Audio & Verslag Wijkplatform SBDL 29 oktober 2015

Wijkplatform SBDL 29 oktober 2015 ’t Schipperscafé

Voorzitter Sylvia Hamerslag

Locatie:    ’t Schipperscafé
                  Willemsoord

Agenda
* Mededelingen
* Vaststellen agenda
* Verslag 17 september jl
* Horeca verplaatsen naar Willemsoord
* Opheffen spreekuur Sociaal Wijkteam
* Buurtnieuws & Rondje deelnemers

Audio:

Verslag:

Opening
Welkom…er wordt geattendeerd op het feit dat er een audio opname wordt gemaakt.

Mededelingen

 • Afwezig zijn: de wijkagent en de Wering.
 • Vanaf deze week krijgt u wekelijks het blad Helderberaad toegestuurd, gewezen wordt op het recht van inspreken bij de gemeente raad/commissies, tevens kan iedereen op de publieke tribune deze vergaderingen bijwonen.
 • Informatie krijgt u via de mail, de veel bezochte facebook pagina 1600 ‘likes’ met een berichtbereik tussen de 5000/6000 en Twitter.
 • Nieuw logo deels geïnspireerd op het logo van gemeente Den Helder.
 • Nieuwe website gaat volgende week de lucht in, in de website krijgt iedere buurt hun eigen pagina.
 • Whats app buurtpreventie op de website, het Wijkplatform SBDL is voornemens dit op te tuigen voor SBDL.

Agenda:

Presentatie horeca Willemsoord Natte horeca naar Willemsoord.

 • Verplaatsing van het glazen huis, geen koffieshops op Willemsoord. Parkeren ?
 • Door de opzet van het plein is er genoeg aandacht.
 • 5 Natte en eventuele droge horeca’s komen erbij
 • Parkeerplaatsen verplaatsen.
 • Bed and breakfast gelegenheid?
 • Nieuwe horeca gebouwen.
 • Pias verplaatsen zodat je een doorkijk krijgt wat er op Willemsoord te beleven valt.
 • Terrassen.
 • Een brug plaatsen om makkelijk naar de overkant te komen.
 • Er komt/staat een maquette in de projectwinkel Stadshart Woningstichting, Spoorstraat 66-68.

Sociaal wijkteam

 • Het probleem van de GGZ bewoners drukken in bepaalde wijken te zwaar, het zou beter moeten worden vespreid, College is positief hierover.
 • Als wijkplatform moeten wij samenwerken om een voorstel te kunnen brengen naar de politiek, om zo onze adviserende en signalerende rol uit te voeren
 • Je kunt als bewoner signaleren en melden aan KCC/WC
 • Allerlei zaken komen boven borrelen over de problemen in de wijken.
 • Suggestie, informeer de bewoners middels buurtblaadjes in de wijk over de wegen die te bewandelen zijn.
 • Wat is de rol en functie van bv het buurthuis?  Er zijn al spreekuren in diversen buurthuizen.
 • Wat kunnen wij bedenken of adviseren hoe we het naar de politiek kunnen brengen.
 • Straatvertegenwoordigers in de buurt?
 • Laat de buurthuizen meer informatie geven, vooral door de vrijwilligers aldaar.
  Zodat zij deze problemen kunnen doorgeven/melden aan bv het KCC en de Omring.
 • Bewoners meer informeren waar ze met hun problemen naar toe kunnen door middel van een buurtkrantje of folder.
 • Veel mensen weten niet waar ze terecht kunnen met hun problemen.

