Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 27 juni 2017

Voorzitter Sylvia Hamerslag

27 juni 2017
Locatie:    Maranathakerk
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Herinrichting Polderweg 
 • Mededelingen & updates lopende zaken
 • Gesprek verslag van  9 maart 
 • Luilaknacht
  Mee door gaan of niet?
 • Bewoners aan het woord
  0a: Initiatief van bewoners uit de Brouwerstraat
  Voorrondes Fifa 17 toernooi in alle buurthuizen  (Den Helder & Julianadorp) 
 • Erfafscheidingen Sociale woningbouw
 • Omgevingswet
 • Buurtnieuws
  vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
 • Rondje deelnemers
 • Sluiting

Audio opname klik op de  button: Deel 1, 2 & 3

 

In download vindt u de vergaderPresentatie:WPF PowerPoint 27 juni 2017 Maranathakerk

*Verslag Wijkplatform Stad Binnen de Linie*

Dinsdag 27 juni 2017                                           

 1. Opening

De voorzitter Mw. Hamerslag  opent de vergadering en heet iedereen welkom in de Maranathakerk. Volgende bijeenkomst is 20 september 2017. Locatie onbekend.

 1. Vaststellen agenda

Geen problemen met de aanpassing van de agenda

 1. Herinrichting Polderweg

Thomas Rus (architectenbureau Den Helder) verteld wat over het plan van aanpak van de herinrichting Polderweg. Plan is nog niet DEFINITIEF. Er zijn al meerdere partijen zoals de fietsersbond die hier al wat over gezegd hebben. In het buurthuis de Beuk is dit plan al gepresenteerd. Omdat de Polderweg nog niet een veilige weg is, wordt dat aangepakt. Het fietspad zal aan 1 kant komen. Bij de kruising bij de Krugerstraat zal een uitvoegstrook naar Krugerstraat eruit gaan. Reacties graag via Sylvia Hamerslag. Dan komt het ook bij ons. Voor 1 nov zal er een aannemer aangeschoven zijn die dit plan gaat uitvoeren. Start uitvoering zal ongeveer 2 kwartaal 2018 plaats vinden, welke ongeveer een jaar gaat duren.

Vraag voorzitter: wat is er uit de bewonersbijeenkomst gekomen?

Antwoord: overwegend waren de meeste reacties enthousiast. Reacties zoals: Denk aan de Wetstraat, vanwege het overzicht op de Polderweg en oversteken naar het fietspad is wel een ding. Waarop is aangegeven dat het wel veiliger is dan nu.

Vraag voorzitter: staat het plan fietspad aan 1 zijde al definitief vast?

Antwoord: ja, vanwege de veiligheid staat dit wel vast. Verkeerskundig is een overgang van 1 naar gescheiden bijna niet op te lossen.

Reactie Jan Mooij: ik vind dit een fantastisch ontwerp. Een gescheiden fietspad ervaren we ook op de Middenweg. Voor de fietsers is een gescheiden fietspad uitermate vervelend omdat de weg dan smaller wordt en de auto’s vlak langs je rijden. Het ontwerp wat nu voor ligt geniet ook zeker zijn voorkeur.

Reactie bewoner: er is nu een stopligt bij de Wetstraat, blijft deze?

Antwoord: ja

Reactie voorzitter: vanuit de website kwam de vraag: parkeerplekken worden minder, hoe worden deze opgelost?

Antwoord: er zijn nu totaal 20 parkeerplekken, dat worden er 10. Die komen aan de westzijde. Oostzijde vervalt. Deze komen op Julianaplein.      

Reactie bewoner: zicht op de Krugerstraat is slecht, wordt dat beter?

Antwoord: ja, zicht wordt beter.

Reactie bewoner: waarom geen stoplicht bij de oversteek naar de Krugerstraat?

Antwoord: het zal niet wenselijk zijn dat er een stoplicht in een bocht komt.

Reactie bewoner: momenteel moet ik in de ramen van de huizen kijken of ik kan oversteken (rijd in een booster)

Antwoord: er zijn in dit plan wel al heel veel knelpunten weggehaald.

Reactie Jan Mooi: het is onwenslijk  om veel stoplichten te plaatsen. Dan krijg je meer remmend en optrekkend verkeer.

Reactie bewoner: 30km-zone?

Antwoord: dat zal geen gewenst effect hebben op zo een klein stukje Polderweg.

Rond aug / september zal er een definitief ontwerp zijn.

 1. Mededeling en lopende zaken

Vanavond is er ook een bijeenkomst WP Nieuw Den Helder. Wederom is er niet goed op de agenda gekeken dat ook het WPSBDL een bijeenkomst had staan.

WP Nieuw Den Helder vond dat dit geen probleem is.

Stationslocatie: er zijn vragen vanuit de bewoners omtrent rijroute fietsers. Er zijn en worden nog meer paaltjes geplaatst om dit te verduidelijken.

Reactie Tjitske: een gekleurde rijpad geeft wel veel meer verduidelijking.

Antwoord voorzitter: vraagt aan wijkconcierge of uitgezocht kan worden waarom er niet voor kleuren is gekozen.

Er is nog verwarring waarom er een boom staat op de plek waar men oversteekt.

