Alzheimer Café van januari gaat niet door

Beste mensen,
 
Tot onze grote spijt gooit Corona wéér roet in het eten en is het niet verantwoord om de komende
tijd met veel mensen samen te komen. Voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en naasten
willen we geen enkel risico nemen en is het besluit unaniem genomen om ook het Alzheimer Café
van januari niet door te laten gaan.
Uiteraard hopen we in de loop van 2022 dat de situatie zich ten goede keert en er toch weer een
mogelijkheid is om elkaar in het Alzheimer Café te ontmoeten.
 
Er is een alternatief om een digitaal Alzheimer Café te kijken, online op uw computer, tablet of
telefoon. De link is: https://www.youtube.com/watch?v=UQTzExipNNg
Of u zoekt op Youtube ‘Alzheimer Nederland, Alzheimer Café jong en oud’. Een interessant en
actueel programma van ongeveer anderhalf uur, écht de moeite van het bekijken waard.
 
Wij wensen u fijne feestdagen, een voorspoedig 2022 en hopelijk tot ziens.
 
Hartelijke groeten,
  
Vrijwilligersgroep Alzheimer Café Den Helder

Meldt uw zieke Iep

Zieke iepen worden door de gemeente gekapt om te voorkomen dat gezonde bomen ziek worden. Ook in privé tuinen. Dat gebeurt vanaf 21 juni en kan tot einde van dit jaar duren.
Zelf een zieke iep 🌳 in de tuin? Meldt het via telefoonnummer 140223

Update Kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht

Hieronder ziet u een update mbt de actie die uw Wijkplatform heeft ondernomen iz kruising  Ruyghweg/Fabrieksgracht

Mail verzonden aan de Gemeente iz advies VVN /kruising Ruyghweg dd 9 maart 2017

Goedemorgen allen,

Ik heb de regiegroep van het Wijkplatform SBDL op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen omtrent de kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht.

Zij zijn teleurgesteld in de behaalde resultaten en spraken hun treurnis uit over het feit dat zij vrijwel niet gehoord werden en hun input nauwelijks is terug te vinden in de nieuwe ingrepen die nu uitgevoerd gaan worden.

De regiegroep van het  Wijkplatform SBDL trekt dan ook hun verantwoording (zo we die al hadden) in deze uitvoering volledig terug.

Opsomming:

1)  Ons verzoek om terug te gaan naar de oude situatie is niet gehonoreerd.

2) Een rotonde of verkeerslichten te plaatsen is niet gehonoreerd.

3) En ook het openhouden van het fietssluisje is niet gehonoreerd.

4) De suggestie van onze kant om de zichtlijnen dmv de vluchtheuvel Fabrieksgracht tot aan de Ruyghweg te verlengen en te verbeteren zijn niet gehonoreerd, maar slechts  terug gebracht naar een optische ingreep van lijnen en vlakken.

In de ogen van de regiegroep van het Wijkplatform valt het deel burgerparticipatie en behaalde resultaat dan ook te verwaarlozen.

Namens de regiegriep WPF SBDL
Hieronder vallen alle buurthuizen & belangenverenigingen SBDL

S. Hamerslag
VZ Wijkplatform SBDL

oranjebalk2

17 februari 2017 Reactie van afdeling Verkeer op input vanuit het Wijkplatform d.d. 21 november 2016

