Werkzaamheden ’t Kraaiennest.

Het is zo ver.
In de week van 9 november wordt gestart met de werkzaamheden aan de speeloase ’t Kraaiennest.
Als eerste worden er wat opruimwerkzaamheden verricht zoals het verwijderen van het hekwerk en de oude speeltoestellen.
Daarna zullen de nieuwe speeltoestellen geplaatst worden.
Dit kan niet in een keer gebeuren maar terloops in de komende weken.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden worden afgerond in week 50.
In deze periode is het mogelijk dat u enige overlast kunt ondervinden van de werkzaamheden, wij hopen op uw begrip hiervoor.

Wijkplatform en haar adviserende, informerende en signalerende rol

Het Wijkplatform en haar adviserende, informerende en signalerende rol naar overheid en gemeente:

Deze adviserende, informerende en signalerende rol wil het Wijkplatform steeds meer en grondiger gaan uitvoeren, de onderwerpen zijn hierin divers.

Heeft u als vereniging/stichting/instantie/organisatie of BURGER een onderwerp, welke u onder de aandacht wil brengen, dan kan u ons via de website/mail/facebook/twitter en telefonisch hierover benaderen

Sylvia Hamerslag
Voorzitter Wijkplatform SBDL

Mobiel: 06 30525721
Email: Wijkplatformsbdl@gmail.com
Twitter: @WPSBDL2015
Facebook: Wijkplatform Stad Binnen de Linie

WhatsApp-alarm schrikt inbrekers af

↔Vanmorgen is de eerste groeps App in Tuindorp een feit … Anjelierstraat/Florastraat/Annemonestraat tot 24 doet mee… wanneer je als bewoner mee wil doen stuur dan je mobnummer

✔Deze groep is dus enkel voor wat wij de DRIEHOEK noemen vanaf de tunnel naar de Tuindorpschool…

Een ieder die dit voor zijn eigen straat(en) wil op zetten, zal dit zelf of gezamelijk moeten gaan opzetten

Ik heb bij de gemeente al een verzoek ingediend voor 2 borden en raamstickers!!!!
WIE VOLGT????

Inbrekers blijven liever weg uit wijken waar de bewoners elkaar kunnen waarschuwen via een WhatsApp-alarm. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg.

In Tilburg zijn in totaal 6000 mensen aangesloten bij een WhatsApp-buurtwacht. Tijdens het onderzoek werden 35 buurten in de Brabantse stad onder de loep genomen. In de buurten met een WhatsApp-alarm daalde het aantal inbraken van 60 naar 30 per maand.

Volgens universitair hoofddocent Ben Vollaards worden inbrekers afgeschrikt door de WhatsApp-groep. “De gemeente zorgt ervoor dat bekend is dat er in een buurt zo’n groep actief is. Potentiële inbrekers komen vaak uit de buurt zelf. En die weten dan dat ze in de gaten worden gehouden”, zegt Vollaards.

Verdachte personen

Bij een WhatsApp-alarm kunnen buurtbewoners elkaar via een bericht waarschuwen als ze verdachte personen in de wijk zien. Ze kunnen bijvoorbeeld een signalement van de inbreker verspreiden. De berichten worden ook doorgezet naar de politie.

Uit het onderzoek blijkt dat de inbraken zich niet verplaatsen naar wijken waar geen WhatsApp-groep actief is. “Wat je ziet is dat de buurt eromheen ook profiteert”, vertelt Vollaards.

Lees verder op het artikel : WhatsApp-alarm schrikt inbrekers af

Klokslag…..zoals het klokje in de buurt tikt, tikt…..

Er staat een heel mooi stukje in de krant… over de Tuindorpschool klok….

…. er staat enkel dat het wijkplatform dit gaat oppakken terwijl dit de buurt en buurtvereniging moet zijn, wel is het de bedoeling dat we via de website van het Wijkplatform waarin iedere buurt een eigen pagina gaat krijgen …er de mogelijkheid komt om als buurt dit soort petities/handtekeningenacties in onder te brengen!

Klok 001 Klok 002

wijkplatform SBDL 17 september 2015 Maranathakerk

Wijkplatform SBDL Den Helder 17 september 2015
Voorzitter Sylvia Hamerslag

Locatie Maranathakerk

Agenda:
●Opening
●Mededelingen
●Vinkenterrein
》》》》Protest-actie Visbuurt《《《《
●Vinkenterrein
●Inloophuis
●Stadsdebatten
●Enquêtte van Galen 2025
●Buurtnieuws
●Rondje deelnemers

Audio:

Verslag:

Wijkplatformoverleg 17 september 2015, Maranathakerk
Matrix actiepuntenlijst wordt behandeld.