 1. Luilaknacht

Afgelopen Luilaknacht zijn er vanuit de buurtpreventie-app de Schooten veel reacties. Grote groep(en) kinderen die vanaf 12 jaar al op straat lopen en met bloem, boter, eieren, etc door de straten lopen. Echter is dit uitgelopen op gooien van verf op auto’s. veel vernielingen, waaronder een auto op zijn kant. Dit heeft ook veel media-aandacht getrokken. Juist ook omdat het om jonge kinderen gaat. Ook in de Visbuurt was het onrustig. Vraag/stelling is of we met Luilak door moeten gaan.

Reactie bewoner: opzetten buurtwacht door bewoners die elkaar aflossen? Dit werd in Nieuw Den Helder gedaan en heeft goed gewerkt.

Reactie bewoner: Luilaknacht is in principe verboden..

Reactie wijkagent: het lijkt wel minder geworden, zeker als het gaat om verkoop van spullen voor de nacht. Echter worden de leeftijden van de kinderen die dit doen steeds jonger. Er zijn veel kinderen terug naar ouders gebracht waarvan de ouders dit vreemd vonden omdat het luilaknacht is.

Reactie bewoner: Luilak wordt door velen, vanwege de cultuur in Den Heldergezien als “normaal”.

Reactie Job Roggeveen: Luilak is ontstaan uit het fenomeen wakker maken van mensen en niet bedoeld om schade te veroorzaken. Dat begint ook al met boter tot erger. Waar waren de BOWA’s ?

Wijkagent: die waren er wel, maar kinderen die normaal “lief” zijn , zijn juist diegene die hiereen aan deelnemen.

Reactie Tjitske Biersteker: is het mogelijk dat de politie die kinderen oppakt en vastzet in een cel? Is dit mogelijk?

Antwoord: het hoeft niet direct van de politie vandaan te komen dat het tussen 01.00 uur en 05.00 uur niet veilig is, maar de ouders schijnen het “normaal” te vinden.

Reactie bewoner: scholen moeten meer voorlichting geven

Reactie voorzitter: geeft meer aandacht niet een negatie effect?

Antwoord wijkagent: ja dat kan heel goed het effect zijn. Tijdens Luilaknacht waren het allemaal kinderen rond de leeftijd van 12. Ook die van de auto die omgegooid werd.  

Er zou eigenlijk een soort ouderbrief moeten komen aan de ouders vanuit de scholen.

Reactie bewoner Visbuurt: meer handhaving zou ook helpen..

Wijkagent: de actie en bewustzijn moet echt vanuit de ouders komen.

Reactie M Wouters: de ouders de schade laten betalen kan ook helpen.

Het Wijkplatfrom zal in aanloop naar luilaknacht van volgend jaar een brief schrijven naar bv de scholen om hier aandacht voor te vragen en ook middels de website, facebook en krant

 1. Bewoners aan het woord
  Initiatief van bewoners uit de Brouwerstraat

Jerfrey van Ooijen. Aanleiding van zijn presentatie is, dat hij zich niet meer zo veilig voelt in zijn buurt. Wonende Brouwerstraat Visbuurt. Dit door overlast van jeugd, rondslingerend glas, mogelijkheid tot brandstichting van de container welk tegen zijn gevel staat (in de steeg). Hij voelt zich niet serieus genomen omdat meerdere vragen van hem uit de reacties uitblijven.

Andere bewoner uit de Brouwer straat geeft aan al geen melding meer te doen omdat er niets aan gedaan wordt. De wijkagent geeft aan dat 4 man politie in de nacht niet de problemen voor kunnen zijn.

Reactie bewoner Paula: wil graag dat de steeg alleen via een deur (voor en achter) te bereiken is, de sleutel en recht van overpad door alleen door de bewoners aan deze steeg. Een hek met spijlen is beter. Een voorbeeld hiervan is de steeg achter de Breewaterstraat.

Reactie Jan Mooij: zijn de containers die in brand staan giftig? Antwoord: ja.

Vraag is aan de politie is om achter het bureau vandaan te komen en eens langs te komen. De bewoners geven aan dat ondanks de meldingen er geen resultaat zien. Oplossing ligt volgens de wijkagent in elkaar aansporen en met elkaar.

Reactie Job Roggeveen: betreft de vandalisme aan doeltjes in de speeltuin bij de Viskom wordt hard aan gewerkt, hier is al actie op genomen wat breeduit in de media is verkondigd.

Wijkagent geeft aan dat 90% van de mensen zich moet gedragen en 10% kan de politie/handhaving oplossen. Echter misdraagt 70% zich.

Reactie M Wouters: er moeten wel meldingen komen, want zijn er geen meldingen dan is er ook geen actie, bij melding kan de kunnen we als gemeente wat.

Reactie wijkcongierge: er komt over 2 weken een breed bewonersoverleg VVH over het afsluiten van de steeg en andere knelpunten.

Jeffrey geeft aan dat de communicatie tussen de gemeente en bewoners beter kan. Meer communicatie vanuit de gemeente.