Zowel de Fietsersbond als het wijkplatform Binnen de Linie hebben een reactie gegeven op het voorstel om het kruispunt Ruyghweg-
Fabrieksgracht op enkele punten aan te passen. Het voorstel van de Fietsersbond heeft ons enigszins verrast. Het aanbrengen van een scherpere hoek in de binnenbocht zal er namelijk toe leiden dat verkeer rechtsaf de Ruyghweg op verplicht is om van de fietsstrook in die binnenbocht gebruik te maken. En dat gaat ongewenste situaties opleveren.
Een punt dat al meerdere keren aan de orde is geweest is dat fietsers komende vanaf de Fabrieksgracht en linksaf willen de Ruyghweg geen goede plek op de weg schijnen te hebben. Het voorstel van de regiegroep is om een extra strook aan te brengen, zodat duidelijk is voor de fietsers waar zij zich moeten opstellen als zij linksaf willen slaan. Dit voorstel is weergegeven in de bijlage. Dit is een maatregel waarvan de werking niet helemaal gegarandeerd is, maar feitelijk ook geen nadelige gevolgen zal hebben voor het overige verkeer. In dat opzicht kunnen we deze suggestie van de Fietsersbond en het wijkplatform overnemen. De strook wordt overigens niet in rood aangeduid.
De opmerking van de regiegroep dat op de Fabrieksgracht eigenlijk geen 50 km/uur ingesteld kan worden, begrijpen wij niet. Het is een weg als vele andere in Den Helder. Op dit moment is er één zijstraat vanaf het Vinkenterrein. Er zijn nu geen plannen om extra aansluitingen te maken. Het aantal zijstraten aan de kant van de woningen blijft ongewijzigd.
De optie om eventueel ook een fietspad aan de westzijde van de Fabrieksgracht aan te leggen kan worden onderzocht: de aansluiting aan de zijde van de Spoorgracht zal echter een lastig punt blijven wat logica en verkeersveiligheid betreft.
Een rotonde aanbrengen op deze kruising is qua ruimte echt geen optie: zelfs een kleine rotonde met fietsers op de rotonde gaat hier niet passen.
Om het kruispunt in de huidige vorm te verbeteren willen wij daarom in eerste instantie het volgende voorstellen:
–           Aanbrengen maatregelen asstreep Ruyghweg; hierdoor moet het verkeer dat vanaf de rotonde komt en haar weg wil vervolgen via de Ruyghweg verplicht op de rechterbaan blijven. Een ideale rijlijn kiezen met hoge snelheid moet hiermee worden ontmoedigd; helemaal voorkomen zal waarschijnlijk niet lukken.
–           Aanbrengen extra markering ter geleiding van het fietsverkeer Fabrieksgracht la. Ruyghweg; deze optie is hierboven al aangegeven.
–           Aanpassing middeneiland incl. aanbrengen zicht-verminderend object.
Deze maatregelen uitvoeren als proef zoals Sylvia voorstelt is wat betreft de aanpassing van het middeneiland geen optie: die zal in definitieve vorm aangebracht moeten worden. De maatregelen op de asstreep kunnen waarschijnlijk wel weer worden verwijderd als mocht blijken dat dat niet goed werkt.
Wat wij verder willen onderzoeken is of het aanbrengen van een duidelijkere rode kleur op de fietsstroken in de bestaande uitvoering. Het is hierbij niet het uitgangspunt om de middenas te verwijderen en om de fietsstroken breder te maken. Of deze rode kleur technisch gezien haalbaar is (alleen een toplaag aanbrengen) moeten we dus nader laten onderzoeken.
We gaan nu het één en ander op een rijtje zetten en overleggen met een aannemer om afspraken te maken. Zodra er meer bekend is over bv. de uitvoering, dan laat ik dat jullie weten.
Tot zover voor dit moment.
Met vriendelijke groet,
Senior Beleidsmedewerker Verkeer
Ruimte en Economie / Ruimte

oranjebalk2Mail verzonden aan de Gemeente iz advies VVN /kruising Ruyghweg dd 21 december 2016

Goedemorgen allen,

Ik zou jullie nog laten weten wat de mening is van de regiegroep van het Wijkplatform Stad Binnen de Linie mbt het advies van VVN iz kruising Ruyghweg. Dit advies houdt in dat het ‘fietssluisje’ dichtgaat maar de slinger blijft bestaan (versmalling), met aanvullende ingrepen als belijning/verhogingen (op rijbaan dwingend) en op de stoep een zicht ontnemend plantenbak met bosschages.

De regiegroep is geen groot voorstander van deze ingreep, op deze locatie is een versmalling in hun ogen niet wenselijk.

De fietser komt in de verdrukking te zitten en zal nog meer hun route over het trottoir gaan kiezen.

Nog steeds heeft terugkeren naar de oude voorrangssituatie de voorkeur. Nu constateerde men terecht dat de oude T-kruising Ruyghweg-Fabrieksgracht onoverzichtelijk was en dat er te veel ongelukken plaatsvonden.
Graag zou de regiegroep hier cijfers, tevens t.o.v huidige situatie willen ontvangen.

