware lichamelijke beperkingen.
De aansluiting bij dorpsgenoten lijkt van weinig betekenis als buer tegen praktische dagelijkse problemen.
Wie veel lokale contacten heeft, ondervindt minder problemen met het huishouden en het onderhoud van huis en tuin.
Dit kan erop wijzen dat deze mensen helpen, maar het aantal lokale contacten heeft geen verband met de mate waarin ouderen problemen ervaren met vervoer.
Belangrijker lijkt de aansluiting bij dorpsgenoten als buer tegen sociaal-emotionele problemen.
Dit geldt vooral voor eenzaamheid: ouderen met veel lokale contacten en een gunstig beeld van de omgangsvormen in het dorp zijn beduidend minder vaak eenzaam dan ouderen met weinig lokale contacten en een minder positief beeld van de lokale omgangsvormen.

Een positief beeld vertoont bovendien een negatieve relatie met neerslachtigheid en onveiligheidsgevoel. Hoewel kwetsbare ouderen relatief weinig lokale contacten hebben, krijgen zij vaker hulp van dorpsgenoten. De manier waarop deze hulp tot stand komt verandert echter met toenemende kwetsbaarheid.
Naarmate ouderen ouder en kwetsbaarder worden, vragen zij minder vaak om hulp en krijgen zij wat vaker hulp van dorpsgenoten aangeboden.

Tevens neemt het belang van bemiddeling toe, zowel door gemeente en welzijnsinstanties als door het eigen netwerk.
Beleid gericht op het welzijn van zelfstandig wonende ouderen zal dus oog moeten hebben voor de moeilijke sociale positie van kwetsbare ouderen, ook in de lokale omgeving, en oplossingen moeten vinden voor de belemmeringen die hulprelaties in de weg staan.

(Tekst bij publicatie):
Het blijkt dat fysiek kwetsbare of beperkte ouderen relatief veel hulp krijgen aangeboden, echter ruim 20 procent heeft geen dorpsgenoten die zij om hulp kunnen vragen.

Dorpsbewoners en plattelanders van 85 jaar en ouder krijgen relatief meer hulp in de huishouding en bijvoorbeeld bij klusjes. Beide groepen geven aan dat eenzaamheid parten speelt.
Mede afhankelijk van aansluiting bij andere dorpsgenoten. Ook lijkt het vaker voor te komen bij alleenstaande ouderen met een laag inkomen. Dit zou weer kunnen duiden op het aanwezig zijn-, of ontstaan van een sociaal isolement

Volgens onderzoeker Lotte Vermeij wordt de zorg in dorpen en op het platteland overschat. Ouderen op hoge leeftijd vinden minder aansluiting bij mensen in de directe omgeving en het aantal mensen dat zij kennen in het dorp neemt af.

Er zijn wel meer activiteiten ondernomen rondom de kwetsbare ouderen door gemeenten, organisatie maar ook de eigen sociale kring.

Download PDF “Kleine Gebaren” klik op link:
Kleine gebaren
en de bijlagen:
Bijlagen Kleine gebaren

Jurrien Holthuis

Compensatie verplicht eigen risico ziektekosten 2015

Voor inwoners met een gedeeltelijk of volledig verbruik van het verplichte eigen risico biedt de gemeente een bedrag ter compensatie van deze kosten.

Voor het jaar 2015 is het verplicht eigen risico € 375,00. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden voor de compensatieregeling, kunt u bij een volledig verbruik van uw eigen risico een compensatiebedrag ontvangen van €115,00.
Ook bij een gedeeltelijk verbruik van uw verplichte eigen risico, komt u in aanmerking voor de compensatieregeling.
Hiervoor dient het verbruik meer dan € 260,00 te bedragen.
Bijvoorbeeld, bij een verbruik van € 300,00 komt u in aanmerking voor een compensatiebedrag van € 40,00.