   Voorrondes Fifa 17 toernooi in alle buurthuizen  (Den Helder & Julianadorp)

Stefan geeft een presentatie. Hij heeft een voorstel om gamers bij elkaar te krijgen. Hij heeft veel ervaring in gamen en doet dat alleen. Hij wil graag dat men niet alleen, maar juist elkaar opzoekt. Wie en wat is daarvoor nodig. Hij wil de Fifa 17 met meerdere spelen in wedstrijd niveau. Daar zijn locaties, TV en vaste consoles voor nodig. Hij is hier aanwezig als crowdfunding om te kijken of er input komt vanuit o.a. WPSBDL.

Als er meer buurthuizen hieraan deelnemen kunnen meerdere spelers aangetrokken worden. Ook is een ander spel als Call of Duty in aantocht.

Reactie bewoner: houd je wel rekening met gameverslaving?

Reactie bewoner: Fifa 17, is dit niet beter op school te promoten?

Antwoord meerderen: nee, je moet juist de jongeren naar de buurthuizen lokken.  

Reactie bewoner: Tina wijkhuis in Nieuw Den Helder heeft eerder dit getracht op te zetten. Is het mogelijk dat je met hun samenwerkt?

Reactie bewoner: in Nieuw Den Helder in het verleden een Lanparty georganiseerd. Dat is 48 uur achter elkaar.

Wijkagent: alle initiatieven zijn welkom, beter dan op straat zwerven of tijdens luilak.

 1. Erfafscheiding sociale woningbouw

Ivm met de positieve financiële ontwikkelingen van de woningstichting Den Helder, wordt er door WPSBDL gekeken of er geïnvesteerd kan worden in erfafscheidingen tbv sociale woningbouw. De vraag is waarom de woningstichting stelt dat de erfafscheiding van de bewoners is en niet van de woningstichting. Nu zijn de bewoners verantwoordelijk voor onderhoud en het wordt er kwalitatief  niet beter op. 

Reactie Henk vd Veen: WPSBDL dat ben jij. Als de erfafscheiding van de woningstichting is, dan zijn wij ook verantwoordelijk voor onderhoud. Maar de mensen moeten ook willen. Er heerst ook onwil. Geen geld voor verfraaiing maar wel voor een nieuwe auto voor de deur. Als men echt wil, dan kunnen we ook een kleine bijdrage vragen. Voorbeeld was Tuindorp met het schuttingproject door Noorderkwartier. Als de mensen echt willen dan is daar ook een pot voor. Ook het gedrag van de mensen is bepalend, hoe sta je zelf in de maatschappij.

Reactie voorzitter: even ter verduidelijking. In Tuindorp was het Vakwerk en niet Noorderkwartier en niet ik ben het wijkplatform, maar de bewoners en belangenverenigingen & buurthuizen zijn het wijkplatform.

 1. Omgevingswet

Omgevingswet start in 2019. Dit betekent dat er 26 wetten tot 1 worden gebracht. Er worden meer initiatieven vanuit de bewoners verwacht/samenleving. Ipv een nee/kan niet vanuit de gemeente zal er meer geluid komen van ja/mits. WPSBDL wil graag dat er een presentatie gegeven kan worden. Helaas kon er van uit de gemeente geen vertegenwoordiger komen, maar de voorzitter toont via een you-tube een filmpje waarin de minister de uitleg geeft. Deze is via de website WPSBDL nogmaals na te kijken.

Graag wil het platform bij de omgevingswet aan de voorkant mee worden genomen omdat zij vanuit en voor de bewoners spreken. Dit instrument is daar immers voor. Dat is ook met het huisvuilprocedure aan de hand geweest. Geluid was dat we nog niet aan de beurt waren voor een gesprek, maar het wordt inmiddels wel uitgevoerd.

 1. Buurtnieuws

Kraaiennest: in het naastgelegen pand komen ongeveer 20 jonge mensen begeleid in te wonen. Dit pand is door COA gekocht. Na een gesprek met de manager is gebleken dat we zouden samenwerken, echter vanuit de buurt zijn er toch protesten tegen. Kraaiennest dringt erop aan om de jongeren samen te krijgen in het buurtoverleg in het Kraaiennest. Jevak is 28 aug.

Visbuurt: vanavond is de laatste vergadering ivm Visbuurtweek. Visbuurt heeft geen beeld van de vis meer. De gemeente heeft inmiddels wel de vis gevonden. Er zijn nog steeds klachten betreft de barricaden op de stoepen en in het wandel/fietsgebied in de Visbuurt
Tuindorp: 8 en 9 juli is er een Country en Westernweekend op Fort Dirksz Admiraal. Veel te doen en zien. Graag zien we jullie daar terug.

 1. Rondje deelnemers

Mario: is weer wijktoezichthouder in Sluisdijkbuurt

Evert: wanneer is er weer een bijeenkomst in de geleerdenbuurt?
In de geleerdenbuurt zit er geen pand waar het wijkplatform kan neerstrijken.

Tjitske: er is een bijeenkomst in de Viskom geweest. Is er nadien iets concreets tot stand gekomen?

Antwoord voorzitter: men wil snel doorpakken. Hier zal een mail over worden gestuurd. Dit wordt teruggekoppeld.

Annelies van de Weering: samen met de buurthuizen en ouderenzorg is er een bijeenkomst geweest over de vrijwilligers dit betreft wat kun je doen met dementerende mensen.