De regiegroep verzoekt de gemeente dan ook om verkeerslichten te plaatsen, deze verhogen de veiligheid, vallen in deze situatie goed op en verlagen daarbij tevens de snelheid.

Daarnaast kwam wederom een rotonde ter sprake, dit is een kostbare aangelegenheid en er zouden dan zelfs 1 a 2 woningen gesloopt moeten worden.
Tijdens de bijeenkomst van het Wijkplatform van 14 december jl. was er één bewoner aanwezig die zijn woning zelfs tegen WOZ waarde aan de gemeente te koop wil aanbieden om zo ruimte te maken voor deze rotonde.

Wat tevens naar voren werd gebracht was dat, de gemeente telkens vasthoudt aan de term gebiedsontsluitings-weg. Dit is echter niet van toepassing, de Fabrieksgracht eindigt aan de kant van de Spoorgracht namelijk in een zeer smalle bocht naar links waar de ganzen recht van overpad hebben.

Wanneer het Vinkenterrein project is afgerond komen er naast die van de Jan in ‘t Veltstraat, ook in/uitritten op de Fabrieksgracht vanaf het Vinkenterrein.
Met al die in/uitritten is de Fabrieksgracht een gevaarlijke weg en zelfs niet geschikt als gebiedsontsluitings-weg en in te richten als 50 km zone.
Een punt wat ook naar voren werd gebracht en hierop aansluit is de situatie van de fietser die op de Fabrieksgracht linksaf de Ruyghweg op wil. Deze fietser moet om deze bocht te maken 2 maal oversteken.

Nogmaals wordt er verzocht om aan weerszijde van de Fabrieksgracht fietsstroken te realiseren.

De algehele toon vanuit de regiegroep is om het vooral goed op te lossen voor voetgangers en fietsers en pas op de derde plaats het gemotoriseerde verkeer.

Mocht de gemeente vast blijven houden aan de door VVN voorgestelde ingreep, dan zou de regiegroep van het Wijkplatform daaraan een proef periode van 6 maanden willen koppelen en hierna de bevindingen te evalueren.

Namens de regiegroep WPF SBDL
Hieronder vallen alle buurthuizen & belangenverenigingen SBDL

S. Hamerslag

Vz Wijkplatform SBDL

Voor meer artikelen over dit onderwerp op onze website, klik op de onderstaande links:

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Belangenvereniging Indische Buurt stelt vragen aan college van B & W iz Fietsoverlast Timorpark

De vereniging zet zich al jaren in om het Timorpark vrij te krijgen van fietsers. Het park is namelijk een wandelgebied.

Het wijkplatform is er sinds begin dit jaar bij betrokken om de krachten te bundelen en met een positief resultaat.

Op 6 juni jl heeft de BIB gezamenlijk met het wijkplatform overleg gepleegd met de gemeente tw de wijkmanager, de wijkcongierge, afdeling verkeer en de wijkagent.

Tijdens dit overleg kwam de gemeente aan de hand van wat plattegronden met een aantal voorstellen om de fiets-overlast tegen te gaan.
Dit overleg werd constructief afgerond, er werd een éénduidig besluit genomen.
Wat restte was om het financieel rond te krijgen en over te gaan tot uitvoering.

Helaas tijdens de bijeenkomst van het wijkplatform d.d. 13 september werd ons nadat er om een update gevraagd was medegedeeld dat alles van de baan was, omdat de ingreep stagneert op de monumentale status van het park.

Hieronder vindt u de schriftelijke vragen van de Belangenvereniging Indische Buurt
screenshot_2016-10-18-14-46-52-1-1 

screenshot_2016-10-18-14-47-01-1

Lees onze eerdere artikelen over dit onderwerp op chronologische volgorde
https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/buurt-is-fietsers-timorpark-beu/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/notices/fietsoverlast-in-timorpark/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/update-fietsoverlast-in-timorpark/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/aanpak-fietsoverlast-timorpark-stagneert-op-monumentale-status/

Namens de Belangenvereniging Indische buurt
https://indischebuurtdh.nl/

Afbeelding by Joe Effendi (Always Late!)

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2