CRA-W_LOGO
Signalerend , Informerend en Adviserend

Het Wijkplatform is er om de kloof tussen inwoners en de gemeentelijke en andere instanties te verkleinen.
In Den Helder zijn er 4 wijken met iedere wijk een eigen Wijkplatform tw.

 • Stad Binnen de Linie
 • De Schooten & Boatex
 • Nieuw Den Helder & Huisduinen
 • Julianadorp

De bijeenkomsten zijn openbaar en vrij toegankelijk

In het Wijkplatform zijn zo veel mogelijk Buurthuizen, Belangenverenigingen, Organisaties uit de wijk vertegenwoordigd 
Zij behartigen de belangen van de inwoners van de wijk.

Uiteraard mag iedere inwoner van de wijk de bijeenkomsten bijwonen en zaken of aandachtspunten naar voren of onder de aandacht brengen

uwmeningtelt

Het Wijkplatform

 • In het Wijkplatform zijn zo veel mogelijk Buurthuizen, Belangenverenigingen, Organisaties uit de wijk vertegenwoordigd.
  Zij behartigen de belangen van de inwoners van de wijk, samen vormen zij een compleet netwerk.
 • Binnen het wijkplatform vindt als het ware een  uitwisseling van informatie en ideeën plaats en biedt  hierin bewoners (organisaties) en instellingen de gelegenheid om mee te denken in allerlei zaken die hun wijk aangaan, dit kan zowel op gemeente als organisatie/instellingsniveau zijn.
 • Het Wijkplatform vervult een belangrijke rol in de communicatie tussen gemeente, instanties en bewoners.
 • Het Wijkplatform heeft een signalerende functie richting gemeente en instellingen.
 • Het Wijkplatform geeft advies aan de gemeente en instellingen over allerlei zaken die binnen (of overstijgend) de wijk spelen.
 • Van hieruit kan het Wijkplatform diverse acties optuigen.

Voor acties/aandachtspunten vanuit het Wijkplatform SBDL klik hier

Samenwerkingsverbanden

Het Wijkplatform en haar adviserende, informerende en signalerende rol naar overheid, gemeente en instanties:
Deze adviserende, informerende en signalerende rol wil het Wijkplatform steeds meer en grondiger gaan uitvoeren, de onderwerpen zijn hierin divers.

Heeft u als vereniging/stichting/instantie/organisatie of BURGER een onderwerp, welke u onder de aandacht wil brengen, dan kan u ons via de website/mail/facebook/twitter en telefonisch hierover benaderen.

Voorzitter Wijkplatform SBDL
Sylvia Hamerslag
Mobiel: 06 30525721
Email: wijkplatformsbdl@gmail.com
Twitter: @WPSBDL2015
Facebook: Wijkplatform Stad Binnen de Linie

Waarmee willen we het wijkplatform in zijn kracht  zetten? 

Uiteraard alles wat buurt overstijgend is!
Gedacht wordt aan:

 • Buurtpreventie app
 • Aandacht voor verkeersonveilige situaties
 • Hondenbeleid optuigen, inventariseren wat/waar de knelpunten zijn, verzoek om honden stations eventueel onderhoud en beheer vrijwilligers/omwonenden?
 • Parkeer problemen? Zijn die er? Zo ja waar en in welke mate?
 • Buurt beheerprojecten!
  • Hoe gaan we de bestaande versterken?
  • En onder welke voorwaarden breiden we deze uit?
  • Wat zijn de mogelijkheden tot onderling samenwerken?
 • Inspraakprocedures!
  • Hoe waardevol is het wijkplatform hierin?
 • Het optuigen van een vrijwilligers databank.
 • Het gezamenlijk opstarten van projecten, uitlenen van mensen en spullen aan elkaar.

Doelstellingen van het wijkplatform:

 • Verbindingen leggen en deze voorts onderhouden tussen alle buurtorganisaties/belangen verenigingen c.q. stichtingen.
 • Een breed platform creëren en waarborgen waar alle partners in zijn vertegenwoordig waar iedere inwoner van de stad binnen de linie mee te maken kan krijgen.
 • Adviserende rol richting overheid, gemeente en instanties.
 • Oplossingsrichtingen biedend, voor problemen die zich voor doen op gebied van o.a:
  • Wonen
  • Zorg en gezondheid
  • Veiligheid
  • Leefbaarheid
  • Duurzaamheid
  • Onderwijs en educatie
  • Speelvoorzieningen
  • Conflicten van allerlei soort
  • Overlast in de wijken door leegstand, bouw, jeugd, gedumpt vuil, vandalisme
 • Etc.
 

Tekst onder voorbehoud van wijzigingen!

oranjebalk2Voor belangrijke telefoonnummers klik hieroranjebalk2