Marinus Vermooten: in de van Galenbuurt was een groep mensen actief om weer iets op te starten, maar dit lijkt wat doodgebloed. Echter gaan er geluiden dat ze wel actief in de weer zijn. Ook de straatvertegenwoordiger is eigenlijk uit het beeld. 

Wijkconcierge: het Steenbreek zijn er 170 planten uitgedeeld. Steenbreek zorgt ervoor dat er minder versteende tuinen zijn. Meer groen is beter voor de afwatering en meer groen.

 1. Sluiting

Eventuele presentaties zijn bij ons op te vragen via email: wijkplatformsbdl@gmail.com

Download hier het verslag: verslag Wijkplatform SBDL27 juni 2017

oranjebalk2Wie zijn wij? klik HIERoranjebalk2Uw mening telt klik HIERoranjebalk2Voor alle Acties vanuit het Wijkplatform SBDL klik HIERoranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik HIERoranjebalk2Volg ons op Facebook klik  HIERoranjebalk2

20 september 2017 – eerstvolgende Wijkplatform bijeenkomst

De bijeenkomsten zijn openbaar en vrij toegankelijk

In het Wijkplatform zijn zo veel mogelijk Buurthuizen, Belangenverenigingen, Organisaties uit de wijk vertegenwoordigd 
Zij behartigen de belangen van de inwoners van de wijk.

Uiteraard mag iedere inwoner van de wijk de bijeenkomsten bijwonen en zaken of aandachtspunten naar voren of onder de aandacht brengen

uwmeningtelt

oranjebalk2Wie zijn wij? klik HIERoranjebalk2Uw mening telt klik HIERoranjebalk2Voor alle Acties vanuit het Wijkplatform SBDL klik HIERoranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik HIERoranjebalk2Volg ons op Facebook klik  HIERoranjebalk2

Inbreng Wijkplatform SBDL iz herinrichting Polderweg

Hieronder ziet u enkele ingebrachte punten vanuit de belangenorganisaties mbt de herinrichting van de Polderweg.

Bewoners vereniging:
Hierbij willen wij bij het onderwerp Polderweg attenderen op de parkeerplaats achter onze woningen aan de Polderweg,
waar wij in/uit rijden met auto’s zowel bewoners als zakenmensen welke hun praktijk of onderneming aan het Julianaplein hebben.
Het voorstel om een dubbele fietspad daar aan te leggen zijn wij op tegen en er wordt verzocht of er spiegels opgehangen kunnen worden
zodat bij uitrijden je kan zien waar het verkeer rijdt en eraan komt. De Polderweg is druk met verkeer zeker naar en van de rotonde middenweg.(inbreng bewoners vereniging)

 oa Wijkcommissie Oud Den Helder: Geen voorstander van het dubbele fietspad. Dit idee van inrichting stamt nog uit de tijd van de noordelijke randweg. Bewoners uit de van Galenbuurt en Oud Den Helder dienen nu om rechtsaf te gaan ten aller tijden de drukke 50 km Polderweg over te steken.

Zo een zelfde euvel vind je vanaf de Kanaalweg bocht naar de Prins Hendrikslaan en de Bocht vanaf de Fabrieksgracht links af de Ruyghweg op. De fietser moet dan 2 keer oversteken om 1 bocht te nemen dit werkt in de hand dat fietsers sluiproutes gaan nemen de welbekende Olifantspaden.

Vanuit diverse:
Verzoek om ter hoogte van de kruising Polderweg Krugerstraat een verkeerslicht te plaatsen.
Na het realiseren van halter Belleveu zullen er twee stromen vanuit het centrum(Oost) richting West van Galenbuurt en Oud Den Helder zijn.
Tw langs de Zusters en tussen de protestantse Kerk en het Multi zorg complex (oa Wering en Mee voorheen Bibliotheek)
In deze bocht zullen veel mensen gaan oversteken. Juist deze bocht nodigt uit tot hard rijden. Terwijl dit voor overstekende voetgangers/fietsers/boosters  juist lastig te overzien en in te schatten is.

Hieronder ziet u een Impressie van de herinrichting:


 Oude situatie

Bron NHD:

oranjebalk2Voor alle Acties vanuit het Wijkplatform SBDL klik HIER

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

Datums en Tijden inschrijving Avond4daagse schooljeugd

Datums en Tijden inschrijving Avond4daagse schooljeugd per buurthuis zijn bekend:

 • Inschrijven kan voor de vijf en tien kilometer, per groepje van vijf, zes kinderen mét begeleider,
  tegen contante betaling (kinderen €5,50 met medaille (bij aanmelding melden hoeveelste keer het is), begeleider €1,50)In de navolgende buurthuizen:
 • De Overzet:        7 juni 15-17 uur, 8 juni 18.30-19.30 uur,
 • Kraaiennest:   30 mei en 6 juni 13.30-17 uur,
 • De Viskom:       29 mei 15-17 uur,
 • De Beuk:              6 juni en 7 juni 18-20 uur,
 • Elto:               iedere woensdag vanaf 13 uur.

In download vindt u de huisregels …

Huisregels van het Buurthuis avondvierdaagse 2017

Liever bloemetje bij freaky vierdaagse Den Helder

Bron:Petra Bies NHD
Liever een bloemetje bij de intocht dan snoep. Want een ’freaky’ avondvierdaagse, dat is een gezonde.