Buurtnieuws

 • Maranathakerk is open, de jeugdkamer draait goed
 • Sluisdijk stichting geeft een korte uiteenzetting over de slechte situatie van het pand waar ze inzitten. nieuwbouw?
  Andries wil graag bouwen op het Vinkenterrein, hij overhandigd dit verzoek aan de wethouder, compleet met een financiële paragraaf.
 • Ontmoeting in het groen: In gesprek met Victor Daams, om een aantal wajongers op te vangen. Ook een aantal jongvolwassenen kunnen op het Fort helpen. Van het asielzoekerscentrum willen wij op kleine schaal een aantal mensen in schakelen.
 • 29 november a.s. wordt er als sluitstuk van de viering 100 jaar Tuindorp winterfair georganiseerd, er is heel veel te doen o.a.: Braderie in Dickens stijl, een koor en een figurantegroep, een levende kerststal, culinaire tent met artiesten, en bovenop het fort een kerstboom zoals we kennen van de zendmast bij Lopik, een koets in Dickensstijl biedt rondritten aan, houtsculpturen zagen met kettingzagen, en uiteraard is Sinterklaas er ook….

Rondje deelnemers 

 • Grondwaterstand in de Visbuurt, er ligt nog een vraag over het gebied achter de Boerhaavestraat. Er is ruim aandacht aan geschonken, en reacties gekomen mbt tot het aanbrengen van zaken iz het grondwatermonitor wat nog tot December loopt.
 • Veel dak en Thuislozen lopen buiten omdat het huis overdag gesloten is.
  DNO-doen biedt zoveel mogelijk dagactiviteiten, er zijn twee goede vrijwilligers die mensen kunnen begeleiden. Na de winter komt er een oplossing voor dit probleem. Toekomst is zo, dat mensen worden opgevangen door de hele stad. De verbouwing van het pand ‘Wapen van Den Helder’ wordt voorbereid. Gemeente en Woningstichting staan hiervoor garant, er komt een FB pagina. Klanten DNO doen zijn geïnterviewd, wat is het dak en thuisloze opvang, wie zijn deze mensen Diana Vernooij zal het vervolg hiervan in het wijkplatform komen uitleggen.
 • Wanneer wordt de smederij Smit gesloopt? Het pand wordt gesloopt er is met alle omwonenden gesproken. De meeste mensen die er achter wonen, willen wel een stukje grond aan hun tuin toevoegen. Wordt er een grondonderzoek gepleegd? nee……want er komen geen woningen te staan, grond in stedelijke gebieden zijn sowieso vervuild, hier krijg je normaal gesproken niet eens een schoon grond verklaring voor, er zal dus maar een bepaalde een mate van sanering plaatsvinden.
 • Verzocht wordt om de gemeentelijke vuilnis en veegwagens te voorzien van de tekst, wij de straat u de stoep.
 • Verzocht wordt om bordjes te plaatsen bij de ondergrondse containers. Met het meld nummer van HVC 0800-0700
 • De Buiten Beter app werkt niet altijd goed. Dit wordt uitgezocht.
 • Bij hoek Coenraad Bot/Schapendijkje is een paaltje omgereden>>>>> KCC
 • Wat is de status van de verhuizing van de Islamitische vereniging naar de Lupinestraat? Er is een bijeenkomst voor de directe 50 omwonenden gehouden, dit was naar aanleiding van een melding over ernstige onrust, deze avond is positief verlopen. Aangeraden/verzocht wordt om een nieuwsbrief, welke door de Stichting wordt gestuurd aan de bewoners van de straten om hun pand heen.
 • Buurthuis de Beuk. Is er een contactpunt in de Beuk? De Indische buurt wordt ook niet vertegenwoordigd in het wijkplatfrom. Er wordt serieus gedacht om het spreekuur van de wijkconciërge ook in buurthuis de Beuk op te tuigen. Erkent wordt dat er voor de Indische buurt evenals de van Galenbuurt, een gat zit qua vertegenwoordiging van een buurthuis/bewoners belangenvereniging, ,het wijkplatform werkt hieraan.
 • Misschien is het een idee om het logo WP toe te voegen bij een krantenbericht om op te vallen.
 • Voetbalveldje Kanaalweg, er was laatst een informatie avond, wat is daar uit voort gekomen? Er kwam 1 bewoner met 14 handtekeningen omdat deze tegen een kooiconstructie zijn ivm geluidoverlast . De gemeente gaat het veldje opwaarderen tot een waardig speelveldje, maar zonder kooiconstructie. De intentie is om dit volgend jaar te gaan realiseren, en komen binnenkort met een voorstel.
 • Morgen de 30e oktober is er voor de 8e keer een Halloween avond, ook dit keer in Fort Kijkduin, dit is een samenwerking van het Jongerenwerk de Wering met alle Tienercentra en Tienerhuiskamers, Sikina, Figurantengroep Ouderwetz e.a, alles wordt mogelijk gemaakt door/met in totaal 200 vrijwilligers