  • Er wordt één werkgroep benoemd
  • Uitleg audio opname
  • Inventarisatie overlast grondwater Brouwerstraat steeg door Frans Klut
  • Stegen blijken volgens Jop van de gemeente fc.klut@quicknet.nl
  • Sylvia mailt het email adres van Frans rond.
  • Presentatie Vinkenterrein zonder plaatjes

Veel impregneer middelen en gifstoffen aanwezig in de gronden van explosieven verdacht Dit explosieven gevaar is tijdens onderzoek naar boven gekomen De subsidie loopt geen gevaar als de sanering begin volgende jaar wordt ingezet. Het contract staat op de markt en er is veel animo voor. De inschrijvingen dienen voor 8/10 te zijn ingediend. 28/11 zal bekend zijn welk bedrijf dit gaat doen. Werk zelf duurt 200 werkdagen, vanaf begin 2016 zal het hele terrein afgesloten zijn. Alles vindt binnen de hekken van het terrein plaats, kinderen en huisdieren kunnen hier niet bij. Meldingen doen als er iets gebeurd waardoor er toegang ontstaat tot de schadelijke stoffen. Wat is de route voor de vrachtwagens? De exacte route maakt deel uit van de inschrijving, het meest gunstige zal er uit rollen. Dit zal tevens worden vermeld op de website. Er zijn geen gevolgen voor de omwonenden. Bewoners krijgen nog een brief hierover.

Wat gaan we daarna met het terrein doen.
Komt een nieuw parkeerterrein voor terug, dit komt in het midden van het terrein te liggen. Komt een parkeerterrein vergelijkbaar met wat er nu is. Er zullen bouwsels komen voor de houten schuttingen. De noordkant gaat als eerste, die bewoners willen een achtertuinverlenging. Dit vergt nog wat gesprekken, deze gesprekken zullen redelijk snel na de sanering plaatsvinden.

Martin doet een oproep:
Wie er een goed idee heeft voor het Vinkenterrein kan dit kenbaar maken. Dit kan in alle vormen, brainstormen, sociale media etc.etc. Een Molen is ook een idee. Jan van der Veen gaf aan dat hij op de tekening in de projectwinkel Spoorstraat villa’s op de tekening heeft zien staan. Kunnen mensen na de sanering wel iets met de grond doen, veilig om groenten te verbouwen b.v. De tuinen van de mensen worden niet meegenomen in de sanering. Hoe kan de ene kant wel vervuild zijn en de andere kant niet, zoals de situatie in de Jan ’t Veldstraat. Andries: er zijn sintels in de grond van de gasfabriek. Wat gebeurt er met de sintels aan de westkant. Andries : is het mogelijk om de grond sampelen om te kijken hoe ernstig de grond van de bewoners vervuild is. Volgens Martin kan niemand in oude stedelijke gebieden een schoon grondverklaring verkrijgen, Arjan neemt de vraagt mee en koppelt dit terug via het WPF. Hoe zit het met verzakkingen van de woningen? Er zullen foto’s van de woningen worden genomen. De hoeveelheid trillingen moet ook in de gaten gehouden worden. Jacqueline van Dongen was expliciet in haar uitlating om de mensen aan de Ruyghwegkant een garage te laten bouwen.

!!!!….    Protestactie bewoners Visbuurt

VISBUURT WORDT VERGETEN
WEG STOEP IN JAN IN T VELDSTRAAT
RED DE VISKOM SPEELTUIN

Schade aan huis van bewoonster in Jan in ‘t Veldstraat. Zij stel dat volgens de gemeente ligt de schuld bij de bewoners. Huizen op leemgrond daar kun je niet met een bulldozer rijden. Monique Bot zegt toe Hart van Holland erbij te halen.

Glijbaan verhaal door Jaco Batenburg

Bewoners willen dat Corina kinderen van 0 tot 18 opvangt. Corina vangt kinderen op tot 12 jaar.

Reactie Pieter: Samen met bewoners een wandeling maken Glijbaan: er komt volgende week een nieuwe glijgoot. Viskom: er zijn allerlei nieuwe activiteiten, vernieuwing Pieter spreekt binnen 14 dagen af om elkaar hier te ontmoeten, morgen wordt er contact opgenomen met Monique.