Slaan ze daar als organisatie van het wandelalternatief voor de vijfhonderd schoolkinderen uit de stad binnen de Linie toch mooi twee vliegen in één klap, vinden Sylvia Hamerslag, voorzitter van het wijkplatform voor dit stadsdeel en Andy van der Heiden, verbonden aan de Helderse stichting Freaky People.

De basisscholen binnen de Linie maakten begin dit jaar gezamenlijk bekend dat zij niet langer van de partij zijn bij het jaarlijkse wandelevenement. Het vergt te veel tijd van de leerkrachten én het is vanwege de overdaad aan snoepgoed een ongezond festijn geworden; een kritiekpunt dat de laatste jaren op kwam.

Van der Heiden besloot te gaan broeden op een alternatief en vond daarin Hamerslag aan zijn zij. Beiden koesteren goede herinneringen aan de Avondvierdaagse, die ze zelf als kind meermalen liepen en waarvoor ze later kilometers maakten als begeleiders van de klassen van hun kinderen. Daarom vinden ze het oerzonde als de traditie in gevaar komt. Het alternatief: kinderen kunnen zich binnenkort in groepjes van vijf, zes met begeleider aanmelden in diverse buurthuizen en dan meelopen in één grote groep van Freaky People.

Ze doen het met liefde, maar niet met de opzet om het jaarlijks te gaan herhalen. ,,We doen het trucje voor, in de hoop dat de scholen de ogen openen en volgend jaar gewoon weer lopen’’, zegt Hamerslag. Wat niet gezien moet worden als een steek onder water. ,,We streven juist naar samenwerking. Veel kinderen in Den Helder hebben overgewicht en er is beleid om dat terug te dringen. Lekker bewegen, zoals bij de Avondvierdaagse sluit daar bij aan. Daarom is het belangrijk dat kinderen hem blijven lopen.’’

Freaky People bestaat sinds twee jaar en komt voort uit een initiatief van de Opvoedpoli. De stichting organiseert, samen met diverse instanties en verenigingen, activiteiten op gebied van sport, cultuur en recreatie voor kinderen en jongeren die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben. ,,Maar we zijn er ook voor alle andere kinderen’’, aldus Van der Heiden.

Inschrijven

Inschrijven kan voor de vijf en tien kilometer, per groepje van vijf, zes kinderen mét begeleider, tegen contante betaling (kinderen €5,50 met medaille (bij aanmelding melden hoeveelste keer het is), begeleider €1,50) in de navolgende buurthuizen: De Overzet 7 juni 15-17 uur, 8 juni 18.30-19.30 uur, Kraaiennest 30 mei en 6 juni 13.30-17 uur, De Viskom 29 mei 15-17 uur, De Beuk 6 juni en 7 juni 18-20 uur, Elto iedere woensdag vanaf 13 uur.

In download vindt u de huisregels …

Huisregels van het Buurthuis avondvierdaagse 2017
Eerdere artikel lezen? klik op onderstaande link

Toch avondvierdaagse voor de Helderse school jeugd

Tuindorpschool blijft voorlopig open……MAAR…..

Een zucht van opluchting klonk er bij de grote groep (groot)ouders die vanavond aanwezig waren bij de informatie avond op de Tuindorpschool.
Blijft de school open of blijven de deuren na de zomervakantie dicht…?

Dat was de grote vraag die enorm leefde nadat het bericht naar buiten kwam dat door het sluiten van de gezinslocatie van het COA aan de Nieuweweg, de Tuindorpschool waarschijnlijk de deuren zou moeten sluiten. De school blijft namelijk na het wegblijven van de kinderen van het AZC steken op 45 leerlingen.

De tranen vloeide bij diverse ouders nadat de spanning van hen afviel bij het verlossende woord… WE BLIJVEN OPEN!

MAAR….
Feit is dat na 1 jaar bekeken wordt of de school na het schooljaar 2017/2018 ook hierna nog open kan blijven.
Dit is namelijk alleen mogelijk wanneer er voldoende groei in het aantal nieuwe leerlingen is. Het streven is dan ook om na 2 jaar zo rond de 80 leerlingen te zitten. Het zou fantastisch zijn wanneer aan het einde van volgend schooljaar het aantal al op 60 leerlingen zou staan.

Lopend door het schoolgebouw valt het op dat dit werkelijk een fantastisch gebouw is welke vorig jaar grondig gerenoveerd is en voorzien van de nieuwste technische snufjes verpakt in een nostalgisch jasje. Welke ouder zou nu niet willen dat hun kind in een klein klasje alle aandacht kan krijgen die het verdiend.

Daarom…. bereikt uw kind volgend jaar de basisschool leeftijd, of overweegt u van basisschool te veranderen? Ga dan eens langs bij de Tuindorpschool gelegen aan de Brakkeveldweg 51
website: www.meerwerf.nl
Telefoon: 0223 615 268

De acties vanuit de buurt/ouders/leerlingen blijven doorgaan. Het Wijkplatform doet dan ook een oproep om onderstaande petitie te tekenen.
LET OP u krijgt een bevestiging mail in uw inbox, deze moet u dan hierna nog wel even activeren anders telt uw steun niet mee.
KLIK op volgende link voor het ondertekenen van de petitie:
https://tuindorpschooldenhelder.petities.nl/

Bron NHD
De Tuindorpschool blijft open. Voorlopig.