Aanvragen
Deze compensatie kan aangevraagd worden door inwoners met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm.
Daarnaast mag het vermogen niet hoger zijn dan de vermogensgrens zoals bepaald in artikel 34 van de Participatiewet.
De aanvraag voor deze compensatieregeling moet worden ingediend binnen vier weken nadat u uw zorgverzekeringsspecificatie van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze compensatie eigen risico kunt u contact opnemen met de
afdeling Sociaal Domein, team Bijzondere Bijstand, via telefoonnummer 14 0223.
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Ook kunt u de Regeling Compensatie verplicht eigen risico raadplegen.

zorg-bezuinigingen

oranjebalk2

Voor partners in de zorg klik hier

Voor meer nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier

 

Wat doet het CAK

Het CAK is een publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert. Veel mensen in Nederland hebben te maken met het CAK.

Sommigen betalen een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, verblijf in een zorginstelling of een persoonsgebonden budget.
Anderen gaan op reis met medicijnen waarvoor een verklaring nodig is of vertegenwoordigen een klant van het CAK.

Kerntaken

•    Het vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);
•    Het voor gemeenten vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning;
•    Het verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz);
•    Het voor gemeenten vaststellen en innen van de ouderbijdrage op grond van de Jeugdwet;
•    Het legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (Schengenverklaringen);

Het CAK vertaalt deze wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Met heldere en goed vindbare informatie geeft het CAK klanten inzicht en overzicht in hun persoonlijke situatie. Zodat iedere klant zelfstandig de juiste keuzes kan maken.

Waar staan wij voor?
Als publieke dienstverlener voert het CAK regelingen uit in opdracht van de overheid. Het CAK vertaalt wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.
Of het nu gaat om de berekening van een eigen bijdrage voor hulp in het huishouden of de afgifte van een Schengenverklaring; de persoonlijke situatie van de klant vormt het uitgangspunt en eenvoud en gemak staan centraal.
Het CAK staat daarom niet alleen voor zorgvuldige en betrouwbare uitvoering van regelingen, maar ook voor heldere en tijdige voorlichting, duidelijke en goed vindbare informatie en een snel antwoord op vragen.
Missie
Het CAK is de klantgerichte publieke dienstverlener die staat voor de zorgvuldige uitvoering van regelingen van de overheid en proactieve communicatie met burgers.
Visie
Het CAK staat op een menselijke en professionele wijze midden in de samenleving en heeft oog voor de positie van de burger. Het CAK beschouwt en behandelt de burger als klant.

oranjebalk2
Gratis telefoonnummers voor klanten
oranjebalk2

?…Hoe krijg ik ondersteuning van de gemeente vanuit de WMO.
klik hier voor de link naar de website
of bel via gratis nummer: 0800-1925
oranjebalk2
?
… vragen over de Wet langdurige zorg (WLZ).
klik hier voor de link naar de website
of bel via gratis nummer: 0800-0087
oranjebalk2

?
… vragen over ouderbijdrage Jeugdwet.
klik hier voor de link naar de website
of bel via gratis nummer: 0800-2108
oranjebalk2
? … vragen over een schengenverklaring, medicijnen mee op reis.
klik hier voor de link naar de website
of bel via gratis nummer: 0800-2108
oranjebalk2
?
… vragen over  tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (WTCG)
klik hier voor de link naar de website
of bel via gratis nummer: 0800-0300
oranjebalk2

Voor partners in de zorg klik hier

Voor meer nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier

Veranderingen in 2016 Eigen bijdrage

Ontving u al in 2014 zorg thuis vanuit de AWBZ of Wmo zoals dagbesteding, begeleiding of huishoudelijke verzorging?
In 2015 had u nog recht op dezelfde zorgafspraken en tarieven als in eerdere jaren. Dit overgangsrecht stopt uiterlijk 1 januari 2016.
Hierdoor kan uw eigen bijdrage hoger worden. Dat geldt ook voor mensen met een Persoonsgebonden budget. In 2015 betaalde u maximaal over 27% van het budget voor begeleiding een eigen bijdrage. Vanaf 2016 kan uw gemeente over uw volledig budget of zorg (de kostprijs) een eigen bijdrage vragen. Wat blijft is de maximale eigen bijdrage; het CAK berekent wat u maximaal moet bijdragen aan de zorg. In deze berekening wordt rekening gehouden met de hoogte van uw inkomen.

Voor mensen met een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) die thuis wonen en een zogenoemd Modulair pakket thuis (Mpt) hebben, verandert er ook iets in de eigen bijdrage. Vanaf 2016 betaalt u voor een  Mpt  een lage eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz. Tot en met 2015 betaalde u een eigen bijdrage voor zorg thuis. Hoe dit op individueel niveau uitpakt is niet te zeggen.

Wilt u meer weten over uw eigen bijdrage?
Kijk dan op de website van het CAK www.hetcak.nl
oranjebalk2

Voor partners in de zorg klik hier

Voor meer nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier

Fusie De Wering en MEE Noordwest-Holland

MEE Noordwest-Holland en De Wering zijn per 1 januari 2016 gefuseerd tot één organisatie met de naam MEE & de Wering.
Met deze fusie is in Noordwest-Holland een organisatie ontstaan die brede ondersteuning biedt aan kwetsbare mensen en mensen met een beperking.
MEE & de Wering maakt meedoen mogelijk en helpt kwetsbare mensen de regie over hun eigen leven te versterken.

De nieuwe fusieorganisatie wil (blijven) investeren in resultaatgerichte en blijvende samenwerking met gemeenten, cliënten- en maatschappelijke organisaties.
Bovendien streeft zij naar vernieuwing op basis van bestaande lokale structuren.

MEE & de Wering kijkt naar mogelijkheden en de vraag van de cliënt staat hierbij centraal. MEE & de Wering is er voor iedereen die ondersteuning kan gebruiken.
U kunt hierbij denken aan mensen met een beperking of chronische ziekte, ouderen, mantelzorgers etc.

MEE & de Wering ondersteunt cliënten bij vragen rondom opvoeding, onderwijs, financiën, regelgeving, wonen, werken en vrije tijd. Tevens biedt zij ondersteuning aan mensen en groepen van mensen bij hun sociaal functioneren. Ook voor onafhankelijke cliëntondersteuning (ook in het kader van de Wet langdurige zorg) bent u bij MEE & de Wering aan het juiste adres.

website MEE
website de Wering
Advertentie MEE & De Wering-page-001(1)

oranjebalk2

Voor partners in de zorg klik hier

Voor meer nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier

 

Verder komen, …méér dnoDoen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Den Helder
op maandag 4 januari 2016
Geeft  dnoDoen een korte presentatie over hun project:
Verder komen, méér doen!
de fondsenwerving voor de nieuwe
Nachtopvang / Doorstroomhuis
.

dnodoen

Iedereen verdient een kans, dnoDoen geeft ook een derde, vierde of vijfde kans!

De situatie nu

Landelijk 2014 •
In 2014 zijn er totaal 60.550 daklozen in Nederland, een groei van 10% in vier jaar.
• Er zijn 14% meer zwerfjongeren en 43% meer zwerfouderen dan vier jaar geleden. Kop van Noord Holland 2014
• In een jaar tijd zijn 45% meer aanmeldingen binnengekomen.
• In het Sociaal Pension werden 64 mensen opgevangen en begeleid.
• In Begeleid Wonen werden 54 mensen opgevangen en begeleid.
• Bij dnoDoen Kop van Noord-Holland werken totaal 12 medewerkers, nog geen 10 fte.

Verder komen, méér doen! Spreekt het u aan, help dan mee Verder komen, méér doen! Grip krijgen op je eigen leven dnoDoen ondersteunt dak- of thuisloze mensen om zo snel mogelijk weer op eigen benen te komen staan.
Wij werken aan een nieuwe aanpak van Nachtopvang, Doorstroomhuis en Begeleid Wonen in de wijken van de stad.
Mensen stromen door en zorgen zo snel mogelijk weer voor zichzelf. Daar willen wij klaar voor zijn in 2016 en daar hebben wij uw hulp bij nodig.

Dít kan niet meer
40 bewoners in 18 kamers.
• Bewoners en passanten bij elkaar, psychiatrische cliënten, verslaafden, zwerfjongeren, zwangere jonge vrouwen en mensen met voornamelijk schuldenproblemen in één opvang.
• 24 uurszorg met catering en onvoldoende doorstroommogelijkheid.

Zo willen wij het in 2016
• Wie zich aanmeldt en zelfstandig genoeg is krijgt Begeleid Wonen en een kamer in de stad in een woning die dnoDoen beheert.
• Wie intensievere begeleiding nodig heeft, is beter op zijn plaats in het Doorstroomhuis. De huisregels en de begeleiding zijn strakker. Sommige mensen begeleiden wij naar andere instellingen.
• Wij geven Nazorg op de zelfstandige woonplek.
• Voor de mensen die nu écht geen verantwoordelijkheid willen of kunnen dragen, richten wij een laagdrempelige Nachtopvang in.

Doordat mensen erop vooruit gaan, dagen wij iedereen uit om door te stromen naar zelfstandigheid in wonen, werken en omgaan met anderen. Het uiteindelijke doel is dat onze cliënten zó zelfredzaam worden dat zij weer helemaal zonder onze ondersteuning kunnen leven.

Samen kom je verder Samen met Gemeente Den Helder, GGZ, GGD, MEE, Brijder, Veiligheidshuis, Woningcorporaties, Parlan hebben we het plan ontwikkeld om op maat op te vangen en te begeleiden.

Van fouten kun je leren!
Snel op eigen benen meer met mensen

dnoDoen begeleidt tot zelfstandigheid

dnodoen
Blij met eigen flat
Voor de liefde naar Nederland gekomen en hier weer gescheiden, loste May haar problemen op met drank.
Na anderhalf jaar bij dnoDoen heeft zij haar levensritme weer gevonden. Zij blijft van de drank af, doet vrijwilligerswerk en leerde zelfstandig wonen in Begeleid Wonen. Zij kreeg haar eigen fl atje toegewezen en wil graag dat we er nog een tijdje bijblijven, tot ze sterker is.
In rustig vaarwater Jaime groeide op in Curaçao en kwam als jonge man naar Nederland. Er volgde een lange zwerftocht door horecaland in Nederland en Duitsland, terug naar Curaçao en weer naar Nederland. Hier vond hij geen baan meer. Zonder structuur in zijn leven ging het snel bergafwaarts en belandde hij in het Sociaal Pension. Nu doet hij vrijwilligerswerk en heeft weer een plekje voor zichzelf.

Ondernemer in de knel Karel was ruim 40 jaar kapper, had zijn eigen zaak maar raakte door ondernemerspech failliet. Alles kwijt, eigen zaak, auto, huis, alleen zijn hondje had hij nog. Hij sliep bij vrienden in de gang totdat hij werd opgevangen en begeleid. Hij zegt: ‘Het leven als dakloze is bikkelhard’. Hij is er nog niet.

Ouders als vangnet Paula’s dochtertje was door jeugdzorg bij Paula’s ouders ondergebracht in een dorp in de Kop van NoordHolland. Paula kwam bij dnoDoen. Nadat de basis op orde was, stroomde zij door naar begeleid wonen waar haar dochtertje in de weekenden kon komen logeren. Paula kreeg een woning in het dorp van haar ouders en met ondersteuning van MEE kon haar dochtertje weer bij haar komen wonen.

Zie ook Verder komen, méér doen! flyer

Contact:
Diana Vernooij
Locatiemanager Kop van Noord-Holland
Centrale Voordeur & Trajectbegeleiding
Opvang & Wonen
Website

Werkdagen: ma / di, do / vr

Bassingracht 1, Den Helder
Tel: 0223-618915

Postbus 1018
1810 KA  Alkmaar

dnodoen
oranjebalk2

Voor partners in de zorg klik hier

Voor meer nieuws uit de zorg,
bekijk de rubriek De Zorg & U op de homepagina
of klik hier