Tuindorp Den Helder waakt via groepsapp

DEN HELDER – Hangt er iemand rond in de steeg en vertrouw je dat niet. Of is er ander onraad? In Tuindorp is een groepsWhatsApp voor bewoners opgezet met het doel de veiligheid in de buurt te vergroten.

Bronvermelding NHD door Petra Bies – 12-11-2015, 13:22 (Update 12-11-2015, 13:22)


Het samenwerkingsverband is voor een beperkt deel, de driehoek nabij het spoortunneltje, gevormd door de Anjelier-, Flora- en Anemonenstraat. Iedereen in dat gebied kan zich via de mobiele telefoon aansluiten.

Initiatiefneemster Sylvia Hamerslag hoopt dat bewoners van andere straten en wijken het voorbeeld volgen.

Minder inbraken

Zij keek zelf de kunst af van Tilburg waar de daar gevestigde universiteit een onderzoek deed. „Zesduizend mensen zijn in Tilburg aangesloten bij een WhatsApp-buurtwacht. In de buurten met dat alarm daalde het aantal inbraken sterk. Inbrekers blijven liever weg uit wijken waar de bewoners elkaar kunnen waarschuwen.”

Alle aangesloten bewoners kunnen de berichtjes lezen en daar ook weer op reageren. „Als iemand dan het signalement meldt van een verdacht type, kan een ander melden dat hij hem pas nog heeft weggestuurd uit de steeg. Je weet dan allemaal dat je alert moet zijn”, verduidelijkt Hamerslag. De berichten worden ook doorgezet naar de politie.

Uit het Tilburgse onderzoek blijkt niet dat de inbrekers zich verplaatsen naar wijken waar geen groepsapp is. Ook de buurt eromheen profiteert ervan.

Alle buurten

Tuindorp presenteert het nieuws op de vernieuwde website van het wijkplatform voor de stad binnen de Linie. Alle buurten in dit stadsdeel hebben daar een eigen pagina op gekregen.

Ook alle instanties en organisaties die voor de bewoners van belang zijn, zijn op de website terug te vinden. Zo kan er direct contact gelegd worden met Buiten Beter van de gemeente. Bij dat servicecentrum kunnen zaken als losliggende stoeptegels, gedumpt vuil of kapot straatmeubilair worden gemeld.

Bewoners kunnen ook direct het wijkplatform vragen stellen. Dat overlegorgaan voor bewoners, buurtorganisaties en instanties hoopt zo op meer inbreng van burgers.

Visbuurt Den Helder Geschiedenis 205 jaar

DE VISBUURT IN DEN HELDER, EEN BUURT MET GESCHIEDENIS

205 jaar Visbuurt, zo lang is het toch nog weer niet geleden dat de eerste bewoners van wat toen het “Strooien Dorp” heette, zich hier vestigden. Er zijn heel wat plaatsen in ons land, waar mensen veel en veel eerder een vaste woonplaats vonden.
Maar wat oud mag heten gaat in Den Helder nu eenmaal minder ver in de geschiedenis terug. Dan is 205 jaar Visbuurt al heel wat, gezien ook het feit dat, wat ooit de “oude Helder” was, niet meer bestaat sinds het op last van de Duitse bezetter van de aardbodem is weggevaagd. Toch zijn ook 203 jaar niet voldoende om nog door één generatie overzien te kunnen worden. Voor het begin moeten we het hebben van gegevens die anderen voor ons hebben nagelaten. Zelf behoor ik waarschijnlijk al tot de middenmoot. Een deel er van heb je meegemaakt en je kunt je nog het een en ander herinneren uit een tijd, die ook al weer voorbij is.
Er is inmiddels al weer veel gesaneerd en oude bekenden van vroeger zijn er vaak niet meer.
Wat voor veel huizen in Den Helder geldt, kan ook van de Visbuurt gezegd worden. Wat er nog staat is meestal grondig onder handen genomen om nog enigszins bij de tijd te blijven. Ooit was sprake van totale sanering, algehele afbraak, gevolgd door nieuwbouw.

Het zou de Visbuurt vergaan zijn als “ouwe Helder” Protesten hiertegen hebben echter tot een andere aanpak geleid. Het stratenplan bleef gehandhaafd en de buurt herkenbaar. Wat architectuur betreft heeft de Visbuurt nooit hoge ogen gegooid. Hoe zou het ook gekund hebben met een bevolking die bepaald niet kapitaalkrachtig was.
De huizen waren over het algemeen laag en elk plekje grond werd benut om er iets neer te zetten. Tussen de straten waren stegen en via die stegen kwam je soms op een pleintje. Zo was er het Marsdieppleintje, waar “tante Bape”, alias “tante Coba”, alias “Opoe Woort” woonde met als overbuurman “Jan Kont”, Tante Coba was een zuster van “Opoe Bakker” die eveneens slechts door een steegje te bereiken was.
Tussen de huizen Bassingracht 62 en 67 was de toegang tot het huisje, waar zij en haar man woonden, naast “Bosie”, die iedereen ook kende. Ook was er een steeg waar later de speeltuin is aangelegd. Via deze steeg met aansluitend de “steeg van Buter” kon je van de Visstraat (waar ik nu woon) in de Vijzelstraat komen.

Veel nieuwbouw was er in de Visbuurt niet of het “hofje van Former” zou hiervoor door moeten gaan. Ook al weer neergezet op een stukje grond, dat met de bouw van enkele huizen rendabel gemaakt moest worden. Deze huizen staan er, in tegenstelling tot alle eerder genoemde, nog steeds. Het hofje van Former werd zo genoemd naar de groenteboer op de Bassingracht, de voorganger op dit adres. Het hofje lag en ligt nog steeds direct achter het erf van Bassingracht 47/48 (thans nr.53) Groentehandelaren waren er overigens in overvloed in de wijk.
In de Brouwerstraat was Klaas Biersteker te vinden, de ander en nog een gereformeerde groenteboer die gezamenlijk dan ook de klandizie van het “Gereformeerde Tehuis voor Oude van Dagen” in de Gravenstraat, later Kerkstraat deelde. Verder had je nog “Van Os” op de Spoorgracht, “Geervliet” in de Jan in ’t Veltstraat, “Kalis” op de Ruyghweg en voordien ook “Haas” in het huis van Bakker Breet in de Vijzelstraat. Jammer dat dit huis is afgebroken. Ook kruideniers zaten elkaar op de hielen, “Jongejans, Minneboo en Vermeulen” in de Visstraat. “Buter” in de Vijzelstraat, “Relk” (Kansen) en “Biegstraten” op de Bassingracht. Voor brandstof had je “Bais” op de Ruyghweg, “Kikkert” in de Visstraat, “Boon” in de Vijzelstraat en “Kruyff” op de Vismarkt.
En zo waren er in allerlei branches winkeltjes.

Langs de huizen kwam geregeld ook nog “Alles voor een beetje”, werkelijk de winkel van Sinkel op wielen. Niet onvermeld mag tenslotte blijven dat ook “Japie Meijer” zich af en toe met zijn voddenkarretje vertoonde, waarbij de jongeren hem op rijm nariepen:
“Japie Meijer,
maak je broek wat wijer,
maak hem niet te wijd
dat ie van je reet afglijdt”

In de jaren vóór de oorlog kwam de Vogelbuurt tot stand. Deze zou gezien kunnen worden als een welkome uitbreiding van de Visbuurt. Hier werd geheel anders dan in de oude Visbuurt op grotere schaal onder architectuur gebouwd. Zo zijn de meeste huizen tussen Fazantenstraat en Reigerstraat door aannemer Riemers gebouwd naar een ontwerrp van de landelijk bekende architect B.T.Boeyinga. Hij was tevens de architect van de Rehobothkerk die aan de Vogelbuurt een bijzonder accent verleende. Zeker , de sfeer in de Vogelbuurt was anders dan die in de Visbuurt, maar toch ontstond er vanuit de Visbuurt een duidelijke trek naar deze nieuwbouw. En de Rehobothkerk werd in de volksmond wel het “Urker Kerkje” genoemd, een benaming die voor zichzelf spreekt. De eerste steen van deze kerk was in 1934 gelegd door Ds.Tollenaar. Het is niet duidelijk waarom hij dat deed, want Ds. Joh.Meynen was de predikant van deze wijk. Ds.Tollenaar hoorde bij de Bethelkerk en woonde daar ook naast. Ds.Meynen woonde op Binnenhaven nr. 15, naast Coen Bot, die ook een trouwe bezoeker van de Rehobothkerk was.
Wie heeft destijds de euvele moed gehad om dit herenhuis af te breken en te vervangen door het huidige brouwsel?
Wat de Rehobothkerk betreft, je kon daar nog bepaalde Urker gewoontes aantreffen. Zo waren er mannen die, voordat ze de kerk betraden, eerst hun pruim uit de mond haalden. Ook was er een echtpaar dat gezamenlijk ter kerke ging, maar in de kerk niet naast elkaar gingen zitten. Dat waren ze blijkbaar nooit gewoon geweest. Op Urk zaten vroeger toch ook mannen en vrouwen gescheiden van elkaar in de kerk.
Veel riante behuizingen zijn er in de Visbuurt nog steeds niet te vinden. De kroon spant, naar men zegt, wel het huis van de kleinzoon van “tante Coba”, die inmiddels ook al weer 53 jaar getrouwd, in de Bakker Breetstraat. Het oorspronkelijke huisje van “tante Coba” op het Marinierspleintje heeft zich als het ware omgedraaid. De achterkant werd voorkant aan een nieuw aangelegde straat. En kijk eens wat er van geworden is. Ook over de bevolking van de Visbuurt zou natuurlijk veel te vertellen zijn. Maar oppervlakkige indrukken en vage herinneringen doen niet altijd iedereen recht. Dat is dan ook de reden dat ik mij hierin beperk. Vermeld zou mogen worden hoe op een onverwacht moment “Opoe Krijnen” op haar zondags met een grote zwarte hoed door de Visstraat snelde met een baby op haar arm. Haar kleinkind was net geboren en moest met grote spoed gedoopt worden in de “Onze Lieve Vrouwe Kerk” in de Jan in ’t Veltstraat. Een heel andere verschijning was “Ootje Kouwenberg” van oorsprong een Hongaarse. Op zoek naar haar man, die ergens in een kroeg moest zitten. kwam zij langs, waarbij zij in een onverstaanbaar taaltje haar gemoed enige lucht gaf. Het was al met al een gemengde bevolking daar in dat buurtje en men had er zo zijn eigen mores. Het was een buurt met karakter.
Voor mij persoonlijk is het dat nog steeds, alhoewel de onderlinge samenhang sterk is veranderd. Maar nog steeds zijn er mensen in de wijk die het voortouw nemen om deze wijk levendig, gezellig en prettig in leven te houden.

Visbuurt 001 Visbuurt 002 Visbuurt 003

Werkzaamheden ’t Kraaiennest.