Henk Uri, de hoogste baas van Meerwerf Basisscholen, heeft dat dinsdagavond aan de ouders verteld. De gemeente is ook al ingelicht.

Met het aangekondigde vertrek van drieëndertig leerlingen die nu in het asielzoekerscentrum aan de Nieuweweg wonen, komt de Tuindorp-school qua leerlingental in de gevarenzone. ,,Na de zomer gaan we op deze locatie weer open’’, zegt Uri. ,,Dat schooljaar gaan we gebruiken om te zien of er voldoende groei is om de school open te houden. Na de zomervakantie hopen we met veertig tot vijfenveertig kinderen te kunnen starten. In januari gaan we de zaak weer beoordelen. Dan moet blijken of er sprake is van groei. We hopen dan op vijftig tot zestig kinderen te zitten. We willen weer doorgroeien tot zo’n tachtig leerlingen.’’

In het azc aan de Nieuweweg wonen uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij krijgen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een andere plek. Op het terrein staat ook Villa Kakelbont, een school waar kinderen van onder meer azc Doggershoek op zitten. Villa Kakelbont blijft dit schooljaar op de huidige plek staan, weet Uri. ,,We zijn wat de school betreft volledig afhankelijk van het COA.’’ Diverse gemeenteraadsfracties wilden maandagavond weten wat het college heeft gedaan om sluiting van het azc te voorkomen. Vooral omdat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarin staat dat gesleep met schoolgaande asielzoekertjes moet worden voorkomen. Als de locatie toch gesloten moet worden, willen de fracties dat gezinnen in de Doggershoek worden ondergebracht. Maar volgens wethouder Pieter Kos gaat de gemeente niet over de bedrijfsvoering van COA. Verhuizing van gezinnen naar de Doggershoek is niet aan de orde, zegt hij. ,,Aan de Nieuweweg zitten uitgeprocedeerde asielzoekers, zij zijn gericht op terugkeer. COA richt zich met de mensen in de Doggershoek op integratie in Nederland.’’

 

Wijkplatform SBDL roept op om meeuwen NIET te voeren!

Het Wijkplatform SBDL krijgt veel klachten binnen over meeuwen overlast.
Nu is het Wijkplatform er zich van bewust dat meeuwen nu eenmaal aan de kust vertoeven, echter doordat o.a er nogal wat mensen zijn die deze vogels voeren trekken zij meer en meer de stad in.

Dit geeft veel overlast binnen de buurten.

lees verder in onderstaand artikel

bron NHD

 

Toch avondvierdaagse voor de Helderse school jeugd

Freaky People maakt ism met het Wijkplatform SBDL de Buurthuizen en het JOGG mogelijk dat de school jeugd in de wijk Stad binnen de Linie toch in groepsverband de avondvierdaagse kunnen lopen.

Zij kunnen onder dezelfde voorwaarden als wanneer er met school gelopen werd nu lopen via het buurthuis bij hun in de buurt
Aanmeld datum en tijden per buurthuis volgt op een later tijdstip.

houdt onze website in de gaten

bron NHD

in download vindt u de huisregels …

Huisregels van het Buurthuis avondvierdaagse 2017

 

Wijkplatform SBDL springt in de bres ivm huisvuil perikelen

Gisteravond 16 maart 2017, laaide de gemoederen af en toe hoog op bij de bijeenkomst van het Wijkplatform.
Met name over het veranderde ophaalschema van huisvuil is bij veel bewoners van de wijk niet goed gevallen.

De straat vervuilt door opengescheurde zakken plastic en het ziet er niet uit al die zakken op straat. HVC is niet voldoende toegerust al het plastic in één keer op te halen.
De zakken stinken en dat gaat straks helemaal wat worden met de zomer, mensen weigeren afval te scheiden wanneer dit niet fatsoenlijk gefaciliteerd wordt. En boven alles uit voerde de wens om achteraf te scheiden te boventoon.

Ook vandaag is niet alles opgehaald, in Oud Den Helder lag een opengescheurde zak nog op straat omdat deze door HVC niet meegenomen wordt. Bewoners zullen dit eigenhandig moeten opruimen en de zak nog eens 2 weken moeten bewaren.

Het Wijkplatform heeft de gemeente dan ook gevraagd om snel met een andere oplossing te komen en een stuk maatwerk te komen. Op zn vroegst is de wijk Stad Binnen de Linie in de zomer 2018 aan de beurt maar dit duurt echt te lang.

bron NHD

Screenshot_2017-03-17-08-30-37_resized_20170317_050149202 Screenshot_2017-03-17-08-30-47_resized_20170317_050147628 Screenshot_2017-03-17-08-30-59_resized_20170317_050147193 Screenshot_2017-03-17-08-31-11_resized_20170317_050148258 Screenshot_2017-03-17-08-31-29_resized_20170317_050148888 Screenshot_2017-03-17-08-31-42_resized_20170317_050148560 Screenshot_2017-03-17-08-32-03_resized_20170317_050147953

 

Eerdere artikelen over dit onderwerp op deze site klik op de link:

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/pak-uw-kans/

https://www.wijkplatformstadbinnendelinie.nl/wijkplatform-iz-huisvuil-inzameling-frequentie/

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

9 mei 2017 – eerstvolgende Wijkplatform bijeenkomst

De bijeenkomsten zijn openbaar en vrij toegankelijk

In het Wijkplatform zijn zo veel mogelijk Buurthuizen, Belangenverenigingen, Organisaties uit de wijk vertegenwoordigd 
Zij behartigen de belangen van de inwoners van de wijk.

Uiteraard mag iedere inwoner van de wijk de bijeenkomsten bijwonen en zaken of aandachtspunten naar voren of onder de aandacht brengen

uwmeningtelt

oranjebalk2Wie zijn wij? klik HIERoranjebalk2Uw mening telt klik HIERoranjebalk2Voor alle Acties vanuit het Wijkplatform SBDL klik HIERoranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik HIERoranjebalk2Volg ons op Facebook klik  HIERoranjebalk2

 

Update Kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht

Hieronder ziet u een update mbt de actie die uw Wijkplatform heeft ondernomen iz kruising  Ruyghweg/Fabrieksgracht

Mail verzonden aan de Gemeente iz advies VVN /kruising Ruyghweg dd 9 maart 2017

Goedemorgen allen,

Ik heb de regiegroep van het Wijkplatform SBDL op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen omtrent de kruising Ruyghweg/Fabrieksgracht.

Zij zijn teleurgesteld in de behaalde resultaten en spraken hun treurnis uit over het feit dat zij vrijwel niet gehoord werden en hun input nauwelijks is terug te vinden in de nieuwe ingrepen die nu uitgevoerd gaan worden.

De regiegroep van het  Wijkplatform SBDL trekt dan ook hun verantwoording (zo we die al hadden) in deze uitvoering volledig terug.

Opsomming:

1)  Ons verzoek om terug te gaan naar de oude situatie is niet gehonoreerd.

2) Een rotonde of verkeerslichten te plaatsen is niet gehonoreerd.

3) En ook het openhouden van het fietssluisje is niet gehonoreerd.

4) De suggestie van onze kant om de zichtlijnen dmv de vluchtheuvel Fabrieksgracht tot aan de Ruyghweg te verlengen en te verbeteren zijn niet gehonoreerd, maar slechts  terug gebracht naar een optische ingreep van lijnen en vlakken.

In de ogen van de regiegroep van het Wijkplatform valt het deel burgerparticipatie en behaalde resultaat dan ook te verwaarlozen.

Namens de regiegriep WPF SBDL
Hieronder vallen alle buurthuizen & belangenverenigingen SBDL

S. Hamerslag
VZ Wijkplatform SBDL

oranjebalk2

17 februari 2017 Reactie van afdeling Verkeer op input vanuit het Wijkplatform d.d. 21 november 2016

Zowel de Fietsersbond als het wijkplatform Binnen de Linie hebben een reactie gegeven op het voorstel om het kruispunt Ruyghweg-
Fabrieksgracht op enkele punten aan te passen. Het voorstel van de Fietsersbond heeft ons enigszins verrast. Het aanbrengen van een scherpere hoek in de binnenbocht zal er namelijk toe leiden dat verkeer rechtsaf de Ruyghweg op verplicht is om van de fietsstrook in die binnenbocht gebruik te maken. En dat gaat ongewenste situaties opleveren.
Een punt dat al meerdere keren aan de orde is geweest is dat fietsers komende vanaf de Fabrieksgracht en linksaf willen de Ruyghweg geen goede plek op de weg schijnen te hebben. Het voorstel van de regiegroep is om een extra strook aan te brengen, zodat duidelijk is voor de fietsers waar zij zich moeten opstellen als zij linksaf willen slaan. Dit voorstel is weergegeven in de bijlage. Dit is een maatregel waarvan de werking niet helemaal gegarandeerd is, maar feitelijk ook geen nadelige gevolgen zal hebben voor het overige verkeer. In dat opzicht kunnen we deze suggestie van de Fietsersbond en het wijkplatform overnemen. De strook wordt overigens niet in rood aangeduid.
De opmerking van de regiegroep dat op de Fabrieksgracht eigenlijk geen 50 km/uur ingesteld kan worden, begrijpen wij niet. Het is een weg als vele andere in Den Helder. Op dit moment is er één zijstraat vanaf het Vinkenterrein. Er zijn nu geen plannen om extra aansluitingen te maken. Het aantal zijstraten aan de kant van de woningen blijft ongewijzigd.
De optie om eventueel ook een fietspad aan de westzijde van de Fabrieksgracht aan te leggen kan worden onderzocht: de aansluiting aan de zijde van de Spoorgracht zal echter een lastig punt blijven wat logica en verkeersveiligheid betreft.
Een rotonde aanbrengen op deze kruising is qua ruimte echt geen optie: zelfs een kleine rotonde met fietsers op de rotonde gaat hier niet passen.
Om het kruispunt in de huidige vorm te verbeteren willen wij daarom in eerste instantie het volgende voorstellen:
–           Aanbrengen maatregelen asstreep Ruyghweg; hierdoor moet het verkeer dat vanaf de rotonde komt en haar weg wil vervolgen via de Ruyghweg verplicht op de rechterbaan blijven. Een ideale rijlijn kiezen met hoge snelheid moet hiermee worden ontmoedigd; helemaal voorkomen zal waarschijnlijk niet lukken.
–           Aanbrengen extra markering ter geleiding van het fietsverkeer Fabrieksgracht la. Ruyghweg; deze optie is hierboven al aangegeven.
–           Aanpassing middeneiland incl. aanbrengen zicht-verminderend object.
Deze maatregelen uitvoeren als proef zoals Sylvia voorstelt is wat betreft de aanpassing van het middeneiland geen optie: die zal in definitieve vorm aangebracht moeten worden. De maatregelen op de asstreep kunnen waarschijnlijk wel weer worden verwijderd als mocht blijken dat dat niet goed werkt.
Wat wij verder willen onderzoeken is of het aanbrengen van een duidelijkere rode kleur op de fietsstroken in de bestaande uitvoering. Het is hierbij niet het uitgangspunt om de middenas te verwijderen en om de fietsstroken breder te maken. Of deze rode kleur technisch gezien haalbaar is (alleen een toplaag aanbrengen) moeten we dus nader laten onderzoeken.
We gaan nu het één en ander op een rijtje zetten en overleggen met een aannemer om afspraken te maken. Zodra er meer bekend is over bv. de uitvoering, dan laat ik dat jullie weten.
Tot zover voor dit moment.
Met vriendelijke groet,
Senior Beleidsmedewerker Verkeer
Ruimte en Economie / Ruimte