Problemen van bewoner over de Sluisdijkgarage, die heeft er geen vertrouwen meer in.

Presentatie inloophuis:
Er is hier van alles te doen, massage, nazorg, creatief bezig zijn, psycholoog. Café Doodgewoon is iedere woensdag open. Kinderen uit gezinnen in crisissituatie kunnen zich een keer per maand laten gaan. Veel sponsor ondersteuning van allerlei groepen. Samen met IVC begint het inloophuis een actie voor zieke allochtone vrouwen. Essentie van het inloophuis is de laagdrempeligheid.
Stadsdebatten Stand van zaken:
22 september is er een stadsdebat in de nieuwe Kampanje de opkomst was heel laag in de voorbereiding. Dit gaat over de stationsomgeving inloop 19.30 uur. De sfeerbeelden die zijn ingediend zullen worden getoond.

Van Galen enquête:
14% van de bewoners heeft de enquête ingevuld dat is niet veel. Het wordt wel serieus genomen. Hoofdzaken zijn: zwerfvuil, hondenpoep, parkeeroverlast, verpauperde pandjes. Andries: particulier kan worden aangesproken zodra het huis afbreuk doet aan de straat. Hebben zich 21 bewoners aangemeld voor de gesprekken. Er wordt ook gekeken naar kleinschalige detailhandel, hoe zit het met het Centrum, het is niet verstandig nog meer winkelend publiek weg te trekken uit de binnenstad.

Buurtnieuws
Jan Mooij:
Plastic opgehaald, blijven de zakken liggen. Iemand heeft in de Hendriklaan klemmetjes aan de lantaarnpaal dit werkt heel goed. Verzoek aan de gemeente om deze klemmetjes ook aan te schaffen. HVC komt het niet halen als de burger belt, ze komen niet langs voor twee zakken plastic. Voorstel is om het HVC aan te spreken op wanprestaties.

Jan Smit: Verteld verhaal over de Verrekijker, invulling door de Islamitische vereniging, de eerste contacten zijn gemaakt, in eerste instantie was er onrust over hun komst. Nadat dat er tijdens een bijeenkomst gesproken is met direct omwonenden is dit 180 graden om, en zijn deze omwonenden zeer tevreden

Sylvia Hamerslag: Eind (26) september organiseren veel verenigingen Burendag, ga eens kijken in het buurthuis

Rondje deelnemers:
Cor de Ridder: is bij ’s Heerenloo geweest, iets over hand en spandiensten, en de beweegtuin. Vraagt of het mogelijk is om een hondentoilet in de wijk te krijgen. Cor is op zoek naar anticolportagestickers Carla en Syl via zoeken dit op internet op.

Albertha Postma: Wij doen weer mee met Kern met Pit, dit keer met compostbakken. Er komen steeds meer vragen naar eigen moestuintjes van bewoners. Er zijn momenteel 6 percelen. Burendag Tuindorp: 10.30 uur FDA bomen planten bij het fort, komt een ieder.

Buiten Beter App werkt goed aldus Tjitske

  • Oevers zijn in zeer slechte staat vanaf de Molendijk ook PWA-singel
  • Cor Bijpost heeft ontdekt dat de weg op het Schapendijkje in onderhoud is bij de gemeente ( jeu de boule baan tot —-) en wil graag dat hier drempels worden geplaatst.
  • Wateroverlast Indische Buurt speelvoorziening Balistraat.
  • Toneelgroep is aangesloten bij de Stelling. Iedereen die nog wat heeft graag aanmelden. Er wordt nog een roeptoeter gezocht.

29 oktober is d e volgende vergadering, locatie volgt.

Downloadverslag hier

Audio Verslag Wijkplatform SBDL 25 juni 2015

Wijkplatform SBDL 25 juni 2015 Den Helder
Voorzitter Sylvia Hamerslag

locatie ’t Schipperscafé

Agenda
* Opening
* Mededelingen
* Vaststellen agenda
* HVC
Welke afspraken zijn er met de gemeente, mbt het ophalen van
huisvuil/gedumpt vuil?
Welke knelpunten zijn er?
* Huiskamer van de stad
Wethouder J. van Dongen
* s’Heerenloo
oa. Het toewijzen/integreren van, zorg om begeleid/woongroepen binnen de wijken ed.
* Buurtnieuws
vast agendapunt voor de Buurthuizen en Belangenverenigingen
* Rondje deelnemers

Audio: