horen-zien-meldenBELANGRIJK OM TE VERMELDEN IS
DAT OMWONENDE BIJ OVERLAST DEZE OVERLAST MOETEN BLIJVEN MELDEN BIJ ZOWEL GEMEENTE/WONINGSTICHTING/POLITIE
(dit is overigens anoniem!)

Tweede Kamer stemt voor uitbreiding ‘Rotterdamwet’

Een wet die het mogelijk maakt om overlastgevers als nieuwe huurders te weren uit wijken of straten waar al sprake is van ernstige problemen met de leefbaarheid, is aangenomen in de Tweede Kamer.

Een ruime meerderheid van de Kamer stemde in met de zogenoemde ‘Rotterdamwet’. Mensen zonder inkomen kunnen uit ‘zwakke buurten’ worden geweerd.

Dat geldt ook voor mensen met een crimineel verleden of die bekend staan als overlastveroorzakers. Ook kunnen huurders worden tegengehouden die in het verleden hebben gerekruteerd voor de jihad.

Goedkeuring van minister
Gemeentes kunnen inzage vragen in politiegegevens voordat zij een huisvestingsvergunning verstrekken. Wijken waar dit beleid gaat gelden moeten na een verzoek van de gemeenteraad worden goedgekeurd door minister Blok van Wonen.

stef-blok-ANP_0

Ruime meerderheid
De Tweede Kamer heeft 29 maart 2016  met ruime meerderheid ingestemd met een uitbreiding van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (‘Rotterdamwet’). Minister Blok (Wonen) wil met de aanpassingen gemeenten de mogelijkheid geven om notoir overlastgevende en criminele woningzoekers te weren uit een wijk, straat of complex waar sprake is van ernstige leefbaarheidsproblemen.

De ‘Rotterdamwet’ geeft gemeenten nu de mogelijkheid om in aangewezen gebieden geen huurwoningen toe te wijzen aan mensen zonder inkomen uit arbeid. Ook kunnen gemeenten ervoor kiezen om speciale groepen voorrang te geven. Dit wordt nu uitgebreid met de mogelijkheid om woningzoekenden met een crimineel verleden of aanhoudend overlastgevend gedrag  te weren en zo de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren binnen een bredere aanpak.

De wet kan straks ook worden ingezet om potentiële huurders te weren van wie bekend is dat ze in het verleden mensen hebben gerekruteerd voor extremistische organisaties. Zo kan worden voorkomen dat anderen radicaliseren of terroristische activiteiten gaan ontplooien.

Gemeenten kunnen woningen selectief toewijzen aan woningzoekenden door inzage in politiegegevens of door van woningzoekenden een verklaring omtrent gedrag (VOG) te vragen, voordat een huisvestingsvergunning wordt verleend. In de wet staan waarborgen voor een zorgvuldige verwerking en beoordeling van deze gegevens met aandacht voor de privacy van woningzoekenden.

Verder is er de mogelijkheid om een huisvestingsvergunning te verstrekken met voorschriften in de vorm van een gedragsaanwijzing die in relatie staan tot de feiten die uit de politiegegevens naar voren zijn gekomen.

De minister voor Wonen en Rijksdienst beoordeelt of de aanvraag van de gemeenteraad om gebruik te maken van de maatregel voor selectieve woningtoewijzing gerechtvaardigd is.

De Kamer heeft een aantal amendementen en moties aangenomen. Zo voorziet de wet in de mogelijkheid om beslistermijnen te verkorten. Dat voorkomt te lange legstand van een woning. Ook werd de motie Madlener (PVV) aangenomen. Daarin wordt benadrukt dat gemeenten bij hun aanvraag voor een zogeheten ‘gebiedsaanwijzing’ ook moeten aangeven of ze overwegen om overlastgevers alternatief te huisvesten op plekken waar ze niemand tot last kunnen zijn.

 oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>