oranjebalk2Mail verzonden aan de Gemeente iz advies VVN /kruising Ruyghweg dd 21 december 2016

Goedemorgen allen,

Ik zou jullie nog laten weten wat de mening is van de regiegroep van het Wijkplatform Stad Binnen de Linie mbt het advies van VVN iz kruising Ruyghweg. Dit advies houdt in dat het ‘fietssluisje’ dichtgaat maar de slinger blijft bestaan (versmalling), met aanvullende ingrepen als belijning/verhogingen (op rijbaan dwingend) en op de stoep een zicht ontnemend plantenbak met bosschages.

De regiegroep is geen groot voorstander van deze ingreep, op deze locatie is een versmalling in hun ogen niet wenselijk.

De fietser komt in de verdrukking te zitten en zal nog meer hun route over het trottoir gaan kiezen.

Nog steeds heeft terugkeren naar de oude voorrangssituatie de voorkeur. Nu constateerde men terecht dat de oude T-kruising Ruyghweg-Fabrieksgracht onoverzichtelijk was en dat er te veel ongelukken plaatsvonden.
Graag zou de regiegroep hier cijfers, tevens t.o.v huidige situatie willen ontvangen.

De regiegroep verzoekt de gemeente dan ook om verkeerslichten te plaatsen, deze verhogen de veiligheid, vallen in deze situatie goed op en verlagen daarbij tevens de snelheid.

Daarnaast kwam wederom een rotonde ter sprake, dit is een kostbare aangelegenheid en er zouden dan zelfs 1 a 2 woningen gesloopt moeten worden.
Tijdens de bijeenkomst van het Wijkplatform van 14 december jl. was er één bewoner aanwezig die zijn woning zelfs tegen WOZ waarde aan de gemeente te koop wil aanbieden om zo ruimte te maken voor deze rotonde.

Wat tevens naar voren werd gebracht was dat, de gemeente telkens vasthoudt aan de term gebiedsontsluitings-weg. Dit is echter niet van toepassing, de Fabrieksgracht eindigt aan de kant van de Spoorgracht namelijk in een zeer smalle bocht naar links waar de ganzen recht van overpad hebben.

Wanneer het Vinkenterrein project is afgerond komen er naast die van de Jan in ‘t Veltstraat, ook in/uitritten op de Fabrieksgracht vanaf het Vinkenterrein.
Met al die in/uitritten is de Fabrieksgracht een gevaarlijke weg en zelfs niet geschikt als gebiedsontsluitings-weg en in te richten als 50 km zone.
Een punt wat ook naar voren werd gebracht en hierop aansluit is de situatie van de fietser die op de Fabrieksgracht linksaf de Ruyghweg op wil. Deze fietser moet om deze bocht te maken 2 maal oversteken.

Nogmaals wordt er verzocht om aan weerszijde van de Fabrieksgracht fietsstroken te realiseren.

De algehele toon vanuit de regiegroep is om het vooral goed op te lossen voor voetgangers en fietsers en pas op de derde plaats het gemotoriseerde verkeer.

Mocht de gemeente vast blijven houden aan de door VVN voorgestelde ingreep, dan zou de regiegroep van het Wijkplatform daaraan een proef periode van 6 maanden willen koppelen en hierna de bevindingen te evalueren.

Namens de regiegroep WPF SBDL
Hieronder vallen alle buurthuizen & belangenverenigingen SBDL

S. Hamerslag

Vz Wijkplatform SBDL

Voor meer artikelen over dit onderwerp op onze website, klik op de onderstaande links:

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2