Het is zo ver.
In de week van 9 november wordt gestart met de werkzaamheden aan de speeloase ’t Kraaiennest.
Als eerste worden er wat opruimwerkzaamheden verricht zoals het verwijderen van het hekwerk en de oude speeltoestellen.
Daarna zullen de nieuwe speeltoestellen geplaatst worden.
Dit kan niet in een keer gebeuren maar terloops in de komende weken.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden worden afgerond in week 50.
In deze periode is het mogelijk dat u enige overlast kunt ondervinden van de werkzaamheden, wij hopen op uw begrip hiervoor.

Wijkplatform en haar adviserende, informerende en signalerende rol

Het Wijkplatform en haar adviserende, informerende en signalerende rol naar overheid en gemeente:

Deze adviserende, informerende en signalerende rol wil het Wijkplatform steeds meer en grondiger gaan uitvoeren, de onderwerpen zijn hierin divers.

Heeft u als vereniging/stichting/instantie/organisatie of BURGER een onderwerp, welke u onder de aandacht wil brengen, dan kan u ons via de website/mail/facebook/twitter en telefonisch hierover benaderen

Sylvia Hamerslag
Voorzitter Wijkplatform SBDL

Mobiel: 06 30525721
Email: Wijkplatformsbdl@gmail.com
Twitter: @WPSBDL2015
Facebook: Wijkplatform Stad Binnen de Linie

WhatsApp-alarm schrikt inbrekers af

↔Vanmorgen is de eerste groeps App in Tuindorp een feit … Anjelierstraat/Florastraat/Annemonestraat tot 24 doet mee… wanneer je als bewoner mee wil doen stuur dan je mobnummer

✔Deze groep is dus enkel voor wat wij de DRIEHOEK noemen vanaf de tunnel naar de Tuindorpschool…

Een ieder die dit voor zijn eigen straat(en) wil op zetten, zal dit zelf of gezamelijk moeten gaan opzetten

Ik heb bij de gemeente al een verzoek ingediend voor 2 borden en raamstickers!!!!
WIE VOLGT????

Inbrekers blijven liever weg uit wijken waar de bewoners elkaar kunnen waarschuwen via een WhatsApp-alarm. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg.

In Tilburg zijn in totaal 6000 mensen aangesloten bij een WhatsApp-buurtwacht. Tijdens het onderzoek werden 35 buurten in de Brabantse stad onder de loep genomen. In de buurten met een WhatsApp-alarm daalde het aantal inbraken van 60 naar 30 per maand.

Volgens universitair hoofddocent Ben Vollaards worden inbrekers afgeschrikt door de WhatsApp-groep. “De gemeente zorgt ervoor dat bekend is dat er in een buurt zo’n groep actief is. Potentiële inbrekers komen vaak uit de buurt zelf. En die weten dan dat ze in de gaten worden gehouden”, zegt Vollaards.

Verdachte personen

Bij een WhatsApp-alarm kunnen buurtbewoners elkaar via een bericht waarschuwen als ze verdachte personen in de wijk zien. Ze kunnen bijvoorbeeld een signalement van de inbreker verspreiden. De berichten worden ook doorgezet naar de politie.

Uit het onderzoek blijkt dat de inbraken zich niet verplaatsen naar wijken waar geen WhatsApp-groep actief is. “Wat je ziet is dat de buurt eromheen ook profiteert”, vertelt Vollaards.

Lees verder op het artikel : WhatsApp-alarm schrikt inbrekers af

Klokslag…..zoals het klokje in de buurt tikt, tikt…..

Er staat een heel mooi stukje in de krant… over de Tuindorpschool klok….

…. er staat enkel dat het wijkplatform dit gaat oppakken terwijl dit de buurt en buurtvereniging moet zijn, wel is het de bedoeling dat we via de website van het Wijkplatform waarin iedere buurt een eigen pagina gaat krijgen …er de mogelijkheid komt om als buurt dit soort petities/handtekeningenacties in onder te brengen!

Klok 001 Klok 002